เขียนโดย Suratsvadii

นางอันนา นุชนารถ สุขสนธิ

Mrs. Anna Nuchanat Suksonti

ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 2

Pastoral Care Teacher Experienced Level 2

-----------------------------------------

ข้อมูลส่วนตัว

เกิดวันที่ 8 มิถุนายน 1970 ที่กรุงเทพมหานคร

รับศีลล้างบาป เมื่อวันที่ 5 มกราคม 1979 ณ วัดพระคริสต์ประจักษ์เกาะใหญ่

บิดาชื่อ สเตฟาโน อำนวย  เทพบางจาก  มารดาชื่อ มารีอาฉลวย  เทพบางจาก

เป็นบุตรคนที่ื 5  มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน เป็นชาย 3 คน เป็นหญิง 2 คน

การศึกษา

ค.ศ.1973-1976   อนุบาล-ประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนไตรราชวิทยา

ค.ศ.1979-1982   ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนไตรราชวิทยา

ค.ศ.1984-1986   สามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ.3) โรงเรียนไตราชวิทยา

ค.ศ.1996-1999   การศึกษานอกโรงเรียนระดับ ม.ปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เขตคลองเตย

ค.ศ.2005-2009   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

การศึกษาด้านคำสอน

ค.ศ.2000-2002  การศึกษาตามหลักสูตรภาคฤดูร้อน ศูนย์คริสต์ศาสนธรรม (C.C.)

ค.ศ.2012           หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล รุ่น 1 บ้านผู้หว่าน นครปฐม

ค.ศ.2014           อบรมการจัดกิจกรรมในการสอนคำสอน เรื่อง “ศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิท” อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม

ค.ศ.2016           สัมนาการสอนคำสอนระดับมัธยมปลาย บ้านผู้หว่าน นครปฐม

การแต่งตั้ง

13 ธ.ค.2003-16 ธ.ค.2006  ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูคำสอน โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู

13 ธ.ค.2008-16 ธ.ค.2014  ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูคำสอน แบบอย่าง โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู

21 พ.ค.2014     ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 2 โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

การปฏิบัติงานด้านคำสอน

10 มิ.ย.1984-1 พ.ค.1985    โรงเรียนมาเรียลัย

1 พ.ค.1985–1 พ.ค.1986     โรงเรียนมาเรียลัย

1 พ.ค.1985–1 พ.ค.1986     โรงเรียนมาเรียลัย

1 พ.ค.1986-11 พ.ค.1987    โรงเรียนมาเรียลัย

11 พ.ค.1987-5 พ.ค.2002    ครูคำสอน   โรงเรียนมาเรียลัย

11 พ.ค.1987-1 พ.ค.2000    ครูคำสอน   โรงเรียนมาเรียลัย

10 พ.ค.2004-5 พ.ค.2007    ครูคำสอน    โรงเรียนมาเรียลัย

5 พ.ค.2007-1 พ.ค.2008      ครูคำสอน   โรงเรียนมาเรียลัย

13 พ.ค.2009-30 เม.ย.2010  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนมาเรียลัย

21 พ.ค.2015-ปัจจุบัน            ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนมาเรียลัย

พระวาจาประจำใจ

"อย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้ แต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้ว" (มธ.6 : 34)  

คติพจน์

พระเจ้าประทับอยู่ในทุกกิจการของพระองค์ ทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีเสมอมา