เขียนโดย Suratsvadii

นางสาวเทเรซา ปิยนันท์ รัตนอุดม

Miss. Teresa Piyanan Rattanaudom

ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 1

Pastoral Care Teacher Experienced Level 1

-----------------------------------------

ข้อมูลส่วนตัว

เกิดวันที่ 19 พฤษภาคม 1977 จังหวัดที่เกิด สกลนคร

รับศีลล้างบาป 25 กันยายน 1977 ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ สกลนคร

บิดาชื่อ มีคาแอล บัญญัติ รัตนอุดม  มารดาชื่อ กาทารีนา รัตน์ศรี  รัตนอุดม

เป็นบุตรคนที่ 1  มีพี่น้องทั้งหมด 4 คน เป็นชาย - คน เป็นหญิง 4 คน

การศึกษา

ค.ศ.1980-1988  อนุบาล-ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร

ค.ศ.1989-1991  มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ท่าแร่ จังหวัดกสลนคร

ค.ศ.1992-1994  สามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร

ค.ศ.1995-1999  ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จังหวัดสกลนคร

การศึกษาด้านคำสอน

ค.ศ. 2006-2008   หลักสูตรคำสอนภาคฤดูร้อน(CC) รุ่นที่ 21 ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม(NCC) สามพราน นครปฐม

16 ส.ค.2003–10 ม.ค.2004 อบรมหลักสูตร “พระคัมภีร์เพื่อชีวิต” ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม

ค.ศ. 2012-2013   หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาลฯ รุ่นที่ 2 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม

การแต่งตั้ง

13 ธ.ค.2003 ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูคำสอน โดยพระคาร์ดินัลไมเกิล มีชัย กิจบุญชู

21 พ.ค.2014 ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 1 โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

การปฏิบัติงานด้านคำสอน

18 เม.ย.2001-ปัจจุบัน   ครูจิตตาภิบาล/ครูคำสอน โรงเรียนกุหลาบวิทยา

1 พ.ค.2014-ปัจจุบัน      ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนกุหลาบวิทยา

21 พ.ค. 2014-ปัจจุบัน   ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 1 โรงเรียนกุหลาบวิทยา  

พระวาจาประจำใจ

With God all things are possible.  (มธ.19:26) 

คติพจน์

“ชีวิตไม่จำเป็นต้องดีที่สุด ก็สุขได้