เขียนโดย Suratsvadii

นางสาวอันนา เนตรดาว เกตุภาพ

Miss. Anna Neatdow Gaetpab

ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 1

Pastoral Care Teacher Experienced Level 1

-----------------------------------------

ข้อมูลส่วนตัว

เกิดวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม ค.ศ.1961 จังหวัดสุพรรณบุรี

รับศีลล้างบาป วันที่ 19 มีนาคม ค.ศ.1961 ณ วัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล

บิดาชื่อ ยอแซฟ บุญชู เกตุภาพ   มารดาชื่อ มารีอา แฉล้ม เกตุภาพ

เป็นบุตรคนที่ 3 มีพี่น้องทั้งหมด 4 คนเป็นชาย 2 คน เป็นหญิง 2 คน

การศึกษา

ค.ศ.1971-1975   อนุบาล โรงเรียนแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล

ค.ศ.1975-1978   มัธยมต้น โรงเรียนแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล

ค.ศ.1998-2000   มัธยมปลาย โรงเรียนแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล

ค.ศ.2009-2013   ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี

ค.ศ 2015-2020   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู บัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภาสามัญ

การศึกษาด้านคำสอน

ค.ศ.1978 หลักสูตร CC ภาคปกติรุ่นที่ 9 ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม จ.นครปฐม

20 มี.ค.-25เม.ย.2006 รุ่นที่ 20 หลักสูตร CC ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 20 ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม จ.นครปฐม

การแต่งตั้ง

29 พ.ค.2015 ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูชำนาญการ 1 โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิชย์  

การปฏิบัติงานด้านคำสอน

1998-2001    พี่เลี้ยงอนุบาล โรงเรียนแม่พระประจักษ์

2002-2011    เจ้าหน้าที่สำนักงาน วัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล

2011-2017    ครูฝ่ายจิตตาภิบาล ฝ่ายแพร่ธรรม โรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี

พระวาจาประจำใจ

"เมื่อสอนก็จงสอนด้วยความจริงใจและจริงจัง" (ทต. 2:7)  

คติพจน์

“ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น” 

*คุณครูมีพี่ชายที่เป็นพระสงฆ์ คือ บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ