เขียนโดย Suratsvadii

นางสาวชนิดา อุดมสิทธิพัฒนา

Miss. Chanida Udomsitthiphatthana

ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 1

Pastoral Care Teacher Experienced Level 1

-----------------------------------------

ข้อมูลส่วนตัว

เกิดวันพุธที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ.1972  จังหวัดนครนายก

รับศีลล้างบาป ณ วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนา

บิดาชื่อ เปาโล ณรงค์ อุดมสิทธิพัฒนา มารดาชื่อ เทเรซา จวง อุดมสิทธิพัฒนา

เป็นบุตรคนที่ 4 มีพี่น้อง 5 คน เป็นชาย 2 คน เป็นหญิง 3 คน

การศึกษา

ค.ศ.1975-1987   โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา (อนุบาล-ม.3)

ค.ศ.1990-1992   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพฯ

ค.ศ.1998-2000   อนุปริญญา เอกวารสารและการประชาสัมพันธ์  สถาบันราชภัฎเพชรบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์

ค.ศ.2000-2003   ปริญญาตรี เอกการประถมศึกษา สถาบันราชภัฎเพชรบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์

ค.ศ.2015           ปริญญาโท เอกหลักสูตรและการสอน สถาบันวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

การศึกษาด้านคำสอน  

ค.ศ.1995-1997   ศูนย์อบรมคริสต์ศาสนาธรรม (N.C.C.)

ค.ศ.2015            หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆฒณฑลกรุงเทพฯ รุ่นที่ 3

การแต่งตั้ง

ค.ศ.2000          ได้รับรางวัลครูคำสอนดีเด่น อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ค.ศ.2000          ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูคำสอน โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

17 ธ.ค.2011      ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูคำสอน โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

13 ธ.ค.2014      ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูคำสอน โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

29 พ.ค.2015     ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 1 โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

19 ธ.ค.2015     ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูคำสอน โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

การปฏิบัติงานด้านคำสอน

ค.ศ.1997–2001    เจ้าหน้าที่วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนา สอนคริสต์ศาสนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ค.ศ.2002-2010    เจ้าหน้าที่วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนา สอนคำสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ค.ศ.2011-2014    เจ้าหน้าที่วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนา สอนคำสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ค.ศ.2015-ปัจจุบัน  สอนคำสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 สอนวิชาคริสต์ศาสนาระดับประถมศึกษาปีที่ 4-5

พระวาจาประจำใจ

“จงแสวงหาความรักเถิด จงปรารถนาพระพรพระจิตเจ้า” (คร.14:1) 

คติพจน์

“ทำวันนี้ให้ดีที่สุด”