เขียนโดย Suratsvadii
เขต โรงเรียน ครูผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล ติดต่อโรงเรียน
คำหน้านาม นามนักบุญ ชื่อ - นามสกุล แฟกซ์ โทร เว็บไซต์
1 1. กุหลาบวิทยา นางสาว เทเรซา ปิยนันท์  รัตนอุดม 02-639-0130 0-2266-5775-6   www.kularbwittaya.ac.th
2. อัสสัมชัญศึกษา นางสาว อันนา สมนึก สำอางค์ 02-630-6062 0-2630-6063-4   www.as.ac.th
3. ยอแซฟกรุงเทพฯ นาย ยอแซฟ สันธาน ธรรมนิต - 0-2211-7369, 0-2211-3391, 0-2674-7824 -
4. เซนต์หลุยส์ศึกษา นาง เทเรซา อรปรียา ปฏิตัง 02-672-3409 0-2212-4500-1 www.sls.ac.th
5. เซนต์ราฟาแอล นางสาว มารีอา นฤดี แก้วสกุล 02-701-8625 0-2701-6174-5, 0-2175-8118 www.raphael.ac.th
6. สามัคคีสงเคราะห์ นาย เปาโล อุทิตย์ ยืนยงเมตตา 02-249-4900 0-2249-9587-8 www.samakeeschool.com
2 7. แม่พระฟาติมา นาง มารีอา ทัศนีย์ ธาราศินานนท์ - 0-2245-0580, 0-2247-9180, 0-2248-2232   -
8. โยนออฟอาร์ค นาง เทเรซา สมฤทัย ศรจิตติ - 0-2243-0057-8 -
9. พระมารดานิจจานุเคราะห์ นางสาว มารีอา วัลลภา วรีวงศ์   02-733-4070 0-2733-4071-2 (อบ.) 0-2733-4061-9 (ป.-ม.) www.pramanda.ac.th
3 10. ซางตาครู้สศึกษา นาง มารีอา สมลักษณ์ บุญเพชร 02-465-7009 0-2466-6912 www.sc.ac.th
11. เซนต์แมรี่ นางสาว เซซีลีอา อรสา วิริยะพาณิชย์ 02-818-4559 0-2818-4270-1, 0-2462-5105 www.ssm.ac.th
12. แม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ นาง อันนา ธัญญนันท์ ชินมโนพันธ์ 02-875-5108 0-2468-1691, 0-2876-3021, 0-2876-3024-5 www.mp.ac.th
13. เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี นางสาว มารีอา ศิริพร กิจเจริญ 02-865-2015 0-2865-2012-4  www.spts.ac.th
14. พระแม่สกลสงเคราะห์ นาง เอลิซาเบ็ธ พัชรี บุญพิทักษ์สกุล 02-571-7768 0-2571-7049, 0-2571-7220 www.pms.ac.th
15. สมรรถภาพวิทยา - - - - 0-2876-8046 -
4 16. พระวิสุทธิวงส์ นางสาว มารีอา สัย ไพรวงษ์ 02-563-1241 0-2563-1014, 0-2563-1227, 08-1371-5095 www.pvss.ac.th
17. เซนต์เทเรซา นางสาว มารีอา อัญชลี อุดมสิทธิพัฒนา 02-548-3630 0-2543-1238-9, 0-2988-2897, 0-2989-3526 www.saint.ac.th
18. มาเรียลัย  นาง อันนา นุชนารถ สุขสนธิ 02-172-9736 ต่อ 214 0-2172-9736-41 www.mrl.ac.th
19. เซนต์แอนโทนี นาง แบนาแด็ต วรารัตน์ ทองถาวร 038-517-462 0-3851-1075  -
20. ดาราสมุทร     นางสาว มารีอา สมพร ธุถาวร 038-847-259 0-3884-7258  www.dsch.ac.th
21. มารดานฤมล นางสาว มารีอา ศิริกัญญา ทองประพันธ์ 038-531-219 0-3853-2231-2 www.mandamarumol.ac.th
22. มาลาสวรรค์พิทยา นาง มารีอา จินดา บุตรสละ 037-381-019 0-3738-1021 www.malasawan.ac.th
23. นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี นางสาว เทเรซา รัตติพร ธรรมนิตย์ - 09-1727-9273 -
24. คอมมูนิต้า อินคอนโทร นาง กาทารีนา ธนิดา เฮืองฮุง 02-563-1009 0-2563-1006-7 -
5 25. นักบุญเปโตร นางสาว มาการีตา กมลา สุริยพงศ์ประไพ 034-385-886-7 0-3429-2144-5 www.peter.ac.th
26. ยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย นาย ยอห์น บัปติสต์ จักรพันธุ์ โสรัจจกิจ - 0-2429-0112-5, 0-3431-1871, 0-3432-2872 www.joseph.ac.th
27. ยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกหญิง นาง มารีอา กอแรตตี สุกาญดา วีระชุนย์ 02-429-7171-7 0-2429-7171-7  www.joseph.ac.th
28. บอสโกพิทักษ์ นางสาว อันนา ครูเสาวนีย์ อินทสร 034-963-813 0-3496-3815 , 0-3496-3817    -
29. อันนาลัย นางสาว มารีอา กิ่งดาว ชาวแพรกน้อย 034-497-158 0-3449-7156, 0-3481-8708-9 www.anl.ac.th
30. เซนต์แอนดรูว์ นาง กาทารีนา ปรียาลักษณ์ ไทรนิ่มนวล 034-962-229 0-3496-2228 www.standrewbanglen.com
6 31. ราษฎร์บำรุงศิลป์ นางสาว มารีอา เยาวลักษณ์ดี ศรีเจริญ 035-201-598 0-3520-1589, 0-3521-6543-4, 0-35217390 www.rbss.ac.th
32. เซนต์เทเรซา แสงทอง นาง อันนา พิศมัย ยังนึก 035-387-190 0-3520-0724-5   -
33. เซนต์จอห์น บัปติสต์ นาง เทเรซา เพียงใจ สุภาจักร์ 087-831-5031 0-3521-7138   มือถือ 08-5384-1413  -
34. ยอแซฟอยุธยา นางสาว มารีอา วาสนา ธารีจิตร 035-701-431 0-3570-1432  www.josa.in.th
35. ไตรราชวิทยา นางสาว อักแนส สว่างจิตต์ สุขสุทิพย์ 035-372-888-9 0-3537-2888-9 www.trv.ac.th
36. แม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี นางสาว มารีอา สุกัญญา ศรีประมงค์ - 0-3553-1160  -
37. ยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง นาย ยอแซฟ มนต์ชัย ศรีทน 035-551-976 0-3555-1407, 0-3555-1976-7 www.jsut.ac.th