เขียนโดย Suratsvadii

กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมกับ แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาลฯ และแผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูตฯ จัดให้มีการสัมมนาครูฝ่ายจิตตาภิบาลของโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 5 - วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ บ้านธารพระพร อ.สามพราน จ.นครปฐม จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 84 คน จาก 32 โรงเรียน

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook