เขียนโดย Suratsvadii

ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้สื่ออย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน” สำหรับครูแนะแนวและครูจิตตาภิบาล โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และโรงเรียนนอกเครือ ในอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 73 คน จาก 28 โรงเรียน

>Read More      >Facebook