ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิทยาการคำนวณ”  สู่ห้องเรียนปฐมวัยอย่างไร ให้กับครูปฐมวัยโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์  มีครูปฐมวัยเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ 64 คน

   

เขียนโดย Suratsvadii

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ โดยเฉพาะต่อด้านการศึกษา   ตลอดจนเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อพระมหากษัตริย์นักพัฒนา ผู้ทรงงานหนัก และตรากตรำพระวรกายมายาวนาน ๗๐ ปี เพื่อพัฒนาประเทศในทุกด้านให้เจริญก้าวหน้า บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่พสกนิกรไทย อีกทั้งทรงมีพระอัจฉริยะภาพเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศทั่วโลก

   

เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 3-4 ตุลาคม 2563 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการคำนวณ : สู่เกมการศึกษาระดับปฐมวัย ให้กับครูปฐมวัยเขต 4 จำนวน 125 คน  ณ ห้องประชุมแผนกอนุบาล โรงเรียนมาเรียลัย  โดยมีบาทหลวงเอกพร นิตตะโย  ผู้อำนวยการโรงเรียนมาเรียลัย  เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดการอบรม