ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย ADMINISTRATOR

ค่ายปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน วันที่ 16 -19 ตุลาคม 2562

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านงานลูกเสือขึ้น โดยการเปิดฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง ( A.T.C) ประเภท สำรอง (สำหรับครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 1) สามัญ (สำหรับครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 2) และ สามัญรุ่นใหญ่ (สำหรับครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 3) ระหว่างวันที่ 9 – 15 ตุลาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น 142 คน จาก 21 โรงเรียน แบ่งเป็น ประเภทสำรอง 38 คน ประเภทสามัญ 47 คน ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ 57 คน

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

3 - 5 ตุลาคม 2562 ส่วนงานวิชาการ แผนกปฐมวัย แผนกวิชาการฯ ขั้นพื้นฐาน แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำครูโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 66 คน ศึกษาดูงานที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ คณะผู้จัดขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของฝ่ายการศึกษาฯ และของโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนผู้ที่มุ่งงานเป็นสำคัญได้เติมเต็มประสบการณ์และพลังให้ตนเอง เพื่อกลับมาช่วยกันทำโรงเรียนของเราให้แข็งแรงต่อไป

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

2 ตุลาคม 2562 คุณพ่อสุขุม กิจสงวน ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานชุมนุมนักเรียนโรงเรียนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 (ค.ศ.2020) สถานที่ : โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษาฯ จัดประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

26 กันยายน 2562 แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ นิเทศกัลยาณมิตร ส่งเสริมกำลังใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของครูปฐมวัย ที่โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ โดยมีครูปฐมวัยเขต3 กับ เขต6 ร่วมนิเทศ วันนี้ได้เห็นเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย การดูแลเอาใจใส่เด็กๆ ทุกคนอย่างทั่วถึง เด็กๆ กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัด เรียนรู้อย่างมีความสุข ขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหาร คุณครู และเด็กๆ ปฐมวัย เป็นอย่างดี

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

25 กันยายน 2562 แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ นิเทศกัลยาณมิตร ส่งเสริมกำลังใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของครูปฐมวัย ที่โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง โดยมีครูปฐมวัยเขต3 กับ เขต6 ร่วมนิเทศ วันนี้ได้เห็นเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย การดูแลเอาใจใส่เด็กๆที่ครูมีใจ ที่ปฎิสัมพันธ์ที่อบอุ่น เด็กๆ กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัด เรียนรู้อย่างมีความสุข ขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหาร คุณครู และเด็กๆ ปฐมวัย เป็นอย่างดี

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

24 กันยายน 2562 แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ นิเทศกัลยาณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมกำลังใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของครูปฐมวัย ที่โรงเรียนมาเรียลัย โดยมีครูปฐมวัยเขต1 กับ เขต4 ร่วมนิเทศ วันนี้ได้เห็นเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การออกแบบกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ เด็กๆ กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเียนรู้ที่ครูจัด เรียนรู้อย่างมีความสุข ขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหาร คุณครู และเด็กๆ ปฐมวัย เป็นอย่างดี

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

23 กันยายน 2562 แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ นิเทศกัลยาณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมกำลังใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของครูปฐมวัย ที่โรงเรียนเซนต์จอนห์ บัปติสต์ โดยมีครูปฐมวัยเขต3 กับ เขต6 ร่วมนิเทศในวันนี้ ได้เห็นการพัฒนางานของครูหลากหลายกิจกรรม เด็กๆ น่ารัก กล้าแสดงออก เรียนรู้อย่างมีความสุข ขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหาร คุณครู และเด็กๆ ปฐมวัย เป็นอย่างดี