ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

19 กันยายน 2561 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมกรรมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้แทนหัวหน้าเขตการศึกษา และผู้แทนคณะนักบวชมาร่วมประชุม จำนวน 17 คน ที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ เวลา 9.30 - 12.00 น.

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook

เขียนโดย Suratsvadii

13 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ โรงเรียนในเขต4 และเขต5 ร่วมนิเทศกัลยณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนมาเรียลัย ในครั้งนี้ได้เยียมชมกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ร่องรอยการเรียนรู้ กิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน ได้รับการต้อนรับจากเด็กๆ คุณครู และผู้บริหารเป็นอย่างดี

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook

เขียนโดย Suratsvadii

12 กันยายน 2561 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมนิเทศกัลยณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนในเขต4 และเขต5 ณโรงเรียนเซนต์แอนโทนี ในครั้งนี้ได้เยียมชมกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ร่องรอยการเรียนรู้ กิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน ได้รับการต้อนรับจากเด็กๆ คุณครู และผู้บริหารเป็นอย่างดี

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook
เขียนโดย Suratsvadii

11 กันยายน 2561 แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ และคณะครูปฐมวัย โรงเรียนในเขต 4 และเขต 5 ร่วมนิเทศกัลยาณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ณ โรงเรียนดาราสมุทร วันนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและครูปฐมวัยเป็นอย่างดี

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook
เขียนโดย Suratsvadii

7 กันยายน 2561 แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ และคณะครูปฐมวัย โรงเรียนในเขต2 และเขต3 ร่วมนิเทศกัลยาณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ณ โรงเรียนเซนต์เทเรซา วันนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและครูปฐมวัยเป็นอย่างดี

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook

เขียนโดย Suratsvadii

6 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ และคณะครูปฐมวัย โรงเรียนในเขต 2 และเขต 3 ร่วมนิเทศกัลยาณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ณ โรงเรียนโยนออฟอาร์ค ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและครูปฐมวัยเป็นอย่างดี

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook
เขียนโดย Suratsvadii

5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ และคณะครูปฐมวัย โรงเรียนในเขต 2 และเขต 3 ร่วมนิเทศกัลยาณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ณ โรงเรียนแม่พระฟาติมา ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและครูปฐมวัยเป็นอย่างดี

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook
เขียนโดย Suratsvadii

4 กันยายน 2561 แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ และคณะครูปฐมวัย โรงเรียนในเขต 2 และเขต 3 ร่วมนิเทศกัลยาณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ณ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและครูปฐมวัยเป็นอย่างดี

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส ฉลองอายุครบ 60 ปี คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์ (ผู้อำนวยการฝ่ายฯ) เมื่อเวลา 11.00 - 12.30 น. ขอขอบคุณเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีด้วย ของพระเป็นเจ้าอวยพรและตอบแทนในน้ำใจดีของท่านที่ยังคิดถึงกันเสมอ

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook