ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ - ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

0-2681-3840-4

เขียนโดย AdministratorSue

ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ นับเป็นตำแหน่งสำคัญสำหรับโรงเรียนคาทอลิก หากแต่ครูต้องใช้ความมุ่งมั่นมาก อดทน ด้วยใจรัก และพร้อมที่จะอุทิศตนรับใช้ เพื่องานจิตตาภิบาลในโรงเรียนและวัดจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ไม่สิ้นสุด...

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย AdministratorSue

งานวันบุคลากร อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ร.พ.เซนต์หลุยส์ อาคารรวมจิตเพียรธรรม ชั้น 11 เริ่มเวลา 8.30น. ภาวนาเปิดขอพรพระร่วมกันนำโดย คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย Super User

                       แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง “การใช้สื่อช่วยสอนแบบ Active Learning” เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม  2560 ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษา

เขียนโดย Super User

               แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการอบรม เรื่อง "แนวทางเพื่อวางแผนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา" ให้แก่ครูในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมยวงนิตโย ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน โดยมีบาทหลวงวรัญญู นางาม เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด

เขียนโดย AdministratorSue

การประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 6/2560 ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย AdministratorSue

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน  2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน  อ.สามพราน จ.นครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีเป้าหมายให้นักเรียน ทุกคนได้รับการดูแล ส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้พัฒนาตนเอง  และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยวิธีการประชุมปรึกษารายกรณี (Case  Conference)

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม