ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

เทศกาลแห่งความสุข ได้เริ่มต้นขึ้น ขอให้คำอวยพรของวันคริสต์มาสและปีใหม่ที่จะถึงนี้ เติมเต็มชีวิตของเราทุกคน ให้เต็มด้วยความสุข สนุกสนาน เบิกบานใจ ประกายแห่งรัก การให้ และความยินดี ได้ถูกส่งมอบแก่กันและกันในวันนี้ เป็นบรรยากาศอันอบอุ่น อบอวลด้วยพระพร และพิเศษสำหรับครอบครัวอัครสังฆมณฑลของเรา โดยเฉพาะฝ่ายสังคมฯ เพื่อนบ้านที่น่ารักเสมอ ขอขอบคุณ และขอพรจากองค์พระกุมารเยซูผู้ที่จะเสด็จมาบังเกิด ประทานพรสำหรับชีวิตและการงานของท่านเสมอและตลอดไป - คำนับ ขอพร ส่งความสุข ความยินดี จากฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2020 ณ อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

   

เขียนโดย Suratsvadii

"วิทยาการคำนวณ สู่ห้องเรียนปฐมวัย" วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 แผนกปฐมวัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการคำนวณ : สู่เกมการศึกษาระดับปฐมวัย "เพื่อสร้างให้เด็กแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ โดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน" ให้กับครูปฐมวัยเขต 1 จำนวน 66 คน ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ วจนพิธีกรรมเปิด โดยคุณพ่อศวง วิจิตรวงศ์ (หัวหน้าเขตการศึกษาที่1) - แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
   
เขียนโดย Suratsvadii

การประชุมคณะกรรมการจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ - ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ - กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564