ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

19 กุมภาพันธ์ 2563 แผนกงบประมาณ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดนำเสนอและชี้แจงงบประมาณ โรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2563 เขตการศึกษาที่ 2 จำนวน 2 โรง เขตการศึกษาที่ 3 จำนวน 6 โรง และเขต 1 จำนวน 1 โรงเรียน(อัสสัมชัญศึกษา) โดยมีจำนวนผู้มานำเสนอ และคณะกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 30 คน ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ **หมายเหตุ : กำหนดส่งงบประมาณฉบับแก้ไข ภายในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

   

เขียนโดย Suratsvadii

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 แผนกงบประมาณ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดนำเสนอและชี้แจงงบประมาณ โรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2563  เขตการศึกษาที่ 1 จำนวน 5 โรงเรียนและเขต 2 จำนวน 1 โรงเรียน(แม่พระฟาติมา)  มีจำนวนผู้มานำเสนอ และคณะกรรมการการทั้งสิ้น จำนวน 30 คน  ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ  **หมายเหตุ : กำหนดส่งงบประมาณฉบับแก้ไข ภายในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

   

เขียนโดย Suratsvadii

การประชุมรายงานความก้าวหน้า วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ จ.ปทุมธานี คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานกลุ่มงานสำนักมาตรฐานฯ คุณพ่อศวง วิจิตรวงศ์ ได้ติดตามโรงเรียนที่นำร่องระบบ SWIS ได้แก่ กุหลาบวิทยา พระวิสุทธิวงส์ คอมมูนิต้า อินคอนโทร และเซนต์เทเรซา ได้รายงานความคืบหน้าของระบบ SWIS ว่าแต่ละโรงเรียนมีความคืบหน้าอย่างไรกันบ้าง โดยสรุป ให้แต่ละทุกโรงเรียนพยายามกรอกข้อมูลตามงานที่มอบหมายให้เสร็จสิ้นเพื่อการทดลองใช้งานโปรแกรมในปีการศึกษา 2563 โดยให้โรงเรียนคอมมูนิต้าฯ เป็นพี่เลี้ยงในการกรอก บันทึกแผนงาน โครงการ ภายในสิ้นปีการศึกษา 2562 เพราะจากข้อมูลที่แต่ละโรงเรียนบันทึกในระบบน่าจะมีเพียงพอกับการใช้งานในการเริ่มต้นได้ โดยเสนอช่วงเวลาสำหรับการรันโปรแกรม ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 20 - 30 เมษายน 2563 ส่วนสถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ คุณพ่อสุขุม กิจสงวน และซิสเตอร์ไพรศรี มะลิวัลย์ ที่ได้อนุเคราะห์สถานที่และอาหาร