ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประชุมครั้งที่ 3/2563 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ ขอขอบพระคุณ กรรมการทุกท่าน ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ทุกข้อเสนอแนะ การรายงาน คำแนะนำสำคัญยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ของเรา - ขอบพระคุณอย่างสูง ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ - การประชุมครั้งต่อไป - วันพุธที่ 20 มกราคม 2564

   

เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2563 ภารกิจอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาการคำนวณ : สู่ห้องเรียนปฐมวัยอย่างไร ให้กับสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี จำนวน 14 โรงเรียน ครูปฐมวัยเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ 73 คน ในเครือข่ายท้องถิ่น โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม จังหวัดสุราษฎร์ธานี - แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
   
เขียนโดย Suratsvadii

สำนักมาตรฐาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ.2564-2568 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564  ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563   ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน  จ.นครปฐม โดยมี บาทหลวงศักดิ์ชัย  ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานฯ นำทีมให้ความรู้ และมีวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ คือ ดร.อาทิพย์  สอนสุจิตรา  จากคณะเซนต์คาเบรียล  ประธานในพิธีประกอบวจนพิธีกรรมเปิด  บาทหลวงเอกรัตน์  หอมประทุม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ