ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

6 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ และคณะครูปฐมวัย โรงเรียนในเขต 2 และเขต 3 ร่วมนิเทศกัลยาณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ณ โรงเรียนโยนออฟอาร์ค ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและครูปฐมวัยเป็นอย่างดี

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook
เขียนโดย Suratsvadii

5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ และคณะครูปฐมวัย โรงเรียนในเขต 2 และเขต 3 ร่วมนิเทศกัลยาณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ณ โรงเรียนแม่พระฟาติมา ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและครูปฐมวัยเป็นอย่างดี

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook
เขียนโดย Suratsvadii

4 กันยายน 2561 แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ และคณะครูปฐมวัย โรงเรียนในเขต 2 และเขต 3 ร่วมนิเทศกัลยาณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ณ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและครูปฐมวัยเป็นอย่างดี

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส ฉลองอายุครบ 60 ปี คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์ (ผู้อำนวยการฝ่ายฯ) เมื่อเวลา 11.00 - 12.30 น. ขอขอบคุณเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีด้วย ของพระเป็นเจ้าอวยพรและตอบแทนในน้ำใจดีของท่านที่ยังคิดถึงกันเสมอ

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook
เขียนโดย Suratsvadii

27 สิงหาคม 2561 แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ และคณะครูปฐมวัย โรงเรียนในเขต 4 และเขต 5 ร่วมนิเทศกัลยาณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ณ โรงเรียนนักบุญเปโตร ครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและครูปฐมวัยโรงเรียนเป็นอย่างดี

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook

เขียนโดย Suratsvadii

ประชุมเตรียมพี่เลี้ยง สำหรับอบรมผู้ประเมินภายใน วันที่ 17-20 พ.ย.61 นำทีมโดย บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานฯ ฝ่ายการศึกษาฯ และ ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา มูลนิธิเซนต์คาเบรียล

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook
เขียนโดย Suratsvadii

ครอบครัวอาภรณ์รัตน์ ร่วมกันในพิธีบูชาขอบพระคุณและภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก  ประธานพิธีโดย คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2561 แผนกวิชาการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสร้างและวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ” ช่วงที่ 2 สำหรับครูที่สอนวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา โดย รศ.ดร.ไพศาล หวังพานิช ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสังกัดเครือข่าย LN ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 32 โรงเรียน เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีการศึกษา 2560  คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ในฐานะผู้นำเครือข่ายท้องถิ่นเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook