ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย SueAdministrator

4 กุมภาพันธ์ 2563 โมทนาคุณพระแม่มารีอาองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน โอกาสจบการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา : คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายฯ เป็นประธานวจนพิธีกรรมโมทนาคุณแม่พระ และอบรมนักเรียนในหัวข้อ หลักคุณธรรมสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวัน ในศตวรรษที่ 21 เราขอบพระคุณ และขอพระพรพระแม่มารีย์ สำหรับนักเรียนซึ่งจบการศึกษา จำนวน 151 คน

   

เขียนโดย SueAdministrator

นำเสนอผลงานผู้ช่วยผู้บริหารและครูดีเด่น ระดับปฐมวัย และ ระดับ ม.1-3 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ผศ.ประเสริฐ วิเศษกิจ และคณะกรรมการประเมิน ได้มาถ่ายรูปร่วมกับคณะครูทุกท่าน

   

เขียนโดย SueAdministrator

ฉลองศาสนนาม คุณพ่อยอห์น บอสโก สุขุม กิจสงวน รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ณ อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฯ คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ รวมใจกันจัดฉลองศาสนนามแด่คุณพ่อสุขุม ผู้ยึดแบบอย่างของท่านนักบุญ ยอห์น บอสโกพระสงฆ์ องค์อุปถัมภ์ของเยาวชน

   

เขียนโดย SueAdministrator

งานชุมนุมนักเรียนโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปี 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จ.นครปฐม (จัดสำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.3 - ม.6) เพื่อร่วมกันเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม และโอกาสครบรอบ 100 ปีสมณสาสน์ Maximum Illud ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนติกต์ที่ 15 โดยพร้อมเพรียงกันเป็นหนึ่งเดียวในหัวข้องาน “350 ปีศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต สู่การประกาศข่าวดี”  โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ นักเรียน (ป.3-ม.6) 1,107 คน คุณครู 85* คน จาก 38 โรงเรียน / นักบวชจากคณะต่างๆและผู้มาร่วมจัดกิจกรรมฐาน 135 คน / สามเณรและสามเณราลัยแสงธรรม 29 คน / นักศึกษาคริสตศาสนศึกษา 25 คน / เจ้าหน้าที่และคณะทำงาน 25 คน / พระสงฆ์จิตตาธิการองค์กร พระสงฆ์หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต และบรรดาพระสงฆ์ 29 องค์  / รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,428 คน โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ที่ www.catholic.or.th/live/liveedbastd23  รับชมทางยูทูป(Youtube) ที่ >วจนพิธีกรรมเปิด  >พิธีมิสซา

   

เขียนโดย SueAdministrator

การประชุมคณะกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สภาการศึกษาคาทอลิกฯ