ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

4 กุมภาพันธ์ 2563 โมทนาคุณพระแม่มารีอาองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน โอกาสจบการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา : คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายฯ เป็นประธานวจนพิธีกรรมโมทนาคุณแม่พระ และอบรมนักเรียนในหัวข้อ หลักคุณธรรมสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวัน ในศตวรรษที่ 21 เราขอบพระคุณ และขอพระพรพระแม่มารีย์ สำหรับนักเรียนซึ่งจบการศึกษา จำนวน 151 คน

   

เขียนโดย Suratsvadii

นำเสนอผลงานผู้ช่วยผู้บริหารและครูดีเด่น ระดับปฐมวัย และ ระดับ ม.1-3 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ผศ.ประเสริฐ วิเศษกิจ และคณะกรรมการประเมิน ได้มาถ่ายรูปร่วมกับคณะครูทุกท่าน

   

เขียนโดย Suratsvadii

ฉลองศาสนนาม คุณพ่อยอห์น บอสโก สุขุม กิจสงวน รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ณ อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฯ คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ รวมใจกันจัดฉลองศาสนนามแด่คุณพ่อสุขุม ผู้ยึดแบบอย่างของท่านนักบุญ ยอห์น บอสโกพระสงฆ์ องค์อุปถัมภ์ของเยาวชน