ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย SueAdministrator

งานชุมนุมนักเรียนโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปี 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จ.นครปฐม (จัดสำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.3 - ม.6) เพื่อร่วมกันเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม และโอกาสครบรอบ 100 ปีสมณสาสน์ Maximum Illud ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนติกต์ที่ 15 โดยพร้อมเพรียงกันเป็นหนึ่งเดียวในหัวข้องาน “350 ปีศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต สู่การประกาศข่าวดี”  โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ นักเรียน (ป.3-ม.6) 1,107 คน คุณครู 85* คน จาก 38 โรงเรียน / นักบวชจากคณะต่างๆและผู้มาร่วมจัดกิจกรรมฐาน 135 คน / สามเณรและสามเณราลัยแสงธรรม 29 คน / นักศึกษาคริสตศาสนศึกษา 25 คน / เจ้าหน้าที่และคณะทำงาน 25 คน / พระสงฆ์จิตตาธิการองค์กร พระสงฆ์หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต และบรรดาพระสงฆ์ 29 องค์  / รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,428 คน โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ที่ www.catholic.or.th/live/liveedbastd23  รับชมทางยูทูป(Youtube) ที่ >วจนพิธีกรรมเปิด  >พิธีมิสซา

   

เขียนโดย SueAdministrator

การประชุมคณะกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สภาการศึกษาคาทอลิกฯ

   

เขียนโดย SueAdministrator

การจัดบริการคลินิกให้คำปรึกษาเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการแก้ไขตราสารจัดตั้ง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00-16..00 น. มีโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯที่เข้าร่วม จำนวน 14 โรงเรียน โรงเรียน เขต 1-3 โดยมี อ.ธีรพันธ์   ผศ.ประเสริฐ วิเศษกิจ และคุณบัณฑิต จาก บ.สันติพิทักษ์ มาให้คำแนะนำ

   

เขียนโดย SueAdministrator

วันที่ 15 มกราคม 2563 ประชุมเตรียมการจัดบริการคลินิกให้คำปรึกษาเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการแก้ไขตราสารจัดตั้ง ให้ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารที่รับผิดชอบในเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นรายโรงเรียน วิทยากรให้คำปรึกษา ประกอบด้วย นายธีระพันธ์ พุทธิสวัสดิ์ อดีตรองเลขาธิการ สช. อาจารย์ประเสริฐ วิเศษกิจ  และนายบัณฑิต ศรีพิทักษ์  ที่จะจัดประชุมขึ้นในวันที่ 17 มกราคม 2563

   

เขียนโดย SueAdministrator

ครอบครัวอาภรณ์รัตน์ ฉลองคริสต์มาส-ปีใหม่ 2020 ปีที่ 12 ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม ค.ศ.2020 ครอบครัวอาภรณ์รัตน์จัดวันครอบครัว พบปะ แบ่งปัน สังสรรค์ เป็นปีที่ 12 ด้วยบรรยากาศอันแสนอบอุ่น เวลา 11.00 น. ร่วมกันในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ณ วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก ประธานโดย พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ร่วมกับคุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์