ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

การประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ประจำปี 2563  วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 - 13.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์นปอลที่ 2 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.45 น.  - วจนพิธีกรรมเปิดการประชุม โดย คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ (ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ) - การนำเสนอเรื่องราวของ “ภาชีวะ (Gracz )” โดย นายแพทย์วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ (บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด) - บรรยายพิเศษ หัวข้อ “CATHOLIC SCHOOL IN THAILAND IN THE LIGHT OF THE CHURCH TEACHING” โดย คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ / ประธานกลุ่มงานอำนวยการ)
     
เขียนโดย Suratsvadii

คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้นำในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง (NEXT NORMAL) สัมภาษณ์โดย คุณครูพรฟ้า ทองสุข นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มีความประสงค์ที่จะขอเข้าสัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้นำในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง (NEXT NORMAL) โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะขอข้อมูลใช้ประกอบการเรียนในรายวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษาและจิตวิทยาการบริหาร (EDUCATIONAL LEADERSHIP AND PSYCHOLOGY ) และเป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารทางวิชาการ
   
เขียนโดย Suratsvadii
"วิทยาการคำนวณ สู่ห้องเรียนปฐมวัย" วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  วิทยาการคำนวณ : สู่เกมการศึกษาระดับปฐมวัย ให้กับครูปฐมวัยเขต 5 จำนวน 77 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์แผนกหญิง วจนพิธีกรรมเปิด... โดย...บาทหลวงวิทยา ลัดลอย อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ  กล่าวให้กำลังใจครูปฐมวัย...บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์