ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

การประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา2561 ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม ณ อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ เวลา 9.30-12.30 น. โดยมี คุณพ่อหัวหน้าเขตการศึกษาที่1-6 ผู้แทนคณะนักบวช/สถาบัน เข้าร่วมประชุม 15 ท่าน และในการประชุมครั้งนี้ มีนิสิตปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 3 ท่าน ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ส่ง บาทหลวงดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา นางสาวสุทัตตา พงษ์ศิริพัฒน์ และนางศศิธร วัฒนกุล ซึ่งเป็นนิสิตปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มาเรียนรู้การบริหารการศึกษาโดยภาคปฏิบัติตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook (>2)
เขียนโดย Suratsvadii

18/05/2561 กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ จัดประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ (เพิ่มเติม 3 ท่าน) เพื่อรักษาระดับคุณภาพและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานจิตตาภิบาล ด้วยบรรยากาศเคร่งเครียดแต่อบอุ่น ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย Suratsvadii

18/05/2561 กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ จัดการประชุมเพื่อเตรียมจัดสัมมนาครูฝ่ายจิตตาภิบาลของโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 5-6 มิ.ย. 2561 ณ บ้านธารพระพร การสัมมนาปีนี้เน้นสำคัญในเรื่องกิจกรรมองค์กรนักเรียนคาทอลิก ยุวธรรมทูต พลศีล วายซีเอส กองหน้าร่าเริง ที่จะร่วมกันในการเสริมสร้างจิตตารมณ์รักและรับใช้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนอัครสังฆมณฑลของเรา

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

"เพื่อเพิ่มพูนความรักกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวระหว่างบุคลากรในองค์กร" ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จึงจัดฟื้นให้มีการฟูจิตใจบุคลากรของฝ่ายฯ ในวันพฤหัสฯที่ 10 - วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านธารพระพร อ.สามพราน จ.นครปฐม

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม     >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

กลุ่มงานจิตตาภิบาลฯ กำหนดให้มีการสัมมนาและประเมินการปฏิบัติงานของครูจิตตาภิบาลชำนาญการ ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ เพื่อให้ครูจิตตาภิบาลชำนาญการได้นำเสนอผลงานที่ได้ทำในรอบปีการศึกษา 2560 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานของครูจิตตาภิบาลชำนาญการร่วมกัน รวมทั้งนำแฟ้มผลงานในรอบปีการศึกษา 2560 มาจัดแสดง

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม     >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “Creating an Active Learning Class : Activities for Language Classrooms ” วันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2561  ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม วิทยากร  โดย ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ จำนวนผู้เข้าอบรม 57 คน

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook    >ผลงาน
เขียนโดย Suratsvadii

การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณค่าพระวรสาร ระดับมัธยมต้น ภาคเรียนที่ 1 วิทยากรโดย คุณพ่อจรัล ทองปิยะภูมิ ในวันพุธที่ 2 - วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” สามพราน จ.นครปฐม คุณครูที่เข้าร่วมปรับปรุงแผนฯ จำนวน 60 ท่าน จาก 18 โรงเรียน

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 28 - 29 เมษายน 2561 แผนกวิชาการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ที่เสริมสร้าง Geo-literacy สำหรับหลักสูตรสาระภูมิศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 และจัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0” สำหรับครูที่สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา โดย อาจารย์ กนก จันทรา ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook