ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ครอบครัวอาภรณ์รัตน์ ภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ แด่ เชชีลีอา แน่งน้อย ครบ 33 ปี  ยอห์น บัปติสตา หวล ครบ 11 ปี  ยอแซฟ วิชัย / ยอห์น บัปติสตา เมธี /มัทธิว วรพล   และญาติพี่น้องของเราผู้ล่วงลับ  ณ วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก สาธุประดิษฐ์  เวลา 11.00 น.  และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน  ณ อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

>Read Moreเขียนโดย Suratsvadii

วันศุกร์ที่ 12 ก.ค. 62 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 9 จัดโดยแผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

>Read More
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 การพบปะกันของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ (KM Session) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

>Read More
เขียนโดย Suratsvadii

"วิทยาการคำนวณและการจัดทำโครงงาน" โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2562 LN ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  "วิทยาการคำนวณ และการจัดทำโครงงาน" โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ณ  บ้านชุมพาบาล จ.สุราษฎร์ธานี  วจนพิธีกรรมเปิด โดยมีคุณพ่อนที  ธีรานุวรรตน์  ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

>Read More
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 แผนกปฐมวัย จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ “จากการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่... การประเมินภายนอกรอบสี่ : ปฐมวัย”  ประธานวจนพิธีกรรมเปิดโดย คุณพ่อวุชชุกรณ์ เกตุภาพ วิทยากรโดยอาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร  ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา SWOT วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) กลยุทธ์ (ด้านบริหาร ด้านครู ด้านเด็ก)  วจนพิธีกรรมปิดการอบรมโดยคุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัปไมย

>Read More
เขียนโดย Suratsvadii

ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้สื่ออย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน” สำหรับครูแนะแนวและครูจิตตาภิบาล โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และโรงเรียนนอกเครือ ในอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 73 คน จาก 28 โรงเรียน

>Read More      >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

แผนกพัฒนาวิชาชีพครู ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดปฐมนิเทศครูใหม่ ของโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

พิธีมิสซาแด่ผู้ล่วงลับ "คุณสุมนา ประสิทธิ์พันธ์"เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ โดยคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ณ วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ขอให้วิญญาณของครูเต้ยจงประสบสุข เดชะพระเมตตาของพระเป็นเจ้าเทอญ ☩ ครูเต้ย สุมนา ประสิทธิ์พันธ์ ชาตะ : ๒๒ สิงหาคม ๒๕๐๖  มรณะ : ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ☩ 

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมงาน ครบรอบ ๑๐๐ ปีโรงเรียนโยนออฟอาร์ค ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมฉลองการก่อตั้งครบรอบ ๑๐๐ ปีของโรงเรียน เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีบูชาขอบพระคุณ ประธานโดย บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ (สามเสน)

>Read More     >Facebook