ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 20 - 21 เมษายน พ.ศ.2562 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา และประวัติศาสตร์" ให้กับคุณครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯ ในระดับชั้นประถมศึกษา วิทยากร อาจารย์ ดร.กนก จันทรา และอาจารย์กมลชนก สกนธวัฒน์ จากสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมศึกษา มีคุณครูเข้ารับการอบรมจำนวน 102 คน 32 โรงเรียน ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

การตรวจแแผนปฏิบัติการ ประจำปี ​2562​ ในวันที่ ​6 - 8​ เมษายน 2562​ ณ​ บ้านผู้หว่าน​ จ.นครปฐม​ นำทีมโดย​ บาทหลวงศักดิ์ชัย​ ทรัพย์​อัป​ระ​ไมย​ ประธานสำนักมาตรฐานฯ​ ฝ่ายการศึกษาฯ​ และ​ดร.อาทิพย์​ สอนสุจิตรา​ ขอขอบคุณ​กรรมการทุกท่านที่ได้ตรวจแผนปฏิบัติการ​ฯ 2562 ทุกท่าน

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 6 - 7 เมษายน พ.ศ. 2562 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการการคำนวณ (Computational Science : CS)ให้กับคุณครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยากร รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีคุณครูเข้ารับการอบรมจำนวน 86 คน 30 โรงเรียน ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

>Read More      >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายคณิตศาสตร์ "เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้" ให้กับคุณครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 วิทยากร อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีคุณครูเข้ารับการอบรมจำนวน 64 คน 27 โรงเรียน ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายคณิตศาสตร์ "เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้" ให้กับคุณครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วิทยากร อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีคุณครูเข้ารับการอบรม 30 โรงเรียน จำนวน 73 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

>Read More    >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายคณิตศาสตร์ "เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้" ให้กับคุณครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 วิทยากร อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีคุณครูเข้ารับการอบรม 29 โรงเรียน จำนวน 82 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

การร่วมกันวางแผนงาน ปรึกษาหารือด้านจิตตาภิบาลครั้งแรกสำหรับปีนี้ นับเป็นการเริ่มต้นที่ดี ... ขอบคุณคุณพ่อและผู้แทน ทั้งในระดับฝ่ายงาน ระดับเขต ทุกท่าน ที่เข้ามาร่วมกันพูดคุยวางแนวทาง มุ่งให้งานทุกอย่างสอดรับลงตัว ไปด้วยกันได้ มองเป้าหมายเดียวกัน... และพิเศษในปีนี้ที่เราคริสตชนร่วมฉลองความเชื่อยิ่งใหญ่ 350 ปี มิสซังสยาม (การประชุมครั้งที่ 1/2562 คณะกรรมการจิตตาภิบาลฯ 27/3/62)

>Read More    >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

การประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ขึ้น ประธานในการประชุมโดย คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ (ผู้อำนวยการฝ่ายฯ) พร้อมด้วยผู้แทนเขตการศึกษา 1-6 และผู้แทนคณะนักบวช จำนวน 20 ท่าน ตั้งแต่เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ

>Read More    >Facebook