ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

ประชุมเตรียมพี่เลี้ยง สำหรับอบรมผู้ประเมินภายใน วันที่ 17-20 พ.ย.61 นำทีมโดย บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานฯ ฝ่ายการศึกษาฯ และ ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา มูลนิธิเซนต์คาเบรียล

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook
เขียนโดย Suratsvadii

ครอบครัวอาภรณ์รัตน์ ร่วมกันในพิธีบูชาขอบพระคุณและภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก  ประธานพิธีโดย คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2561 แผนกวิชาการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสร้างและวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ” ช่วงที่ 2 สำหรับครูที่สอนวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา โดย รศ.ดร.ไพศาล หวังพานิช ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสังกัดเครือข่าย LN ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 32 โรงเรียน เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีการศึกษา 2560  คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ในฐานะผู้นำเครือข่ายท้องถิ่นเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

23 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ และคณะครูปฐมวัย โรงเรียนในเขต 2 และเขต 3 ร่วมนิเทศกัลยาณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ โรงเรียนเซนต์แมรี่ ครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและครูปฐมวัยโรงเรียนเป็นอย่างดี

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม     >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

17 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ และคณะครูปฐมวัย โรงเรียนในเขต 2 และเขต 3 ร่วมนิเทศกัลยาณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและครูปฐมวัยโรงเรียนเป็นอย่างดี

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

16 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ และคณะครูปฐมวัย โรงเรียนในเขต2 และเขต 3 ร่วมนิเทศกัลยาณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ณ โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ ครััั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและครูปฐมวัยโรงเรียนเป็นอย่างดี

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ฯ และวันฉลองฝ่ายการศึกษาฯ ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.2018 ณ วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก ชาวเราฝ่ายการศึกษาฯ ขอขอบพระคุณ คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ เอกพร นิตตะโย ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีมิสซา บทเทศน์ให้แง่คิดสำคัญในการทำงานและการใช้ชีวิต ด้วยแบบอย่างคุณธรรมความดีงามของแม่พระ ความสงบเงียบนอบน้อมเชื่อฟังพระเป็นเจ้า และความยากจนแต่มั่งมีด้วยเชื่อศรัทธาและพระพรนานาประการ เราได้เห็นถึงคุณค่าชีวิตและความสุขยินดีเมื่อเราตอบรับน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า ขอให้เราทุกคน รู้จักพึ่งพระมารดามารีย์ในทุกโอกาส มีความสุภาพถ่อมตน และนอบน้อมตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า เช่นพระนาง เสมอเทอญ

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม     >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ และคณะครูปฐมวัยโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 35 คน ศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการทุกๆ ด้าน

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม   >ภาพ-ข่าวใน facebook