ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ - ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

0-2681-3840-4

เขียนโดย AdministratorSue

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนเซนต์เทเรซา ร่วมกับ คณะผู้นิเทศในเขต 4 ซึ่งเป็นครูจากโรงเรียนมาเรียลัย และโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย AdministratorSue

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ภารกิจต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 2 ของแผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ และครูปฐมวัย ในเขต 1 และเขต 2 กับการนิเทศกัลยาณมิตร ที่โรงเรียนกุหลาบวิทยา : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุย ส่งเสริมกำลังใจซึ่งกันและกัน

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย AdministratorSue

วันที่ 30-31 ตุลาคม 2560  แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้อบรมให้ความรู้ครูปฐมวัย เรื่อง “ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา : ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560” ให้กับครูปฐมวัยโรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

  

เขียนโดย AdministratorSue

ภายใต้ร่มพระบารมียาวนาน ๗๐ ปี ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม... ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ นับตั้งแต่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา ชาวเราฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมใจกันสวดภาวนาแด่พระองค์ท่าน ด้วยวจนพิธีกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นเวลา ๑ ปี...

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย Super User

                   แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ ได้จัดการประชุมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและแบบฝึกหัด ให้มีความเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น

เขียนโดย AdministratorSue

แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อบรมเชิงปฏบัติการ "การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ให้กับครูแกนนำ สังฆมณฑลเชียงใหม่ ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ จ.เชียงราย

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook