ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

การฝึกปฏิบัติทางการบริหารการศึกษา ณ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ของ ภราดาพงษ์พัฒน์ คาโสจันทร์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะเวลาในการฝึกปฎิบัติฯ ระหว่างวันที่ 3 ก.ย. - 5 พ.ย.2563 โดยในวันนี้เป็นวันสรุปจบการฝึกปฏิบัติงานฯ โดยมีผู้บริหารพี่เลี้ยง : คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ และคณาจารย์นิเทศก์ รับตัวนิสิต: อาจารย์ ดร.เพ็ญวรา ชูประวัติ วันพฤหัสฯที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

   

เขียนโดย Suratsvadii


"วิทยาการคำนวณ สู่ห้องเรียนปฐมวัย" วันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563   แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิทยาการคำนวณ”  สู่ห้องเรียนปฐมวัยอย่างไร ให้กับครูปฐมวัยโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 3  มีผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ จำนวน  80  คน ณ ห้องประชุมแผนกอนุบาล  โรงเรียนเซนต์แมรี่ วจนพิธีกรรมเปิด โดย ซิสเตอร์ ดร.จารุณี กิจบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์แมรี่

   

เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิทยาการคำนวณ”  สู่ห้องเรียนปฐมวัยอย่างไร ให้กับครูปฐมวัยโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์  มีครูปฐมวัยเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ 64 คน