ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ โดยเฉพาะต่อด้านการศึกษา   ตลอดจนเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อพระมหากษัตริย์นักพัฒนา ผู้ทรงงานหนัก และตรากตรำพระวรกายมายาวนาน ๗๐ ปี เพื่อพัฒนาประเทศในทุกด้านให้เจริญก้าวหน้า บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่พสกนิกรไทย อีกทั้งทรงมีพระอัจฉริยะภาพเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศทั่วโลก

   

เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 3-4 ตุลาคม 2563 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการคำนวณ : สู่เกมการศึกษาระดับปฐมวัย ให้กับครูปฐมวัยเขต 4 จำนวน 125 คน  ณ ห้องประชุมแผนกอนุบาล โรงเรียนมาเรียลัย  โดยมีบาทหลวงเอกพร นิตตะโย  ผู้อำนวยการโรงเรียนมาเรียลัย  เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดการอบรม

   

เขียนโดย Suratsvadii

การศึกษาดูงานโปรแกรม School Web-based Infomation System(SWIS) ณ โรงเรียนกุหลาบวิทยา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 มีโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่เข้าร่วมโครงการดูงานระบบ swis 3 โรงเรียน ด้วยกัน คือ โรงเรียนเซนต์เทเรซา โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร นำสวด โดยประธานกลุ่มงานสำนักมาตรฐานฯ ฝ่ายการศึกษาฯ คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย และในการดูงานครั้งนี้ คุณพ่อศวง วิจิตรวงศ์ และ คณะครูโรงเรียนกุหลาบวิทยา เป็นผู้ให้ความรู้กับคณะผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่มาร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ ให้มี ความพร้อมสำหรับระบบ SWIS และขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุหลาบวิทยา คุณพ่อศวง วิจิตรวงศ์ ที่ได้อนุเคราะห์สถานที่และ อาหารสำหรับทุกท่าน ในครั้งนี้