ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “Creating an Active Learning Class : Activities for Language Classrooms ” วันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2561  ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม วิทยากร  โดย ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ จำนวนผู้เข้าอบรม 57 คน

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook    >ผลงาน
เขียนโดย Suratsvadii

การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณค่าพระวรสาร ระดับมัธยมต้น ภาคเรียนที่ 1 วิทยากรโดย คุณพ่อจรัล ทองปิยะภูมิ ในวันพุธที่ 2 - วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” สามพราน จ.นครปฐม คุณครูที่เข้าร่วมปรับปรุงแผนฯ จำนวน 60 ท่าน จาก 18 โรงเรียน

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 28 - 29 เมษายน 2561 แผนกวิชาการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ที่เสริมสร้าง Geo-literacy สำหรับหลักสูตรสาระภูมิศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 และจัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0” สำหรับครูที่สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา โดย อาจารย์ กนก จันทรา ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 21 - 22 เมษายน 2561 แผนกวิชาการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ที่เสริมสร้าง Geo-literacy สำหรับหลักสูตรสาระภูมิศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 และจัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0” สำหรับครูที่สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา โดย อาจารย์ กนก จันทรา ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม     >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 11 เมษายน 2561  แผนกปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จาก...คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่ห้องเรียนปฐมวัย วิทยากรโดย ดร.วรนาท รักสกุลไทย

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม
เขียนโดย Suratsvadii

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสอนภาษาไทยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในยุคประเทศไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 ณ ห้องยวง นิตโย ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม วิทยากร: อาจารย์ ดร.เฉลิมลาภ ทองอาจ โดยมีคุณครูเข้าร่วมจำนวน 67 ท่าน จาก 27 โรงเรียน

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม
เขียนโดย Suratsvadii

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Better Pronunciation: Tips that English Teachers should Know" วันศุกร์ที่ 30  มีนาคม พ.ศ.2561    ครูสอนภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม วิทยากรโดย  ดร.ฤดีรัตน์   ชุษณะโชติ  โดยมีคุณครูเข้าร่วมจำนวน 74 ท่าน จาก 28 โรงเรียน

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม
เขียนโดย Suratsvadii

วันจันทร์ที่ 2 เม.ย. 2561 บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมเปิดงาน มอบรางวัลโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 17 ประจำปี 2561 ภายใต้ธีม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ มุ่งสู่การเป็น Active Citizen” สนับสนุนให้เยาวชนอ่านแล้วบอกต่อ Read & Share 

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม     >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 29 มีนาคม 2561  แผนกปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จาก..คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่ห้องเรียนปฐมวัย วิทยากรโดย  ดร.วรนาท  รักสกุลไทย  เพื่อให้ครูมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติ และการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย มีโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ  เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ จำนวน 22  โรงเรียน จำนวน  80  คน

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม