ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 15 มกราคม 2563 ประชุมเตรียมการจัดบริการคลินิกให้คำปรึกษาเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการแก้ไขตราสารจัดตั้ง ให้ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารที่รับผิดชอบในเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นรายโรงเรียน วิทยากรให้คำปรึกษา ประกอบด้วย นายธีระพันธ์ พุทธิสวัสดิ์ อดีตรองเลขาธิการ สช. อาจารย์ประเสริฐ วิเศษกิจ  และนายบัณฑิต ศรีพิทักษ์  ที่จะจัดประชุมขึ้นในวันที่ 17 มกราคม 2563

   

เขียนโดย Suratsvadii

ครอบครัวอาภรณ์รัตน์ ฉลองคริสต์มาส-ปีใหม่ 2020 ปีที่ 12 ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม ค.ศ.2020 ครอบครัวอาภรณ์รัตน์จัดวันครอบครัว พบปะ แบ่งปัน สังสรรค์ เป็นปีที่ 12 ด้วยบรรยากาศอันแสนอบอุ่น เวลา 11.00 น. ร่วมกันในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ณ วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก ประธานโดย พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ร่วมกับคุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์

   

เขียนโดย Suratsvadii

ฝ่ายการศึกษาฯ สภาการศึกษาคาทอลิกฯ นำโดยคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการศึกษาฯ เดินทางไปร่วมงานวันบุคลกรอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ งานวันบุคลากร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของวัดและบุคลากรของฝ่ายต่างๆ ได้พบปะสังสรรค์ร่วมโมทนาคุณพระเป็นเจ้า ในพระพรต่างๆตลอดปีที่ผ่านมา และรับฟังข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงานในปีต่อๆไป เพื่อเป็นแนวทางและสร้างสรรค์จิตตารมณ์ที่ดีในการร่วมงานของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโดย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 08.30 -12.30 น. อาสนวิหารอัสสัมชัญ