ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

17 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ และคณะครูปฐมวัย โรงเรียนในเขต 2 และเขต 3 ร่วมนิเทศกัลยาณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและครูปฐมวัยโรงเรียนเป็นอย่างดี

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

16 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ และคณะครูปฐมวัย โรงเรียนในเขต2 และเขต 3 ร่วมนิเทศกัลยาณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ณ โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ ครััั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและครูปฐมวัยโรงเรียนเป็นอย่างดี

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ฯ และวันฉลองฝ่ายการศึกษาฯ ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.2018 ณ วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก ชาวเราฝ่ายการศึกษาฯ ขอขอบพระคุณ คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ เอกพร นิตตะโย ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีมิสซา บทเทศน์ให้แง่คิดสำคัญในการทำงานและการใช้ชีวิต ด้วยแบบอย่างคุณธรรมความดีงามของแม่พระ ความสงบเงียบนอบน้อมเชื่อฟังพระเป็นเจ้า และความยากจนแต่มั่งมีด้วยเชื่อศรัทธาและพระพรนานาประการ เราได้เห็นถึงคุณค่าชีวิตและความสุขยินดีเมื่อเราตอบรับน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า ขอให้เราทุกคน รู้จักพึ่งพระมารดามารีย์ในทุกโอกาส มีความสุภาพถ่อมตน และนอบน้อมตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า เช่นพระนาง เสมอเทอญ

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม     >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ และคณะครูปฐมวัยโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 35 คน ศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการทุกๆ ด้าน

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม   >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ และคณะครูปฐมวัย โรงเรียนในเขต 2 และเขต3 ร่วมนิเทศกัลยาณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ณ โรงเรียนแม่พระประจักษ์กรุงเทพฯ ครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและครูปฐมวัยโรงเรียนเป็นอย่างดี

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม   >ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย Suratsvadii

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการศึกษาดูงานระบบงานแนะแนว ตามโครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว และบุคลากรแนะแนว ณ โรงเรียนวัดราชโอรส ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของครูแนะแนวให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน และพัฒนา ส่งเสริม การช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ และคณะครูปฐมวัย โรงเรียนในเขต 2 และเขต3 ร่วมนิเทศกัลยาณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ณ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม   >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2561 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสร้างและวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ” ช่วงที่ 2 สำหรับครูที่สอนวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา โดย รศ.ดร.ไพศาล หวังพานิช ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก เวลา ๑๑.๑๕ น. ประธานโดย คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการ มิสซาศุกร์ต้นเดือนจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ผู้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพงานโดยสภาพระสังฆราชฯ และฝ่ายงานต่างๆ ในครั้งนี้ฝ่ายการศึกษาฯ เป็นเจ้าภาพจัดงานและอาหารกลางวัน

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม   >ภาพ-ข่าวใน facebook