ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย SueAdministrator

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ ประชุมผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับปฐมวัย โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ เพื่อวางแผนและรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนางานปฐมวัยร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับฝ่ายการศึกษาฯ วจนพิธีีกรรมเปิดโดย ซอร์มารีเปียร์ ปั้นเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนมารดานฤมล

   

เขียนโดย SueAdministrator

พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรปีใหม่ ให้การเริ่มต้นปีใหม่อย่างดีและมีคุณค่า สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดให้มีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เพื่อเป็นการขอพระพรสำหรับการเริ่มต้นปีใหม่ ปี 2020 นี้ อย่างดี อย่างมีคุณค่า "เพราะมีพระเจ้า เพราะมีการภาวนา เพราะมีการไตร่ตรอง เราจึงมีพลังในแต่ละวัน และทำงานมากมายได้" คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการศึกษาฯ ประธานในพิธี ร่วมกับคุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ (M.I.) ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 10 มกราคม ค.ศ. 2020 เวลา 11.00 น. วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก

   

เขียนโดย SueAdministrator

ผู้แทนครู และนักเรียน โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา และ โรงเรียนแม่พระฟาติมา เข้ามาคำนับขอพรโอกาสปีใหม่ 2563  วันที่ 2 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารผู้แทนครู และนักเรียน เข้ามาสวัสดีปีใหม่ 2563 ให้กับคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายฯ และเจ้าหน้าที่ ณ อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ขอทุกท่านจงประสบสุขสันต์ ในหน้าที่การงานสุขภาพแข็งแรง ตลอดปีและตลอดไป

   

เขียนโดย SueAdministrator

คุณพ่อยอแซฟ ทัศมะ กิจประยูร แผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ คำนับขอพรโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ แด่คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ วันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 2019

   

เขียนโดย SueAdministrator

หน่วยงานต่างๆ ผู้แทนผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้ามาส่งมอบความสุข ร่วมอวยพรโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ ขอพระกุมารได้โปรดอำนวยพระพร พระหรรษทาน มายังทุกท่านด้วยเทอญ โรงพิมพ์อัสสัมชัญ โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล  23 ธันวาคม 2019  สภาพระสังฆราชฯ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูตฯ บริษัทนานมีบุคส์ บริษัทสันติพิทักษ์ 24 ธันวาคม 2019