ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

การประชุมครูแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 -16.00น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม บาทหลวงวรยุทธ กิจบำรุง ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายบุคลาภิบาลอธิการศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” จิตตาภิบาลวัดประจำอารามคาร์แมล สามพราน เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดการประชุมครูแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 53 คน จาก 35 โรงเรียน

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 วันสำเร็จอีกขั้นของการฝึกปฎิบัติงาน ของซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว คณะอุร์สุลิน ซิสเตอร์ได้เข้ามาฝึกปฏิบัติในฐานะนิสิตปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการบริหารการศึกษา โดยเริ่มฝึกปฏิบัติในเดือนมีนาคมกระทั่งวันนี้วันสุดท้าย มันจึงกลายเป็นความเศร้าปนสุข จากวันนี้ไปไม่ว่าจะอยู่ไหนทำอะไร เราภาวนาขอให้ "กำลังใจและกำลังภาวนา" ย้ำเตือนว่า เราไม่ไกลกัน... ขอบคุณช่วงเวลาดีดี 😊😊 ThanksBeToGod

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 แผนกปฐมวัย จัดประชุมสนทนากลุ่มย่อย(Focus Group) กลุ่มโรงเรียนแกนนำ ได้แก่ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ งานการศึกษาความเป็นไปได้(Feasibility Study) ของการดำเนินโครงการพัฒนาองค์ความรู้และขับเคลื่อนการส่งเสริมทักษะสมองเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ระยะที่สอง มีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จำนวน 14 ท่าน ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม ฝ่ายการศึกษา อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

>Read More    >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

อาลัยด้วยรัก ครูเต้ย สุมนา ประสิทธิ์พันธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เราพี่น้องฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมสวดพระอภิธรรมศพ กำหนดวันแรก 17 มิ.ย. ไปจนถึง 21 มิ.ย.62 และพิธีฌาปณกิจศพ ในวันที่ 22 มิ.ย. 62 เวลา 16.00 น. ขอให้ได้พักผ่อน และหลับสบาย... ในอ้อมกอดอันแสนอบอุ่นของพระเป็นเจ้า ตลอดนิรันดร์ เทอญ (ชาตะ : ๒๒ สิงหาคม ๒๕๐๖ มรณะ : ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒)

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

การประชุมใหญ่สามัญผู้บริหารฯ ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 พิธีฉลองหิรัญสมโภช 25 ปี ชีวิตสงฆ์  การมอบรางวัลผู้ช่วยผู้บริหารและครูดีเด่น ประจำปี 2561  การมอบรางวัลโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  การมอบโล่รางวัลโรงเรียนที่มีคะแนน O-Net เต็ม 100 คะแนน  การมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรและแบบเรียนคริสต์ศาสนา  ในวันพุธที่ 19 มิ.ย. 2562   ณ ห้องประชุมอาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จ.นครปฐม

>Read More   >Facebook   >รับรางวัล/เกียรติบัตร
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2562 ศูนย์การอบรม 24 ศูนย์สภาการศึกษาคาทอลิก อบรมเชิงฏิบัติการระบบทางไกล ในโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3 – 5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

11 มิถุนายน 2562 แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประชุมผู้ช่วยผู้บริหารระดับปฐมวัย ร่วมพลังเสริมสร้างกำลังใจ เพื่อพัฒนางานปฐมวัยโรงเรียนในเขต1-6 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน วจนพิธีกรรมเปิดโดยคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ประธานกลุ่มงานวิชาการ

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

ภาพบรรยากาศน่ารักๆ ของเด็กๆ เมื่อได้รับหนังสือเล่มใหม่ หนังสือแบบเรียนวิชาคริสต์ศาสนา ขอบคุณภาพประทับใจจากโรงเรียนต่างๆ ขอให้มีความสุขกับการค้นพบพระพร ความรัก ของพระเป็นเจ้าผ่านทางการเรียนการสอนวิชาคริสต์ศาสตร์ และเรียนอย่างมีความสุข/สนุกกันทุกคน^^

>Read More     >Facebook