ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย ADMINISTRATOR

31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาแมสตอย โรงเรียนแม่พระฟาติมา แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยผ่านการเล่นบล็อกไม้" วิทยาโดย.ดร.ชนิพรรณ จาติเสถียร วจนพิธีกรรมเปิดโดยคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เป็นประธานเปิด ในครั้งนี้มีครูปฐมวัยเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 158 คน

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

30 สิงหาคม 2562 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ นิเทศกัลยาณมิตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมกำลังใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของครูปฐมวัย ที่โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาระหว่าง เขต 3 กับ เขต 6 วันนี้ผู้มานิเทศได้เห็นการพัฒนางานของครูหลากหลายกิจกรรมด้วยกัน เด็กๆ น่ารัก กล้าแสดงออก ขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหาร คุณครู และเด็กๆ ปฐมวัย เป็นอย่างดี

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

วันที่ 30 ส.ค.2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม หัวข้อ การจัดทำผลงานผู้ช่วยผู้บริหารและครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562​ผู้เข้ารับการประชุม​ จำนวน142 คน​ จาก​ 30​ โรงเรียน ภาวนาเปิดโดย บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานฯ ดำเนินการประชุมโดย ผศ.ประเสริฐ วิเศษกิจ ผู้จัดการแผนกพัฒนาวิชาชีพครู และได้รับเกียรติจาก ผศ.นิรมล แจ่มจำรัส และ อาจารย์นที ศิริมัย และ​ ดร.สุนันทา​ มนัสมงคล​ที่ได้ร่วมให้ความรู้และให้คำแนะนำในครั้งนี้

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

29 สิงหาคม 2562 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ นิเทศกัลยาณมิตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมกำลังใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของครูปฐมวัย ที่โรงเรียนเซนต์แมรี่ ระหว่าง เขต 3 กับ เขต 6 ซึ่งครูมีความก้าวหน้าในการพัฒนางาน เด็กๆ นักเรียนน่ารัก ขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหาร คุณครู และเด็กๆ ปฐมวัย เป็นอย่างดี

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

28 สิงหาคม 2562 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ นิเทศกัลยาณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมกำลังใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของครูปฐมวัย ณ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี ระหว่าง เขต 3 กับ เขต 6 ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหาร คุณครู และเด็กๆ ปฐมวัย เป็นอย่างดี

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 แผนกวิชาการฯ ฝ่ายการศึกษาฯ นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกัลยาณมิตร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

23 สิงหาคม 2562 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ นิเทศกัลยาณมิตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมกำลังใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของครูปฐมวัย ระหว่าง เขต 3 กับ เขต 6  ณ โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหาร คุณครู และเด็กๆ ปฐมวัย เป็นอย่างดี

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส สมโภชพระนางมารีย์พรหมจารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ วันพฤหัสฯที่ 15 สิงหาคม 2562  ณ วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก สาธุประดิษฐ์ ประธานพิธีโดย คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม 

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ นิเทศกัลยาณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ณ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ระหว่าง เขต 3 กับ เขต 6 ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหาร คุณครู และเด็กๆ ปฐมวัย เป็นอย่างดี

>Read More   >Facebook