ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

การอบรมโปรแกรม School Web-based Information System (SWIS) กับระบบประกันคุณภาพ โดยความร่วมมือ ระหว่าง ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กับ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18 - 22​ มี.ค.2562​ ณ​ ศูนย์มิสซังคาทอลิก​ จ.เชียงใหม่ การลงโปรแกรม SWIS ของแต่ละโรงเรียน และการทดลองนำข้อมูลของแต่ละโรงเรียนเข้าในโปรแกรม ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน จำนวนครูและบุคลากร ข้อมูลนักเรียน โครงสร้างการบริหาร นโยบายการบริหาร แผนงาน โครงการ กิจกรรม มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ต้องทำความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนให้ชัดเจนเพื่อการทำงานอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพต่อไป

>Read More      >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

ฝ่ายการศึกษาฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกบัญชีสินค้าสหการและต้นทุนขาย ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 แก่เจ้าหน้าที่ห้องสหการ ผู้ทำบัญชี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้ที่สนใจ ของกลุ่มโรงเรียนคาทอลิกมิสซังกรุงเทพ จำนวน 15 โรงเรียน เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าใจการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด (periodic inventory method) การคำนวณมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (weighted average method) การคำนวณและบันทึกบัญชีต้นทุนขาย

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายวิทยาศาสตร์ "กิจกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย" โดยทีมวิทยากรฝ่ายวิชาการฯ จาก สวทช. วันพฤหัสฯที่ 14 - วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม การอบรมแบ่งเป็นระดับชั้น ดังนี้ วันที่ 14 มีนาคม 2562 ระดับ ป.1 - 3  /  วันที่ 15 มีนาคม 2562 ระดับ ป.4 - 6  /  วันที่ 16 มีนาคม 2562 ระดับ ม.1 - 3

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ ได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา สำหรับครูแนะแนวและครูที่ปรึกษา ในวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดการอบรม วิทยากรผู้ให้ความรู้ในการจัดอบรมในครั้งนี้ ผศ.สุนันทา พลับแดง อดีตผู้บริหารโรงเรียนสาธิต มศว. อาจารย์กฤษณ์ คงเปีย โรงเรียนเมืองหลังสวน อาจารย์ธนวรรณ วงษ์สวรรค์ โรงเรียนสิริรัตนาธร โดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 12 - 13 มี.ค. 62 ณ โรงเรียนแม่พระฟาติมา แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "นวัตกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษา" วันแรก ในช่วงเช้า การอบรมเรื่อง การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน โดย ดร.นฤมล เนียมหอม เป็นวิทยากร ช่วงบ่าย เรื่องการเรียนการสอนแบบโครงการ project approach โดย ดร.วรนาท รักสกุลไทย ชาวปฐมวัยไม่หยุดการเรียนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย วันที่ 2 ของการอบรมครูปฐมวัย การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "รู้จักและเสริมพลังการเรียนรู้แนวคิดไฮสโคป" วิทยากรโดย ดร.วรนาท รักสกุลไทย ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่พระฟาติมา 13 มี.ค. 62

>Read More    >Facebook

 

เขียนโดย Suratsvadii

ฝ่ายการศึกษาฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกบัญชีสินค้าสหการและต้นทุนขาย เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 แก่เจ้าหน้าที่ห้องสหการ ผู้ทำบัญชี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้ที่สนใจ ของกลุ่มโรงเรียนคาทอลิกมิสซังกรุงเทพ จำนวน 21 โรงเรียน เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าใจการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด (periodic inventory method) การคำนวณมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (weighted average method) การคำนวณและบันทึกบัญชีต้นทุนขาย

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วัคซีน (vaccine) มีความสำคัญต่อการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อหลายชนิด วัคซีนมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ไม่แพ้ยารักษาโรค ขอบคุณทีมแพทย์จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ที่เข้ามาฉีดวัคซีนให้ชาวเราฝ่ายการศึกษาฯ ในวันนี้ (11 มี.ค.62) ชาวเราลูกๆ ฝ่ายการศึกษาฯ ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นอย่างสูง สำหรับสวัสดิการด้านสุขภาพแก่พนักงานทุกคน

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

English Day Camp for Thai English Teachers "Enhancing English Teaching and Learning Activity-Based" on March 9, 2019 at Joseph Upatham School (Girl School) By Rev.Fr.Decha Arpornratana Director of The Education Department of Bangkok Archdiocese

>Read More    >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนกุหลาบวิทยา คณะครูและบุคลากรทางด้านลูกเสือจำนวนทั้งสิน 51 คนได้เข้ารับตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล โดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล แบ่งเป็นประเภทดังนี้

>Read More     >Facebook