ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Super User

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ประชุมผู้บริหารและผู้ช่วยระดับปฐมวัย เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนางานและวางแผนร่วมกัน ปีการศึกษา 2559 และวางแผนการพัฒนางานปฐมวัย โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ระดับโรงเรียนและระดับเขตการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิดการอบรม

เขียนโดย Suratsvadii

ประชุมเตรียมความพร้อม 16 ส.ค.60 ณ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อเข้าสู่การสัมมนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยการสัมมนาจะจัดระหว่างวันที่ 20-21 ต.ค.60 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย Suratsvadii

15 สิงหาคม 2560 วันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

ฝ่ายฯได้จัดให้มีพิธีมิสซาสมโภชแม่พระฯ ที่วัดนักบุญโทมัสอัครสาวก เวลา 10.30 น. โดยมีคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธาน

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นิเทศกัลยาณมิตร เขต 3 ร่วมกับเขต 5 ณ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา จำนวน 6 ห้องเรียน ผู้มาเยี่ยมมากกว่าครูปฐมวัยของโรงเรียน บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยการแบ่งปัน การชื่นชมและกำลังใจที่ล้นเหลือ คณะครูของโรงเรียนยังคงทำให้ผู้มานิเทศชื่นใจในกระบวนการจัดกิจกรรม ร่องรอยผลงานและการเรียนรู้ของเด็ก ขอปรบมือให้ดังๆ ค่ะ

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม     >ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย Suratsvadii

มอบเงิน 725,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 8 สิงหาคม 2560 คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ นายกสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกฯ อาจารย์มาณวิกา สงวนวงศ์ นายกสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกฯ ร่วมกับ สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย มอบเงินจำนวน 725,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม สช. (สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน)

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย Suratsvadii

พิธีบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือน 4 สิงหาคม 2560  ด้วยความรักยิ่งใหญ่ พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ให้มนุษย์ทุกคนที่เชื่อและวางใจ ได้เป็นที่หลบภัยฝ่ายวิญญาณ โดยผ่านนักบุญมากาเร็ต มารีย์ อาลาก๊อก ซึ่งได้รับการเผยแสดงจากพระเยซู ให้เผยแพร่ความศรัทธาต่อดวงพระหฤทัยนี้(ในปี 1673) โดยการระลึกถึงดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์เป็นพิเศษ ทุกวันศุกร์แรกของเดือน หรือที่เรียกกันว่า ศุกร์ต้นเดือน ด้วยการร่วมมิสซา แก้บาป-รับศีล และสวดภาวนาบทอธิฐานขอชดเชยบาป

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย Suratsvadii

งานสัมมนา "บทบาทโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ที่มีความหมาย ได้ผลจริง เพื่อสร้าง Active Citizen - คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อตัวเอง ต่อสังคม" คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ร่วมในงานสัมมนาบทบาทโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ที่มีความหมายฯ โดยนานมีบุ๊คส์ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ในประเทศอิสราเอล เยอรมนี และอังกฤษ ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลก มาร่วมแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ร่วมงาน ในวันพฤหัสฯที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-10.30 น. ณ อาคารนานมีบุ๊คเฮาส์ สุขุมวิท 31(สวัสดี)

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย Suratsvadii

ภราดา ดร.ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ มอบเงินสนับสนุนกิจการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 คุณพ่อเดชาอาภรณ์รัตน์ เลขาธิการสภาฯ รับมอบเงินจำนวนหนึ่งจากภราดา ดร.ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC) เพื่อสนับสนุนกิจการของสภาการศึกษาคาทอลิกฯ โดยมีภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ดร.กฤษณะ กิจเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ และ ผศ.ประเสริฐ วิเศษกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ President Emeritus มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก ขอบพระคุณภราดามาร์ติน ที่มอบความไว้วางใจแก่สภาการศึกษาคาทอลิกฯ เล็งเห็นความสำคัญงานด้านการศึกษา จะได้เกิดผลเพิ่มพูน พัฒนายิ่งๆ ขึ้น ขอพระเป็นเจ้าประทานพละกำลัง สุขภาพพลานามัย ความอิ่มเอมใจ ที่จะปรนนิบัติรับใช้พระองค์เทอญ

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย Suratsvadii

ครอบครัวอาภรณ์รัตน์ ภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ  เพราะคนในครอบครัว คือบุคคลสำคัญ คือคนที่คอยให้กำลังใจ อยู่เคียงข้างกันอย่างแท้จริง

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560  เวลาประมาณ 11.00 น. ณ วัดนักบุญโทมัสอัครสาวก #ครอบครัวอาภรณ์รัตน์ มีกิจกรรมสำคัญของครอบครัว โดยเริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรมอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ(เป็นพิเศษเพื่อบิดา มารดา และบุคคลในครอบครัวที่จากไป) ต่อจากนั้นร่วมกันในพิธีมิสซา โดยพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ (Bishop Francis Vira Arpornrat) เป็นประธาน

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook