ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Super User

วันพุธที่  5 เมษายน  2560  ที่ผ่านมา  แผนกปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  มีกิจกรรม “ถอดบทเรียนการสร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาทักษะ EF Executive Functions (ทักษะสมอง ในการจัดการชีวิตสู่ความสำเร็จ)

เขียนโดย Super User

แผนกปฐมวัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ช่วยระดับปฐมวัยครูแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 70 คน 

เขียนโดย Super User


  ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2560
ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

                                 กลุ่มงานวิชาการ แผนกการขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษาฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคและการผลิตสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย” ให้แก่ครูในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เป็นประธาน และทำวจนพิธีกรรมเปิด

เขียนโดย Super User

วันที่ 29 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม

       กลุ่มงานวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษาฯ ได้จัดการอบรมฝึกปฏิบัติการ ในหัวข้อ "ทำอย่างไรให้นักเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง จับใจความได้" ให้แก่ครูในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษาฯ วันที่ 29 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เป็นประธาน และทำวจนพิธีกรรมเปิด

เขียนโดย Super User

       เมื่อวันที่ 14 - 15 มีนาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและเทคนิคการใช้สื่อในเด็กปฐมวัย” ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ และอาจารย์สุเทพ กิตติสุนทร ครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 103 คน

เขียนโดย Super User

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 แผนกปฐมวัยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยระดับปฐมวัยในหัวข้อ "การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา" ให้กับครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 34 โรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ เวลา 8.30-13.00 น. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 73 คน

เขียนโดย Super User

ผนกงบประมาณ ฝ่ายการศึกษาฯ จัดประชุมชี้แจงและนำเสนองบประมาณปีการศึกษา 2560 เขต 3 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีโรงเรียนในเขตการศึกษาที่ 3 และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมนำเสนอและชี้แจงงบประมาณ ที่ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ เวลา 9.30-12.00 น.

เขียนโดย Super User

แผนกงบประมาณ ฝ่ายการศึกษาฯ จัดประชุมชี้แจงงบประมาณปีการศึกษา 2560 เขต 1 และเขต 2 วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีโรงเรียนในเขตการศึกษาที่ 1และ 2 มาเข้าร่วมนำเสนอและชี้แจงงบประมาณ ที่ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ เวลา 9.30-12.00 น.

เขียนโดย Super User

แผนกพัฒนาวิชาชีพครูฯ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประเมินผู้ช่วยผู้บริหารและครูดีเด่นปีการศึกษา 2559 (ระดับเขตการศึกษา) ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 7.30-16.00 น. ณ ฝ่ายการศึกษาฯ ซึ่งมีจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมรับการประเมินจำนวน 25 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้บริหาร จำนวน 13 โรงเรียน แบ่งเป็นเขต 1 จำนวน 1 โรงเรียน เขต2 จำนวน 2 โรงเรียน เขต3 จำนวน 3 โรงเรียน เขต4 จำนวน 3 โรงเรียน เขต5 จำนวน 2 โรงเรียน เขต6 จำนวน 2 โรงเรียน และระดับประถมศึกษาชั้นปีที่4-6 อีกจำนวน 12 โรงเรียน แบ่งเป็นเขต1 จำนวน 1 โรงเรียน เขต3 จำนวน 1 โรงเรียน เขต4 จำนวน 3 โรงเรียน เขต5 จำนวน 2 โรงเรียน เขต 6 จำนวน  5 โรงเรียน