ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Better Pronunciation: Tips that English Teachers should Know" วันศุกร์ที่ 30  มีนาคม พ.ศ.2561    ครูสอนภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม วิทยากรโดย  ดร.ฤดีรัตน์   ชุษณะโชติ  โดยมีคุณครูเข้าร่วมจำนวน 74 ท่าน จาก 28 โรงเรียน

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม
เขียนโดย Suratsvadii

วันจันทร์ที่ 2 เม.ย. 2561 บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมเปิดงาน มอบรางวัลโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 17 ประจำปี 2561 ภายใต้ธีม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ มุ่งสู่การเป็น Active Citizen” สนับสนุนให้เยาวชนอ่านแล้วบอกต่อ Read & Share 

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม     >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 29 มีนาคม 2561  แผนกปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จาก..คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่ห้องเรียนปฐมวัย วิทยากรโดย  ดร.วรนาท  รักสกุลไทย  เพื่อให้ครูมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติ และการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย มีโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ  เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ จำนวน 22  โรงเรียน จำนวน  80  คน

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม
เขียนโดย Suratsvadii

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 แผนกจิตตาภิบาล จัดประชุมคณะกรรมการจิตตาภิบาล ครั้งที่ 1/2561 ดำเนินการประชุมโดยคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายฯ ในครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน #งานจิตตาภิบาล #อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 "สมโภชนักบุญยอแซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี" ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมด้วยฝ่ายสังคม ฝ่ายงานอภิบาล และฝ่ายงานธรรมฑูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองศาสนนาม คุณพ่อยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราชฯ

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม
เขียนโดย Suratsvadii

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดโปรแกรมการฝึกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้เป็นเพื่อนที่ปรึกษา (Peer Counseling) แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคุณครูเพื่อจัดโปรแกรมการฝึกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาให้เป็นเพื่อนที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์อบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน  โดยมีคณะวิทยากรดังนี้ 

  1. ผศ.สุนันทา พลับแดง     รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  โรงเรียนสาธิตนานาชาติลาดกระบัง
  2. อ.นพพร แสงทอง         ครูผู้ช่วย     โรงเรียนวัดราชโอรส     จ.กรุงเทพฯ
  3. อ.กฤษณ์ คงเปีย           ครูผู้ช่วย     โรงเรียนเมืองหลังสวน     จ.ชุมพร

มีโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   ส่งครูเข้ารับการอบรมจำนวน 32  คน   จาก 14  โรงเรียน

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม
เขียนโดย Suratsvadii

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ฝ่ายการศึกษาฯ มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี คุณพ่อยอห์นวิชชุกรณ์ เกตุภาพ (รองผู้อำนวยการประธานกลุ่มงานวิชาการ) ในโอกาสนี้ได้มีตัวแทนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเพื่อนบ้าน และครูโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์มาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดประชุมกรรมการจัดการศึกษา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ เมื่อเวลา 10.00 - 12.00 น. โดยมีหัวหน้าเขตการศึกษา และตัวแทนคณะนักบวช/สถาบัน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จำนวน 16 ท่าน

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 ตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมงานสัมมนา Education 4.0 for Active Citizen "ถ้านานมีบุ๊คส์มีโรงเรียน เราจะจัดการเรียนรู้อย่างไร" ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาที่มีแนวคิดสร้างการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษายุคใหม่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับผู้บริหาร "คุณคิม จงสถิตย์วัฒนา " กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และวิทยากรรับเชิญพิเศษ " ดร.ศราวุธ สุตะวงศ์ "

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook