ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

ฝ่ายการศึกษาฯ สภาการศึกษาคาทอลิกฯ นำโดยคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการศึกษาฯ เดินทางไปร่วมงานวันบุคลกรอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ งานวันบุคลากร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของวัดและบุคลากรของฝ่ายต่างๆ ได้พบปะสังสรรค์ร่วมโมทนาคุณพระเป็นเจ้า ในพระพรต่างๆตลอดปีที่ผ่านมา และรับฟังข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงานในปีต่อๆไป เพื่อเป็นแนวทางและสร้างสรรค์จิตตารมณ์ที่ดีในการร่วมงานของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโดย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 08.30 -12.30 น. อาสนวิหารอัสสัมชัญ

   

เขียนโดย Suratsvadii

การประชุม เตรียมการจัดงานชุมนุมนักเรียนโรงเรียนคาทอลิกฯ ประจำปี 2563 กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมนักเรียนโรงเรียนคาทอลิก ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จ.นครปฐม ภายใต้หัวข้อ "350 ปี ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต สู่การประกาศข่าวดี"

   

เขียนโดย Suratsvadii

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ ประชุมผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับปฐมวัย โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ เพื่อวางแผนและรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนางานปฐมวัยร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับฝ่ายการศึกษาฯ วจนพิธีีกรรมเปิดโดย ซอร์มารีเปียร์ ปั้นเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนมารดานฤมล