ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการศึกษาดูงานระบบงานแนะแนว ตามโครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว และบุคลากรแนะแนว ณ โรงเรียนวัดราชโอรส ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของครูแนะแนวให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน และพัฒนา ส่งเสริม การช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ และคณะครูปฐมวัย โรงเรียนในเขต 2 และเขต3 ร่วมนิเทศกัลยาณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ณ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม   >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2561 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสร้างและวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ” ช่วงที่ 2 สำหรับครูที่สอนวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา โดย รศ.ดร.ไพศาล หวังพานิช ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก เวลา ๑๑.๑๕ น. ประธานโดย คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการ มิสซาศุกร์ต้นเดือนจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ผู้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพงานโดยสภาพระสังฆราชฯ และฝ่ายงานต่างๆ ในครั้งนี้ฝ่ายการศึกษาฯ เป็นเจ้าภาพจัดงานและอาหารกลางวัน

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม   >ภาพ-ข่าวใน facebook

 

เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 แผนกปฐมวัย อบรมเชิงปฎิบัติการน้ำและเทคโนโลยี และการเรียนรู้แบบ Learning Spiral  ณ บ้านชุมพาบาล จ.สุราษฎร์ธานี  โดยมีโรงเรียนของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ร่วมอบรม  14 โรงเรียน จำนวนครู 43 คน

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม      >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษา ร่วมกับ สภาการศึกษาคาทอลิกศูนย์การอบรมโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย(3-5ปี)อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย โดยในครั้งนี้อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์สำหรับครูและผู้บริหาร หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม   >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ฝ่ายการศึกษาฯ และโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  จำนวน  22  โรงเรียน  จำนวนครู 48  คน จากฝ่ายการศึกษาฯ 2 คน รวม 50 คน  ร่วมศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นการเปิดโลกทัศน์ด้วยการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เป็นการเสริมสร้างประการณ์ใหม่ ที่แตกต่างและหลากหลายทั้งด้านการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

บุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ ทุกคน เข้ารับการอบรม HRD (หลักสูตร 6 เดือน) เพื่อเรียนรู้ธรรมชาติของความแตกต่าง รู้จักสไตล์ของตนเอง รู้จักสไตล์ต่างๆในเชิงลึก ทฤษฎี ที่มาที่ไป ฝึกอ่านคน ฝึกปรับสไตล์(ต่อ)การสื่อสารกับเพื่อนในทีมและการสื่อสารในการทำงาน บุคลากรได้พัฒนาตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพ ทักษะการงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเริ่มวันแรกในวันพฤหัสฯที่ 12 กรกฎาคม 2561 วิทยากรโดย ดร.อรรถพล วิทยกฤตศิริกุล

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม     >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “น้ำ(Water) เทคโนโลยี(Technolgy) และการจัดการ เรียนรู้แบบ Learning Spiral ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ให้กับครูแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย จำนวน 82 คน วิทยากรโดย อาจารย์กาญจนา สุวรรณธารและคณะ ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น LN (Local Network )

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook