ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย SueAdministrator

วันที่ 30-31 ตุลาคม 2560  แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้อบรมให้ความรู้ครูปฐมวัย เรื่อง “ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา : ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560” ให้กับครูปฐมวัยโรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม  >ภาพ-ข่าวใน facebook

  

เขียนโดย SueAdministrator

ภายใต้ร่มพระบารมียาวนาน ๗๐ ปี ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม... ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ นับตั้งแต่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา ชาวเราฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมใจกันสวดภาวนาแด่พระองค์ท่าน ด้วยวจนพิธีกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นเวลา ๑ ปี...

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย Super User

                   แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ ได้จัดการประชุมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและแบบฝึกหัด ให้มีความเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น

เขียนโดย SueAdministrator

แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อบรมเชิงปฏบัติการ "การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ให้กับครูแกนนำ สังฆมณฑลเชียงใหม่ ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ จ.เชียงราย

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม  >ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย Super User

                       แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ฝ่ายการศึกษาฯ  ได้ดำเนินการนิเทศระบบงานแนะแนว  มาอย่างต่อเนื่อง   เพื่อให้ความช่วยเหลือส่งเสริมในการดำเนินงานแนะแนวในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ