ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดโปรแกรมการฝึกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้เป็นเพื่อนที่ปรึกษา (Peer Counseling) แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคุณครูเพื่อจัดโปรแกรมการฝึกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาให้เป็นเพื่อนที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์อบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน  โดยมีคณะวิทยากรดังนี้ 

  1. ผศ.สุนันทา พลับแดง     รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  โรงเรียนสาธิตนานาชาติลาดกระบัง
  2. อ.นพพร แสงทอง         ครูผู้ช่วย     โรงเรียนวัดราชโอรส     จ.กรุงเทพฯ
  3. อ.กฤษณ์ คงเปีย           ครูผู้ช่วย     โรงเรียนเมืองหลังสวน     จ.ชุมพร

มีโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   ส่งครูเข้ารับการอบรมจำนวน 32  คน   จาก 14  โรงเรียน

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม
เขียนโดย Suratsvadii

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ฝ่ายการศึกษาฯ มีพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี คุณพ่อยอห์นวิชชุกรณ์ เกตุภาพ (รองผู้อำนวยการประธานกลุ่มงานวิชาการ) ในโอกาสนี้ได้มีตัวแทนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเพื่อนบ้าน และครูโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์มาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดประชุมกรรมการจัดการศึกษา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ เมื่อเวลา 10.00 - 12.00 น. โดยมีหัวหน้าเขตการศึกษา และตัวแทนคณะนักบวช/สถาบัน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จำนวน 16 ท่าน

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 ตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมงานสัมมนา Education 4.0 for Active Citizen "ถ้านานมีบุ๊คส์มีโรงเรียน เราจะจัดการเรียนรู้อย่างไร" ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาที่มีแนวคิดสร้างการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษายุคใหม่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับผู้บริหาร "คุณคิม จงสถิตย์วัฒนา " กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และวิทยากรรับเชิญพิเศษ " ดร.ศราวุธ สุตะวงศ์ "

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

เสวนารัฐธรรมนูญ 2560 เรียนรู้เตรียมตัวก่อนการเลือกตั้ง โดยแผนกยุติธรรมและสันติ (ยส.) คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม ร่วมกับ ฝ่ายการศึกษาฯ ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 แผนกยุติธรรมและสันติ (ยส) คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคมร่วมกับฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯได้จัดเสวนา "รัฐธรรมนูญ 2560 เรียนรู้เตรียมตัวก่อนการเลือกตั้ง" โดยพระคุณเจ้าบรรจง ไชยรา ประธานวจนพิธีกรรมเปิด และคุณไพโรจน์ พลเพชร อดีตกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กรรมการนโยบายสถานี้โทรทัศน์ Thai PBS เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ทั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจสาระรัฐธรรมนูญ 2560 การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง และสาระความรู้ต่างๆ ที่ประชาชนควรใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 น.บริษัท แม็คเอดูเคชั่น จำกัด นำโดย คุณณัฐพล ปรับโตวิดโจโย และคุณกิตติภณ กุลกาญจนโสภณ ได้นำกระเช้าของขวัญเข้ามาสวัสดีปีใหม่ ให้กับ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายฯ อาจารย์ประเสริฐ วิเศษกิจ และร่วมปรึกษาพูดคุยเกี่ยวกับ โครงการการบริการสอบ Pre O-NET เนื้อหาเทียบเคียง สทศ.ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับโรงเรียนในเครือ ที่อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 แผนกงบประมาณ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายฯ อาจารย์ประเสริฐ วิเศษกิจ และเจ้าหน้าที่ #แผนกงบประมาณ จัดประชุมชี้แจงและนำเสนองบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 ของเขตการศึกษาที่ 4 เวลา 9.30 -12.00 น. โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมชี้แจงและนำเสนอแผนงานในส่วนต่างๆ ของโรงเรียน ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 26 คน ณ โรงเรียนมาเรียลัย โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมได้แก่ พระวิสุทธิวงส์ เซนต์เทเรซา มาเรียลัย เซนต์แอนโทนี ดาราสมุทร มารดานฤมล มาลาสวรรค์พิทยา นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี  และ คอมมูนิต้า อินคอนโทร

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561แผนกงบประมาณ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายฯ อาจารย์ประเสริฐ วิเศษกิจ และเจ้าหน้าที่แผนกงบประมาณ จัดประชุมชี้แจงและนำเสนองบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 ของเขตการศึกษาที่ 6 เวลา 9.30 -12.00 น. โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมชี้แจงและนำเสนอแผนงานในส่วนต่างๆ ของโรงเรียน ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 27 คน ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมได้แก่ ราษฎร์บำรุงศิลป์ เซนต์เทเรซาแสงทอง เซนต์จอห์นบัปติสต์ ยอแซฟอยุธยา ไตรราชวิทยา แม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี และ ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 แผนกงบประมาณ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมชี้แจงและนำเสนองบประมาณโรงเรียน ของเขตการศึกษาที่ 3 เวลา 9.30 -12.00น. โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 24 คน ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม ได้แก่ ซางตาครู้สศึกษา เซนต์แมรี่ แม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี พระแม่สกลสงเคราะห์ สมรรถภาพวิทยา

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook