ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษา ร่วมกับ สภาการศึกษาคาทอลิกศูนย์การอบรมโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย(3-5ปี)อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย โดยในครั้งนี้อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์สำหรับครูและผู้บริหาร หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม   >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ฝ่ายการศึกษาฯ และโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  จำนวน  22  โรงเรียน  จำนวนครู 48  คน จากฝ่ายการศึกษาฯ 2 คน รวม 50 คน  ร่วมศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นการเปิดโลกทัศน์ด้วยการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เป็นการเสริมสร้างประการณ์ใหม่ ที่แตกต่างและหลากหลายทั้งด้านการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

บุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ ทุกคน เข้ารับการอบรม HRD (หลักสูตร 6 เดือน) เพื่อเรียนรู้ธรรมชาติของความแตกต่าง รู้จักสไตล์ของตนเอง รู้จักสไตล์ต่างๆในเชิงลึก ทฤษฎี ที่มาที่ไป ฝึกอ่านคน ฝึกปรับสไตล์(ต่อ)การสื่อสารกับเพื่อนในทีมและการสื่อสารในการทำงาน บุคลากรได้พัฒนาตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพ ทักษะการงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเริ่มวันแรกในวันพฤหัสฯที่ 12 กรกฎาคม 2561 วิทยากรโดย ดร.อรรถพล วิทยกฤตศิริกุล

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม     >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “น้ำ(Water) เทคโนโลยี(Technolgy) และการจัดการ เรียนรู้แบบ Learning Spiral ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ให้กับครูแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย จำนวน 82 คน วิทยากรโดย อาจารย์กาญจนา สุวรรณธารและคณะ ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น LN (Local Network )

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

แผนกพัฒนาวิชาชีพครู ได้จัดปฐมนิเทศครูใหม่ วันที่ 30 มิ.ย. -1 ก.ค.61 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม 20 โรง จำนวน 86 คน ประธานในพิธีมิสซาโดย คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล 

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2561 แผนกวิชาการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสร้างและวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ” สำหรับครูที่สอนวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา โดย รศ.ดร.ไพศาล หวังพานิช ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม     >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

การประชุมครูแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการประชุมครูแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขึ้นในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมี บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เป็นประธานการอบรม และทำวจนพิธีกรรมเปิด

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม   >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

25 มิถุนายน 2561 ดร.ธีรภัทร กุโลภาส อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ามานิเทศการฝึกปฏิบัติสาขาวิชาบริหารการศึกษาของนิสิตจุฬาฯ ทั้ง 3 คน ที่เข้ามาฝึกปฏิบัติ ณ ฝ่ายการศึกษาฯ โดยมี ผศ. ประเสริฐ วิเศษกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายฯ ดูแลการดำเนินการฝึกปฏิบัติ / นิสิตรายงานการฝึกปฏิบัติในช่วงครึ่งแรก

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม   >ภาพ-ข่าวใน facebook