ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย SueAdministrator

14 กันยายน 2560 คุณพ่ออนุศักดิ์ กิจบำรุง เป็นประธานเปิดการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ที่โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ โดยมีคกก.นิเทศจากโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ และโรงเรียนเซนต์แมรี่ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การสอนบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นแห่งมิตรภาพ และอยู่ท่ามกลางพระเมตตาของแม่พระ

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม  >ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย SueAdministrator

13 กันยายน 2560 นิเทศการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตร ณ โรงเรียนเซนต์แมรี่  ซิสเตอร์จารุณี กิจบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์แมรี่ กล่าวต้อนรับและเปิดการนิเทศคณะกรรมการนิเทศจากโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์และโรงเรียนแม่พระประจักษ์ กทม. บรรยากาศเต็มไปด้วยการนิเทศแบบกัลยาณมิตร

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม   >ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย SueAdministrator

12 กันยายน 2560 นิเทศการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตร ณ โรงเรียนสมรรถภาพวิทยา คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ กล่าวต้อนรับและอยู่ในที่ประชุมตลอด คุณพ่อได้นำเสนอวิดีทัศน์ถึงความเป็นมาของโรงเรียนและการเปลี่ยนแปลงใน3ปี ผู้มานิเทศจากโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา แม่พระประจักษ์กรุงเทพฯและพระแม่สกลสงเคราะห์ บรรยากาศกัลยาณมิตรจริงๆ

> ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    > ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย SueAdministrator

11 กันยายน 2560 นิเทศการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตร ณ โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร คณะกรรมการนิเทศจากโรงเรียนนักบุญยอแซฟหนองรี มาลาสวรรค์พิทยา ด้วยบรรยากาศอบอุ่น

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม     >ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย SueAdministrator

วันที่ 8 กันยายน 2560 ซึ่งตรงกับวันฉลองแม่พระบังเกิด ฝ่ายการศึกษาฯ โดยมีตัวแทน 6 คน ร่วมในวจนพิธีกรรมเปิดเสกสำนักงานของฝ่ายงานธรรมทูตฯ ณ อาคารเซนต์โทมัส ชั้น 4 

>> ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>> ภาพ-ข่าวใน facebook