ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย ADMINISTRATOR

26 พฤศจิกายน 2562 ศึกษาดูงานสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ณ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ จ.กรุงเทพฯ  แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ จัดโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อให้ครูแนะแนวมีความรู้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต อาทิ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งต่อนักเรียนไปยังผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ปัญหาของนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกวิธี การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต เป็นปัญหาสำคัญซึ่งคุณครู แนะแนวควรมีความเข้าใจ และช่วยเหลือส่งต่อได้อย่างเหมาะสม แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้พาผู้บริหารและครูแนะแนวจำนวน 26 คน จาก 13 โรงเรียน เข้าศึกษาดูงานสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ฟังบรรยายเรื่องการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การให้บริการของสถาบันฯ และศึกษาดูงานตามจุดบริการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

26 พฤศจิกายน 2562 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ และครูเขต 1 และเขต 4 นิเทศกัลยาณมิตรโรงเรียนยอแซฟกรุงเทพฯ ถึงจะเป็นโรงเรียนเล็กๆ แต่คุณภาพของครูและศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กไม่น้อยไปกว่าโรงเรียนอื่นๆ เลย วันนี้ได้เห็นกระบวนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ เด็กๆ มีความสุขในการทำกิจกรรมที่ครูมีการวางแผนเตรียมการสอนเป็นอย่างดี ร่องรอยการเรียนรู้ที่สะท้อนให้เห็นความก้าวหน้าของพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กๆ ทุกคนมีส่วนร่วมในทุกๆ กิจกรรม ขอบคุณผู้บริหาร คุณครู และเด็กๆ ปฐมวัย ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เปิดโอกาสให้ได้เข้ามาเรียนรู้และชื่นชมผลงานและกิจกรรมของเด็กๆ ขอเป็นกำลังใจให้โรงเรียนในการพัฒนาเด็กและโรงเรียนต่อไป

   
เขียนโดย ADMINISTRATOR

15 พฤศจิกายน 2562 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ นิเทศกัลยาณมิตร ส่งเสริมกำลังใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของครูปฐมวัย ที่โรงเรียนกุหลาบวิทยา โดยมีครูปฐมวัยเขต 1 กับ เขต 4 ร่วมนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอบคุณผู้บริหาร คุณครู และเด็กๆ ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น วันนี้ได้เห็นกระบวนจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ การดูแลเอาใจใส่เด็กๆ ทุกคนอย่างทั่วถึง เด็กกล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัด เรียนรู้อย่างมีความสุข

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

14 พฤศจิกายน 2562 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ นิเทศกัลยาณมิตร ส่งเสริมกำลังใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของครูปฐมวัย ที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โดยมีครูปฐมวัยเขต 1 กับ เขต 4 ร่วมนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอบคุณผู้บริหาร คุณครู และเด็กๆ ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น วันนี้ได้เห็นเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย การดูแลเอาใจใส่เด็กๆ ทุกคนอย่างทั่วถึง เด็กกล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัด เรียนรู้อย่างมีความสุข

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

13 พฤศจิกายน 2562 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ นิเทศกัลยาณมิตร ส่งเสริมกำลังใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของครูปฐมวัย ที่โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล โดยมีครูปฐมวัยเขต 1 กับ เขต 4 ร่วมนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอบคุณผู้บริหาร คุณครู และเด็กๆ ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น วันนี้ได้เห็นเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย การดูแลเอาใจใส่เด็กๆ ทุกคนอย่างทั่วถึง เด็กกล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัด เรียนรู้อย่างมีความสุข

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

8 พฤศจิกายน 2562 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ นิเทศกัลยาณมิตร ส่งเสริมกำลังใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของครูปฐมวัย ที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง โดยมีครูปฐมวัยเขต 2 กับ เขต 5 ร่วมนิเทศ วันนี้ได้เห็นเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย การดูแลเอาใจใส่เด็กๆ ทุกคนอย่างทั่วถึง กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัด เรียนรู้อย่างมีความสุข ขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหารคุณครูปฐมวัย และเด็กๆ เป็นอย่างดี

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

7 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ นิเทศกัลยาณมิตร ส่งเสริมกำลังใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของครูปฐมวัย ที่โรงเรียนนักบุญเปโตร โดยมีครูปฐมวัยเขต 2 กับ เขต 5 ร่วมนิเทศ วันนี้ได้เห็นเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย การดูแลเอาใจใส่เด็กๆ ทุกคนอย่างทั่วถึง เด็กๆ กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัด เรียนรู้อย่างมีความสุข ขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหารคุณครูปฐมวัย และเด็กๆ เป็นอย่างดี

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

6 พฤศจิกายน 2562 เป็นอีกวันหนึ่งที่มาส่งเสริมกำลังใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของครูปฐมวัย ที่โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ โดยมีฝ่ายการศึกษาฯ ครูปฐมวัยเขต 2 กับ เขต 5 ร่วมนิเทศกัลยาณมิตร วันนี้ได้เห็นเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย การดูแลเอาใจใส่เด็กๆ ทุกคนอย่างทั่วถึง เด็กๆ กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัด เรียนรู้อย่างมีความสุข ขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหารคุณครู และเด็กๆ ปฐมวัย เป็นอย่างดี

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

5 พฤศจิกายน 2562 เป็นอีกวันหนึ่งที่มาส่งเสริมกำลังใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของครูปฐมวัย ที่โรงเรียนอันนาลัย โดยมีฝ่ายการศึกษาฯ ครูปฐมวัยเขต 2 กับ เขต 5 ร่วมนิเทศกัลยาณมิตร วันนี้ได้เห็นเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย การดูแลเอาใจใส่เด็กๆ ทุกคนอย่างทั่วถึง เด็กๆ กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัด เรียนรู้อย่างมีความสุข ขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะคุณครู และเด็กๆ ปฐมวัย เป็นอย่างดี