ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ - ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

0-2681-3840-4

เขียนโดย AdministratorSue

การประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษา วันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายการศึกษาฯ จัดประชุม คณะกรรมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 5/2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ โดยมีกรรมการที่เข้าประชุมในครั้งนี้จำนวน 15 ท่าน

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย AdministratorSue

ภาพบรรยากาศการประชุม คกก.จิตตาภิบาล ครั้งที่ 3/2560 ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย AdministratorSue

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดย คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนามและพิธีเสกอาคารเรียน โรงเรียนสมรรถภาพวิทยา ประธานโดยพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย Super User

                  แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการประชุมการประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันอังคาร ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมี บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เป็นประธานการอบรม และทำวจนพิธีกรรมเปิด และมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

เขียนโดย AdministratorSue

14 กันยายน 2560 คุณพ่ออนุศักดิ์ กิจบำรุง เป็นประธานเปิดการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ที่โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ โดยมีคกก.นิเทศจากโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ และโรงเรียนเซนต์แมรี่ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การสอนบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นแห่งมิตรภาพ และอยู่ท่ามกลางพระเมตตาของแม่พระ

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย AdministratorSue

13 กันยายน 2560 นิเทศการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตร ณ โรงเรียนเซนต์แมรี่  ซิสเตอร์จารุณี กิจบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์แมรี่ กล่าวต้อนรับและเปิดการนิเทศคณะกรรมการนิเทศจากโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์และโรงเรียนแม่พระประจักษ์ กทม. บรรยากาศเต็มไปด้วยการนิเทศแบบกัลยาณมิตร

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook