ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

หน่วยงานต่างๆ ผู้แทนผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้ามาส่งมอบความสุข ร่วมอวยพรโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ ขอพระกุมารได้โปรดอำนวยพระพร พระหรรษทาน มายังทุกท่านด้วยเทอญ โรงพิมพ์อัสสัมชัญ โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล  23 ธันวาคม 2019  สภาพระสังฆราชฯ ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูตฯ บริษัทนานมีบุคส์ บริษัทสันติพิทักษ์ 24 ธันวาคม 2019

   

เขียนโดย Suratsvadii

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธีมิสซาเนื่องในโอกาสพระคริสตสมภพ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก

   

เขียนโดย Suratsvadii

การประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อปรับแก้ไขตราสารโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 -12.00 น. ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อปรับแก้ไขตราสารของโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ให้เป็นปัจจุบัน และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณภาษีระบบใหม่ ซึ่งรัฐบาลจะดำเนินการจัดเก็บในปี พ.ศ.2563 โดยได้เชิญ อาจารย์ ธีรพันธ์ พุทธิสวัสดิ์ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายมาให้ความรู้เพิ่มเติม ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม อาจารย์ประเสริฐ วิเศษกิจ นายบัณฑิต ศรีพิทักษ์ และนายพรภัทร โง้วเจริญสุข จากบริษัท สันติพิทักษ์ จำกัด