ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Super User

วันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง”การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ณ บ้านชุมพาบาล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี มีโรงเรียนที่เข้ารับการอบรม จำนวน 15 โรงเรียน ครูปฐมวัยเข้าอบรม จำนวน 50 คน โดยมี บาทหลวงนที ธีรานุวรรตน์ เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิดการอบรม

เขียนโดย Super User

วันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง”การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม ในครั้งนี้ มีโรงเรียนที่เข้ารับการอบรม จำนวน 38 โรงเรียน ครูปฐมวัยเข้าอบรม จำนวน 90 คน โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิดการอบรม

เขียนโดย Super User

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ประชุมผู้บริหารและผู้ช่วยระดับปฐมวัย เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนางานและวางแผนร่วมกัน ปีการศึกษา 2559 และวางแผนการพัฒนางานปฐมวัย โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ระดับโรงเรียนและระดับเขตการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิดการอบรม

เขียนโดย ADMINISTRATOR

ประชุมเตรียมความพร้อม 16 ส.ค.60 ณ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อเข้าสู่การสัมมนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยการสัมมนาจะจัดระหว่างวันที่ 20-21 ต.ค.60 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย ADMINISTRATOR

15 สิงหาคม 2560 วันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

ฝ่ายฯได้จัดให้มีพิธีมิสซาสมโภชแม่พระฯ ที่วัดนักบุญโทมัสอัครสาวก เวลา 10.30 น. โดยมีคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธาน

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย ADMINISTRATOR

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นิเทศกัลยาณมิตร เขต 3 ร่วมกับเขต 5 ณ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา จำนวน 6 ห้องเรียน ผู้มาเยี่ยมมากกว่าครูปฐมวัยของโรงเรียน บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยการแบ่งปัน การชื่นชมและกำลังใจที่ล้นเหลือ คณะครูของโรงเรียนยังคงทำให้ผู้มานิเทศชื่นใจในกระบวนการจัดกิจกรรม ร่องรอยผลงานและการเรียนรู้ของเด็ก ขอปรบมือให้ดังๆ ค่ะ

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม     >ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย ADMINISTRATOR

มอบเงิน 725,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 8 สิงหาคม 2560 คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ นายกสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกฯ อาจารย์มาณวิกา สงวนวงศ์ นายกสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกฯ ร่วมกับ สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย มอบเงินจำนวน 725,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม สช. (สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน)

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย ADMINISTRATOR

พิธีบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือน 4 สิงหาคม 2560  ด้วยความรักยิ่งใหญ่ พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ให้มนุษย์ทุกคนที่เชื่อและวางใจ ได้เป็นที่หลบภัยฝ่ายวิญญาณ โดยผ่านนักบุญมากาเร็ต มารีย์ อาลาก๊อก ซึ่งได้รับการเผยแสดงจากพระเยซู ให้เผยแพร่ความศรัทธาต่อดวงพระหฤทัยนี้(ในปี 1673) โดยการระลึกถึงดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์เป็นพิเศษ ทุกวันศุกร์แรกของเดือน หรือที่เรียกกันว่า ศุกร์ต้นเดือน ด้วยการร่วมมิสซา แก้บาป-รับศีล และสวดภาวนาบทอธิฐานขอชดเชยบาป

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย ADMINISTRATOR

งานสัมมนา "บทบาทโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ที่มีความหมาย ได้ผลจริง เพื่อสร้าง Active Citizen - คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อตัวเอง ต่อสังคม" คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ร่วมในงานสัมมนาบทบาทโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ที่มีความหมายฯ โดยนานมีบุ๊คส์ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ในประเทศอิสราเอล เยอรมนี และอังกฤษ ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลก มาร่วมแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ร่วมงาน ในวันพฤหัสฯที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-10.30 น. ณ อาคารนานมีบุ๊คเฮาส์ สุขุมวิท 31(สวัสดี)

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook