ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

"คนเราต้องมีศาสนา คือ ความคิด หรือสิ่งที่คิดประจำใจ อันเป็นแนวทางปฏิบัติในใจประจำตัว และต้องมีการศึกษา คือ ความรู้ต่างๆ ทั้งในด้านจิตใจ ด้านวัตถุ เพื่อประกอบกับตัว เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ได้ ทั้ง 2 อย่างเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นสิ่งที่จะแยกกันไม่ได้" [พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>> ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย Super User

            แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ตามโครงการพัฒนาสมรรถภาพครูด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เขตเป็นฐาน ให้แก่ครูในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง

เขียนโดย Super User

                  แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Active Learning กับการสอนสังคมศึกษา” ตามโครงการพัฒนาสมรรถภาพครูด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เขตเป็นฐาน ให้แก่ครูสอนวิชาสังคมฯ ในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม