ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Super User

          แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ "การสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21" ให้แก่ครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ฝ่าการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ห้องประชุมชั้น 8

เขียนโดย Super User

              แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการอบรม “เปลี่ยนเพื่อศิษย์ สอนคณิตขั้นเทพ” ในวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2560 ณ ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เป็นประธานการอบรม และทำวจนพิธีกรรมเปิด

              วิทยากรผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้คือ ดร.รัชนิกร ชลไชยะ ดร.วริน วิพิศมากูล และคณะ

เขียนโดย Super User

                 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “10 Techniques for Effective English Learning Activities in 21st Century”  ให้แก่ครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ระดับมํธยมศึกษา  ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม โดยมีดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้