ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย SueAdministrator

“การมีชีวิตอยู่ก็คือพระคริสตเจ้า และการตายก็เป็นกำไร" (ฟป 1:21) พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดพระจิตเจ้า โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สาทร  ภาวนาคืนแรก แด่..เซอร์ชอง บัปติส กาญจนา สุดประเสริฐ อันเป็นที่รักยิ่ง ขอพระเป็นเจ้ารับดวงวิญญาณของเซอร์ชอง สู่สันติสุขและพักผ่อนอันนิรันดรในพระหัตถ์ของพระเจ้าเทอญ 13 ธันวาคม ค.ศ.2019

   

เขียนโดย SueAdministrator

ผู้แทนผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เข้ามาส่งมอบความสุขแด่ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายฯ และเจ้าหน้าที่ ณ อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ เมื่อเวลา 9.30 น. 😇😄 Marry 🎄 Christmas  13 december 2019

   

เขียนโดย SueAdministrator

ถ้ำพระกุมาร ณ ฝ่ายการศึกษาฯ ปี 2562 สถานที่พร้อมแล้ว อย่าลืมเตรียมจิตใจให้พร้อมรับพระกุมารที่จะบังเกิดมาด้วย

   

เขียนโดย SueAdministrator

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 2019 ฉลองศาสนนามพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ในโอกาสนี้ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาพระคาร์ดินัลให้แก่นักเรียนที่เรียนดีและประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 92 ทุน โดยมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียน ยอแซฟอุปถัมภ์ โรงเรียนนักบุญเปโตร และตัวแทนนักเรียนมอบมาลัยกรจากโรงเรียนอันนาลัย ณ ศาลาไมเกิ้ล บ้านผู้หว่าน เวลา 9.30 น.

   

เขียนโดย SueAdministrator

29 พฤศจิกายน 2562 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ นิเทศกัลยาณมิตร ส่งเสริมกำลังใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของครูปฐมวัย ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โดยมีครูปฐมวัยเขต 1 กับ เขต 4 ร่วมนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอบคุณครู และเด็กๆ ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น วันนี้ได้เห็นกระบวนจัดกิจกรรมที่หลากหลาย การดูแลเอาใจใส่เด็กๆ ทุกคนอย่างทั่วถึง เด็กกล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้