ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

แผนกพัฒนาวิชาชีพครู ได้จัดปฐมนิเทศครูใหม่ วันที่ 30 มิ.ย. -1 ก.ค.61 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม 20 โรง จำนวน 86 คน ประธานในพิธีมิสซาโดย คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล 

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2561 แผนกวิชาการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสร้างและวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ” สำหรับครูที่สอนวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา โดย รศ.ดร.ไพศาล หวังพานิช ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม     >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

การประชุมครูแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการประชุมครูแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขึ้นในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมี บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เป็นประธานการอบรม และทำวจนพิธีกรรมเปิด

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม   >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

25 มิถุนายน 2561 ดร.ธีรภัทร กุโลภาส อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ามานิเทศการฝึกปฏิบัติสาขาวิชาบริหารการศึกษาของนิสิตจุฬาฯ ทั้ง 3 คน ที่เข้ามาฝึกปฏิบัติ ณ ฝ่ายการศึกษาฯ โดยมี ผศ. ประเสริฐ วิเศษกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายฯ ดูแลการดำเนินการฝึกปฏิบัติ / นิสิตรายงานการฝึกปฏิบัติในช่วงครึ่งแรก

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม   >ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2561 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ จัดอบรมหัวข้อ "แนวทางการจัดการเรียนการสอน สาระที่ 4 เทคโนโลยี" วิทยากร รศ.อาจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล มีคุณครูเข้ารับการอบรม 35 โรงเรียน จำนวน 122 คน ที่ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม   >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (ประจำทุกปี) สวัสดิการพนักงานฝ่ายการศึกษาฯ วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 คุณหมอและพยาบาลจากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ได้เข้ามาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับคุณพ่อ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  : ข้อควรรู้ การฉีดวัตซีนไข้หวัดใหญ่ ควรทำเป็นประจำทุกปี เพราะเมื่อฉีดวัคซีนไปสักระยะ ภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีต่อโรคจะค่อยๆ ลดลง นอกจากนี้ ในแต่ละปีสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่แพร่ระบาดอาจเปลี่ยนแปลงไป จึงต้องฉีดวัคซีนซ้ำ เพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น และป้องกันได้ตรงกับสายพันธุ์ที่กำลังระบาด

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561กลุ่มงานจิตตาภิบาลจัดประชุม คกก.จิตตาภิบาลฯ ครั้งที่ 2/2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ (ฝ่ายการศึกษาฯ) คณะกรรมการทุกท่านร่วมประชุมติดตามงาน ปรึกษาหารือ เพื่องานจิตตาภิบาลไปสู่เป้าหมายเดียวกันของอัครสังฆมณฑล และเตรียมสำหรับ "365 วัน สู่ 350 ปีมิสซังสยาม"

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม     >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561  แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ประชุมผู้บริหารผู้ช่วยระดับปฐมวัย เพื่อวางแผนการพัฒนางานปฐมวัยร่วมกับโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 6 เขต โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์  เกตุภาพ  เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด ในครั้งนี้ 

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

การให้ความรู้หลักสูตร พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ให้กับครู อาจารย์ นักเรียน โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 16 มิ.ย. 61 ณ รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน โดยในครั้งนี้มีคุณครู/อาจารย์/นักเรียนเข้ารับการอบรมประมาณ 260 คน (ครู/อาจารย์ 90 คน นักเรียน 170 คน) จากโรงเรียน 29 แห่ง วจนพิธีกรรมเปิดโดยบาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการสภาฯ พิธีเปิดและให้โอวาทโดย ดร.ประวิช รัตนเพียร กกต.

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook