ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Super User

                    วันอังคารที่  2 พฤษภาคม  2560  ที่ผ่านมา   แผนกปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ จำกัด จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มความเข้มแข็งการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21” : เจาะลึกการใช้นิทานเพื่อพัฒนา Executive Functions (EF) “ทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสำเร็จ”

เขียนโดย Super User

               แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทฯ ได้จัดการประชุมชี้แจงจุดประสงค์การสอบขึ้น ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกชาย) เมือวันเสาร์ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2017 โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เป็นประธานทำวจนพิธีกรรมเปิดงาน 

เขียนโดย Super User

                  วันที่ 29-30 เมษายน 2560 กลุ่มงานวิชาการ แผนกการศึกษขั้นพื้นฐาน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เปลี่ยนเพื่อศิษย์ สอนคณิตขั้นเทพ” ให้แก่ครูในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษา ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม