ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Super User

                         วันที่ 2 - 3  พฤษภาคม 2560 กลุ่มงานวิชาการ แผนกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำสื่อประกอบการสอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6” ให้แก่ครูในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษา ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

เขียนโดย Super User

วันที่ 21-22 เมษายน 2560 กลุ่มงานวิชาการ แผนกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการสอนทักษะสัมพันธ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา” ให้แก่ครูในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษา ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เป็นประธานการอบรม และทำวจนพิธีกรรมเปิด

เขียนโดย Super User

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2017 ณ ฝ่ายการศึกษาฯ จัดสัมมนาและประเมินผลงานฯ เพื่อให้ครูจิตตาภิบาลชำนาญการได้นำเสนอผลงานที่ได้ทำในรอบปีการศึกษา 2559 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานของครูจิตตาภิบาลชำนาญการร่วมกัน