ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Super User

วันพุธที่  5 เมษายน  2560  ที่ผ่านมา  แผนกปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  มีกิจกรรม “ถอดบทเรียนการสร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาทักษะ EF Executive Functions (ทักษะสมอง ในการจัดการชีวิตสู่ความสำเร็จ)

เขียนโดย Super User

แผนกปฐมวัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ช่วยระดับปฐมวัยครูแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 70 คน 

เขียนโดย Super User


  ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2560
ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

                                 กลุ่มงานวิชาการ แผนกการขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษาฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคและการผลิตสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย” ให้แก่ครูในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เป็นประธาน และทำวจนพิธีกรรมเปิด