ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Super User

วันที่ 29 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม

       กลุ่มงานวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษาฯ ได้จัดการอบรมฝึกปฏิบัติการ ในหัวข้อ "ทำอย่างไรให้นักเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง จับใจความได้" ให้แก่ครูในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษาฯ วันที่ 29 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เป็นประธาน และทำวจนพิธีกรรมเปิด

เขียนโดย Super User

       เมื่อวันที่ 14 - 15 มีนาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและเทคนิคการใช้สื่อในเด็กปฐมวัย” ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ และอาจารย์สุเทพ กิตติสุนทร ครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 103 คน

เขียนโดย Super User

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 แผนกปฐมวัยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยระดับปฐมวัยในหัวข้อ "การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา" ให้กับครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 34 โรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ เวลา 8.30-13.00 น. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 73 คน