ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Super User

ผนกงบประมาณ ฝ่ายการศึกษาฯ จัดประชุมชี้แจงและนำเสนองบประมาณปีการศึกษา 2560 เขต 3 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีโรงเรียนในเขตการศึกษาที่ 3 และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมนำเสนอและชี้แจงงบประมาณ ที่ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ เวลา 9.30-12.00 น.

เขียนโดย Super User

แผนกงบประมาณ ฝ่ายการศึกษาฯ จัดประชุมชี้แจงงบประมาณปีการศึกษา 2560 เขต 1 และเขต 2 วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีโรงเรียนในเขตการศึกษาที่ 1และ 2 มาเข้าร่วมนำเสนอและชี้แจงงบประมาณ ที่ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ เวลา 9.30-12.00 น.

เขียนโดย Super User

แผนกพัฒนาวิชาชีพครูฯ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประเมินผู้ช่วยผู้บริหารและครูดีเด่นปีการศึกษา 2559 (ระดับเขตการศึกษา) ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 7.30-16.00 น. ณ ฝ่ายการศึกษาฯ ซึ่งมีจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมรับการประเมินจำนวน 25 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้บริหาร จำนวน 13 โรงเรียน แบ่งเป็นเขต 1 จำนวน 1 โรงเรียน เขต2 จำนวน 2 โรงเรียน เขต3 จำนวน 3 โรงเรียน เขต4 จำนวน 3 โรงเรียน เขต5 จำนวน 2 โรงเรียน เขต6 จำนวน 2 โรงเรียน และระดับประถมศึกษาชั้นปีที่4-6 อีกจำนวน 12 โรงเรียน แบ่งเป็นเขต1 จำนวน 1 โรงเรียน เขต3 จำนวน 1 โรงเรียน เขต4 จำนวน 3 โรงเรียน เขต5 จำนวน 2 โรงเรียน เขต 6 จำนวน  5 โรงเรียน