ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ - ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

0-2681-3840-4

เขียนโดย AdministratorSue

12 กันยายน 2560 นิเทศการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตร ณ โรงเรียนสมรรถภาพวิทยา คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ กล่าวต้อนรับและอยู่ในที่ประชุมตลอด คุณพ่อได้นำเสนอวิดีทัศน์ถึงความเป็นมาของโรงเรียนและการเปลี่ยนแปลงใน3ปี ผู้มานิเทศจากโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา แม่พระประจักษ์กรุงเทพฯและพระแม่สกลสงเคราะห์ บรรยากาศกัลยาณมิตรจริงๆ

>> ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>> ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย AdministratorSue

11 กันยายน 2560 นิเทศการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตร ณ โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร คณะกรรมการนิเทศจากโรงเรียนนักบุญยอแซฟหนองรี มาลาสวรรค์พิทยา ด้วยบรรยากาศอบอุ่น

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย AdministratorSue

วันที่ 8 กันยายน 2560 ซึ่งตรงกับวันฉลองแม่พระบังเกิด ฝ่ายการศึกษาฯ โดยมีตัวแทน 6 คน ร่วมในวจนพิธีกรรมเปิดเสกสำนักงานของฝ่ายงานธรรมทูตฯ ณ อาคารเซนต์โทมัส ชั้น 4 

>> ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>> ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย AdministratorSue

8 กันยายน 2560 นิเทศกัลยาณมิตร ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกหญิง มีโรงเรียนบอสโกพิทักษ์ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ โรงเรียนซางครู้สศึกษา โรงเรียนเซนต์แมรี่. โรงเรียนสมรรถภาพวิทยา โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ และฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีเซอร์ชองตาล ตรีว่าอุดม เซอร์ไอดา เซอร์เบดา ผู้บริหารโรงเรียนให้การต้อนรับ

>> ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>> ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย AdministratorSue

5 กันยายน 2560 นิเทศกัลยาณมิตร ณ โรงเรียนมาเรียลัย มีโรงเรียนเซนต์แอนโทนี โรงเรียนมารดานฤมล โรงเรียนดาราสมุทร โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา และฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีนางชญาน์นัทช์ พึ่งบุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกปฐมวัย ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้มานิเทศกับผู้รับการนิเทศ

>> ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>> ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย AdministratorSue

5 กันยายน 2560 เขตการศึกษาที่ 3 จัดการนิเทศการสอนที่โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ โดยมีกรรมการนิเทศมาจากโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กทม.โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนเซนต์แมรี่และโรงเรียนสมรรถภาพ การแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ของคณะครูในเขตการศึกษาที่ 3ด้วยบรรยากาศของกัลยาณมิตร

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม