ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ - ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

0-2681-3840-4

เขียนโดย AdministratorSue

8 กันยายน 2560 นิเทศกัลยาณมิตร ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกหญิง มีโรงเรียนบอสโกพิทักษ์ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ โรงเรียนซางครู้สศึกษา โรงเรียนเซนต์แมรี่. โรงเรียนสมรรถภาพวิทยา โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ และฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีเซอร์ชองตาล ตรีว่าอุดม เซอร์ไอดา เซอร์เบดา ผู้บริหารโรงเรียนให้การต้อนรับ

>> ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>> ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย AdministratorSue

5 กันยายน 2560 นิเทศกัลยาณมิตร ณ โรงเรียนมาเรียลัย มีโรงเรียนเซนต์แอนโทนี โรงเรียนมารดานฤมล โรงเรียนดาราสมุทร โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา และฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีนางชญาน์นัทช์ พึ่งบุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกปฐมวัย ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้มานิเทศกับผู้รับการนิเทศ

>> ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>> ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย AdministratorSue

5 กันยายน 2560 เขตการศึกษาที่ 3 จัดการนิเทศการสอนที่โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ โดยมีกรรมการนิเทศมาจากโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กทม.โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนเซนต์แมรี่และโรงเรียนสมรรถภาพ การแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ของคณะครูในเขตการศึกษาที่ 3ด้วยบรรยากาศของกัลยาณมิตร

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

เขียนโดย AdministratorSue

4 กันยายน 2560 นิเทศกัลยาณมิตร ณ โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ นครปฐม มีโรงเรียนสมรรถภาพวิทยา โรงเรียนแม่พระประจักษ์ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนนักบุญเปโตร และ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมนิเทศ โดยมีซิสเตอร์สุนีรัตน์ มิตรเจริญถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

>> ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>> ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย AdministratorSue

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560  คกก.จัดทำหลักสูตรคริสตศาสนาในระบบโรงเรียน ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการเขียนแผนฯ ดำเนินการเขียนและนำเสนอ(ตัวอย่าง) แผนฯทุกระดับชั้น(ป.1-ม.6) เพื่อจะได้มีหลักสูตรคริสต์ศาสนาในระบบโรงเรียนที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนในอัครสังฆมณฑลฯ ซึ่งจะเป็นแนวทางสำคัญให้กับโรงเรียนในการจัดให้มีการเรียนวิชาคริสต์ศาสนา 

>> ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย AdministratorSue

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 นิเทศกัลยาณมิตร ณ โรงเรียนอันนาลัย สมุทรสาคร มีคุณครูร่วมนิเทศจากโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซิสเตอร์สุนันทา สถาพรวลัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมรับฟังกระบวนการนิเทศกัลยาณมิตร ด้วยความขอบคุณอย่างยิ่ง

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook