ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (ประจำทุกปี) สวัสดิการพนักงานฝ่ายการศึกษาฯ วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 คุณหมอและพยาบาลจากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ได้เข้ามาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับคุณพ่อ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  : ข้อควรรู้ การฉีดวัตซีนไข้หวัดใหญ่ ควรทำเป็นประจำทุกปี เพราะเมื่อฉีดวัคซีนไปสักระยะ ภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีต่อโรคจะค่อยๆ ลดลง นอกจากนี้ ในแต่ละปีสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่แพร่ระบาดอาจเปลี่ยนแปลงไป จึงต้องฉีดวัคซีนซ้ำ เพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น และป้องกันได้ตรงกับสายพันธุ์ที่กำลังระบาด

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561กลุ่มงานจิตตาภิบาลจัดประชุม คกก.จิตตาภิบาลฯ ครั้งที่ 2/2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ (ฝ่ายการศึกษาฯ) คณะกรรมการทุกท่านร่วมประชุมติดตามงาน ปรึกษาหารือ เพื่องานจิตตาภิบาลไปสู่เป้าหมายเดียวกันของอัครสังฆมณฑล และเตรียมสำหรับ "365 วัน สู่ 350 ปีมิสซังสยาม"

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม     >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561  แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ประชุมผู้บริหารผู้ช่วยระดับปฐมวัย เพื่อวางแผนการพัฒนางานปฐมวัยร่วมกับโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 6 เขต โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์  เกตุภาพ  เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด ในครั้งนี้ 

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

การให้ความรู้หลักสูตร พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ให้กับครู อาจารย์ นักเรียน โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 16 มิ.ย. 61 ณ รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน โดยในครั้งนี้มีคุณครู/อาจารย์/นักเรียนเข้ารับการอบรมประมาณ 260 คน (ครู/อาจารย์ 90 คน นักเรียน 170 คน) จากโรงเรียน 29 แห่ง วจนพิธีกรรมเปิดโดยบาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการสภาฯ พิธีเปิดและให้โอวาทโดย ดร.ประวิช รัตนเพียร กกต.

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

การประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน พิธีฉลองหิรัญสมโภช 25 ปี ชีวิตสงฆ์ และนักบวช 9 ท่าน  มอบรางวัลเกียรติยศผู้ช่วยผู้บริหารและครูดีเด่น จำนวน 121 ท่าน

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย. 2561 เริ่มเรียนหลักสูตรคริสตศาสนธรรมภาคพิเศษ รุ่นที่1 โซนกรุงเทพฯที่ รร.อัสสัมชัญศึกษา วจนพิธีกรรมเปิดโดยคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ร่วมพิธีเปิดโดยคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆราช คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ คุณพ่อธรรมรัตน์ เรือนงาม ซ.สมลักษณ์ มธุรสสุวรรณ มีผู้สมัครเรียน 30 คน ทั้งจากโรงเรียนต่างๆ และฆราวาสผู้สนใจ (ภาพและรายงานข่าวโดยคุณครูยุพา ชูลีระรักษ์)

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2561 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดค่ายปฏิบัติการ "การจัดทำข้อสอบร่วม 1/2561" ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมกับ แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาลฯ และแผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูตฯ จัดให้มีการสัมมนาครูฝ่ายจิตตาภิบาลของโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 5 - วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ บ้านธารพระพร อ.สามพราน จ.นครปฐม จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 84 คน จาก 32 โรงเรียน

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม    >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 แผนกวิชาการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสร้างและวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ” สำหรับครูที่สอนวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา โดย รศ.ดร.ไพศาล หวังพานิช  ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม     >ภาพ-ข่าวใน facebook