ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมเป็นหนึ่งในผู้นำความเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา ในงานแถลงข่าวโครงการ Early Childhood Teacher Training Program, In Collaboration With FROBEL Germany (พัฒนาศักยภาพครูระดับปฐมวัย ตามแนวทางมูลนิธิโฟรเบล ประเทศเยอรมนี) จัดโดย #NANMEEBOOKS ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันกอเธ่ ถ.สาทร ศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 - 15.00 น.

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

การอบรมผู้บริหารและครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกสามัญชาย และสามัญหญิง) วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกสามัญชาย) อ.สามพราน จ.นครปฐม แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นผู้ประสานงานติดต่อวิทยากรสำหรับการอบรมให้กับผู้บริหาร และครูในโรงเรียน ในเรื่องปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อย และแนวทางการช่วยเหลือนักเรียน และเทคนิคการให้คำปรึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวปัญหาที่สำคัญของเด็กวัยเรียน และแนวทางให้ความช่วยเหลือ และมีความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะในการให้การปรึกษา ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหาร และครู จำนวน 400 คน

>Read More      >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2562 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคำนวณและการจัดทำโครงงาน” ให้กับครูแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ในสังกัด LN ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 41 โรงเรียน มีครูปฐมวัยเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 102 คน วจนพิธีกรรมเปิดโดยบาทหลวงวิชุกรณ์ เกตุภาพ

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ค.62 ณ ฝ่ายการศึกษาฯ / ครูจิตตาภิบาล ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติอย่างเพียงพอ ทำงานเต็มเวลา อุทิศตนร่วมงานอภิบาลและประกาศข่าวดีทั้งในสถานศึกษาและชุมชนวัด การตระหนักถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างและพัฒนาครูจิตตาภิบาลให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะครูจิตตาภิบาลชำนาญการ และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ทุกปี เพื่อรักษาระดับคุณภาพและผลงาน ให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ส่งเสริมจิตตารมณ์แห่งคุณค่าพระวรสาร

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

การฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือประเภท สำรอง และสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ณ โรงเรียนนักบุญเปโตร สังกัดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนักบุญเปโตร ซิสเตอร์ลำไพ เนื่องพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนนักบุญเปโตร เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี และเปิดการฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือ โดยมีทีมงานคณะวิทยากรจากสโมสรเสือป่าแลลูกเสือสยาม และสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครปฐม เป็นผู้ให้ความรู้ ในงานนี้มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 144 คน จาก 15 โรงเรียน เป็นระยะเวลา 7 วัน 6 คืน ผลการเข้ารับการอบรมครูผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในการอบรมทั้ง 144 คน

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 27 - 28 เมษายน พ.ศ.2562 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา และประวัติศาสตร์" ให้กับคุณครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา วิทยากร อาจารย์ ดร.กนก จันทรา และอาจารย์กมลชนก สกนธวัฒน์ จากสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมศึกษา มีคุณครูเข้ารับการอบรมจำนวน 62 คน 29 โรงเรียน ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 20 - 21 เมษายน พ.ศ.2562 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา และประวัติศาสตร์" ให้กับคุณครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯ ในระดับชั้นประถมศึกษา วิทยากร อาจารย์ ดร.กนก จันทรา และอาจารย์กมลชนก สกนธวัฒน์ จากสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมศึกษา มีคุณครูเข้ารับการอบรมจำนวน 102 คน 32 โรงเรียน ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

การตรวจแแผนปฏิบัติการ ประจำปี ​2562​ ในวันที่ ​6 - 8​ เมษายน 2562​ ณ​ บ้านผู้หว่าน​ จ.นครปฐม​ นำทีมโดย​ บาทหลวงศักดิ์ชัย​ ทรัพย์​อัป​ระ​ไมย​ ประธานสำนักมาตรฐานฯ​ ฝ่ายการศึกษาฯ​ และ​ดร.อาทิพย์​ สอนสุจิตรา​ ขอขอบคุณ​กรรมการทุกท่านที่ได้ตรวจแผนปฏิบัติการ​ฯ 2562 ทุกท่าน

>Read More     >Facebook