ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย ADMINISTRATOR

วันศุกร์ที่ 12 ก.ค. 62 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 9 จัดโดยแผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

>Read More
เขียนโดย ADMINISTRATOR

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 การพบปะกันของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ (KM Session) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

>Read More
เขียนโดย ADMINISTRATOR

"วิทยาการคำนวณและการจัดทำโครงงาน" โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2562 LN ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  "วิทยาการคำนวณ และการจัดทำโครงงาน" โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ณ  บ้านชุมพาบาล จ.สุราษฎร์ธานี  วจนพิธีกรรมเปิด โดยมีคุณพ่อนที  ธีรานุวรรตน์  ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

>Read More
เขียนโดย ADMINISTRATOR

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 แผนกปฐมวัย จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ “จากการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่... การประเมินภายนอกรอบสี่ : ปฐมวัย”  ประธานวจนพิธีกรรมเปิดโดย คุณพ่อวุชชุกรณ์ เกตุภาพ วิทยากรโดยอาจารย์กาญจนา สุวรรณธาร  ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา SWOT วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) กลยุทธ์ (ด้านบริหาร ด้านครู ด้านเด็ก)  วจนพิธีกรรมปิดการอบรมโดยคุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัปไมย

>Read More
เขียนโดย ADMINISTRATOR

ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้สื่ออย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน” สำหรับครูแนะแนวและครูจิตตาภิบาล โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และโรงเรียนนอกเครือ ในอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 73 คน จาก 28 โรงเรียน

>Read More      >Facebook
เขียนโดย ADMINISTRATOR

แผนกพัฒนาวิชาชีพครู ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดปฐมนิเทศครูใหม่ ของโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

>Read More     >Facebook
เขียนโดย ADMINISTRATOR

พิธีมิสซาแด่ผู้ล่วงลับ "คุณสุมนา ประสิทธิ์พันธ์"เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ โดยคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ณ วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ขอให้วิญญาณของครูเต้ยจงประสบสุข เดชะพระเมตตาของพระเป็นเจ้าเทอญ ☩ ครูเต้ย สุมนา ประสิทธิ์พันธ์ ชาตะ : ๒๒ สิงหาคม ๒๕๐๖  มรณะ : ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ☩ 

>Read More     >Facebook
เขียนโดย ADMINISTRATOR

ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมงาน ครบรอบ ๑๐๐ ปีโรงเรียนโยนออฟอาร์ค ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมฉลองการก่อตั้งครบรอบ ๑๐๐ ปีของโรงเรียน เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีบูชาขอบพระคุณ ประธานโดย บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ (สามเสน)

>Read More     >Facebook
เขียนโดย ADMINISTRATOR

การประชุมครูแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 -16.00น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม บาทหลวงวรยุทธ กิจบำรุง ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายบุคลาภิบาลอธิการศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” จิตตาภิบาลวัดประจำอารามคาร์แมล สามพราน เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดการประชุมครูแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 53 คน จาก 35 โรงเรียน

>Read More     >Facebook