ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

แผนกงบประมาณ ฝ่ายการศึกษาฯ จัดประชุมชี้แจงและนำเสนองบประมาณโรงเรียน ของเขตการศึกษาที่ 1และ 2 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 -12.00 น. โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมาเข้าร่วมประชุม จำนวน 31 คน ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ โรงเรียนเขตการศึกษาที่ 1 ได้แก่ กุหลาบวิทยา อัสสัมชัญศึกษา ยอแซฟ กรุงเทพฯ เซนต์หลุยส์ศึกษา เซนต์ราฟาแอล สามัคคีสงเคราะห์ และโรงเรียนในเขตการศึกษาที่ 2 ได้แก่ แม่พระฟาติมา โยนออฟอาร์ค พระมารดานิจจานุเคราะห์

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

การประชุมจัดทำแผนฯ หลักสูตรคริสต์ฯ ในวันพุธที่ 21 ก.พ. 2561 ณ บ้านผู้หว่าน เริ่มด้วยการภาวนาเปิดโดยคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร ที่ปรึกษาฯ และขอบพระคุณ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ที่มาให้กำลังใจคุณครูจิตตาภิบาลทุกท่าน ขอให้ครูคำสอนทุกท่านมีพละกำลังที่จะรักและรับใช้ แม้ยากลำบากเหน็ดเหนื่อยและภาระหนัก แต่ขอให้เต็มด้วยความยินดี มุ่งมั่นในภาระหน้าที่เต็มกำลังสามารถ ด้วยจิตตารมณ์คุณค่าพระวรสาร ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดหลักสูตรวิชาคริสต์ศาสนาในโรงเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

การประเมินผู้ช่วยผู้บริหารและครูดีเด่น (เป็นการประเมินระดับโล่ทอง) ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 2,5,7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอขอบคุณ บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐาน คณะกรรมการอาจารย์ทุกท่าน และคุณครูที่เข้ารับการประเมินทุกโรงเรียนที่ได้นำเสนอผลงานกันได้อย่างยอดเยี่ยม

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook(1)  facebook(2)
เขียนโดย Super User

              กลุ่มงานวิชาการ แผนกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษาฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รื่นรสวรรณกรรมนำสู่การอ่าน” ให้แก่ครูในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษาฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2561

              วิทยากรผู้ให้ความรู้ อาจารย์ศรีอัมพร ประทุมนันท์ และอาจารย์อภิชาต ประทุมนันท์

เขียนโดย Super User

                        กลุ่มงานวิชาการ แผนกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษาฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Phonics Instruction : Fun Way To Say, Fun Way to Read" ให้แก่ครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษาฯ เมื่อวันที่ 23 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

                        วิทยากรผู้ให้ความรู้ ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ

เขียนโดย Super User

               กลุ่มงานวิชาการ แผนกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษาฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รื่นรสวรรณกรรมนำสู่การอ่าน” ให้แก่ครูในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561 โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เป็นประธาน และทำวจนพิธีกรรมเปิด
               วิทยากรผู้ให้ความรู้ อาจารย์ศรีอัมพร ประทุมนันท์ และอาจารย์อภิชาต ประทุมนันท์

เขียนโดย Suratsvadii

งานฉลองศาสนนามแด่คุณพ่อ ยอห์นบอสโก สุขุม กิจสงวน ในวันที่ 30 ม.ค. 61 ณ อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ 

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมกรรมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เมือวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 9.30 - 12.30 น. อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ 

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

"งานจิตตาภิบาลเพื่อโรงเรียน" คุณพ่อวุฒิเลศ แห่ล้อม อุปสังฆราช ประธานดำเนินการประชุมจัดทำปฎิทินปฎิบัติงานร่วมกันของฝ่ายการศึกษา ฝ่ายงานอภิบาล และฝ่ายงานธรรมทูต ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ ในส่วนงานจิตตาภิบาล ประกอบด้วย แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ แผนกคริสตศาสนธรรม แผนกเยาวชน แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาลฯ และ แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูตฯ 

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook