ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ - ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

0-2681-3840-4

เขียนโดย AdministratorSue

4 กันยายน 2560 นิเทศกัลยาณมิตร ณ โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ นครปฐม มีโรงเรียนสมรรถภาพวิทยา โรงเรียนแม่พระประจักษ์ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนนักบุญเปโตร และ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมนิเทศ โดยมีซิสเตอร์สุนีรัตน์ มิตรเจริญถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

>> ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>> ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย AdministratorSue

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560  คกก.จัดทำหลักสูตรคริสตศาสนาในระบบโรงเรียน ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการเขียนแผนฯ ดำเนินการเขียนและนำเสนอ(ตัวอย่าง) แผนฯทุกระดับชั้น(ป.1-ม.6) เพื่อจะได้มีหลักสูตรคริสต์ศาสนาในระบบโรงเรียนที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนในอัครสังฆมณฑลฯ ซึ่งจะเป็นแนวทางสำคัญให้กับโรงเรียนในการจัดให้มีการเรียนวิชาคริสต์ศาสนา 

>> ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย AdministratorSue

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 นิเทศกัลยาณมิตร ณ โรงเรียนอันนาลัย สมุทรสาคร มีคุณครูร่วมนิเทศจากโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซิสเตอร์สุนันทา สถาพรวลัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมรับฟังกระบวนการนิเทศกัลยาณมิตร ด้วยความขอบคุณอย่างยิ่ง

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย AdministratorSue

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ซิสเตอร์จิตตาพร ณ ขอนแก่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์เทเรซา แสงทอง ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศของเขตการศึกษาที่ 6 อันมีโรงเรียนยอแซฟอยุธยา โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี เป็นผู้ให้การนิเทศเรื่องการสอนแบบสะเต็มศึกษา ด้วยบรรยากาศของกัลยาณมิตร

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย AdministratorSue

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ซิสเตอร์วีรวรรณ กิจเจริญ นำคณะกรรมการนิเทศจากโรงเรียนไตรราชวิทยา โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง โรงเรียนยอแซฟอยุธยา นิเทศการสอนแบบสะเต็มศึกษา ที่โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพให้การต้อนรับ และเป็นประธานวจนพิธีกรรม

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย AdministratorSue

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนแม่พระประจักษ์ โดยมีบาทหลวง อนุศักดิ์ กิจบำรุง ผู้บริหารให้การต้อนรับ และรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนที่มานิเทศได้แก่ เขต 5 เขต 3 เจ้าภาพ และแผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook