ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Super User

              กลุ่มงานวิชาการ แผนกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษาฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รื่นรสวรรณกรรมนำสู่การอ่าน” ให้แก่ครูในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษาฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2561

              วิทยากรผู้ให้ความรู้ อาจารย์ศรีอัมพร ประทุมนันท์ และอาจารย์อภิชาต ประทุมนันท์

เขียนโดย Super User

                        กลุ่มงานวิชาการ แผนกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษาฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Phonics Instruction : Fun Way To Say, Fun Way to Read" ให้แก่ครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษาฯ เมื่อวันที่ 23 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

                        วิทยากรผู้ให้ความรู้ ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ

เขียนโดย Super User

               กลุ่มงานวิชาการ แผนกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษาฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รื่นรสวรรณกรรมนำสู่การอ่าน” ให้แก่ครูในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561 โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เป็นประธาน และทำวจนพิธีกรรมเปิด
               วิทยากรผู้ให้ความรู้ อาจารย์ศรีอัมพร ประทุมนันท์ และอาจารย์อภิชาต ประทุมนันท์

เขียนโดย Suratsvadii

งานฉลองศาสนนามแด่คุณพ่อ ยอห์นบอสโก สุขุม กิจสงวน ในวันที่ 30 ม.ค. 61 ณ อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ 

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมกรรมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เมือวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 9.30 - 12.30 น. อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ 

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

"งานจิตตาภิบาลเพื่อโรงเรียน" คุณพ่อวุฒิเลศ แห่ล้อม อุปสังฆราช ประธานดำเนินการประชุมจัดทำปฎิทินปฎิบัติงานร่วมกันของฝ่ายการศึกษา ฝ่ายงานอภิบาล และฝ่ายงานธรรมทูต ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ ในส่วนงานจิตตาภิบาล ประกอบด้วย แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ แผนกคริสตศาสนธรรม แผนกเยาวชน แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาลฯ และ แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูตฯ 

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

"วันครอบครัวอาภรณ์รัตน์ ปีที่ 10" ในวันนี้ พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ และสมาชิกในครอบครัวร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่ 2018 โดยเริ่มด้วยพิธีมิสซา เวลา 11.00 น. ณ วัดนักบุญโทมัสอัครสาวก ด้วยบรรยากาศอบอุ่นเต็มด้วยพระพรและความรักของครอบครัว มอบของขวัญให้กันและกัน

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ได้จัดประชุมชี้แจง : ระบบการประเมินออนไลน์ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  ณ ห้องประชุมชั้น 8  ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันพฤหัสบดีที่  18  มกราคม  2561  ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ  ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ได้ประชุมผู้บริหารและผู้ช่วยระดับปฐมวัย เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนางานร่วมกันในเขต และนำเสนอโครงการและกิจกรรมปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6  ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ  เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิดการอบรม

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook