ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

0-2681-3840-4

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดประชุมเสวนาหัวข้อ “ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมความเชื่อในโรงเรียนคาทอลิก” (Intercultural Interaction in Catholic Schools)

เขียนโดย AdminSue

สภาการศึกษาคาทอลิกฯ จัดประชุมเสวนาหัวข้อ “ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมความเชื่อในโรงเรียนคาทอลิก”

(Intercultural Interaction in Catholic Schools) กับคุณพ่อ Prof. Don Francis-Vincent Anthony sdb Salesian Pontifical University

ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ถนนกรุงเทพกรีฑา กรุงเทพมหานคร

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook Ep.1

>>ภาพ-ข่าวใน facebook Ep.2

ดูงานระบบมาตรฐานและการบริหารจัดการภายในองค์กร โรงเรียนแสงทองวิทยา

เขียนโดย AdminSue

ดูงานระบบมาตรฐานและการบริหารจัดการภายในองค์กร โรงเรียนแสงทองวิทยา วันที่ 20 ก.ค. 2560

คณะดูงานประกอบด้วย คณะผู้บริหาร และคณะครู จำนวน 62 คน นำทีมโดย บาทหลวงศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ได้เข้าชมการเรียนการสอนตามห้องโปรแกรมการเรียนต่างๆ เช่น โปรแกรม SME , SMP ,Mini English ,IEP และการบริหารจัดการแผนกนักเรียนประจำ ในครั้งนี้คณะครได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก ภราดา ดร.ถนัด อนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ อธิการ บาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐ และแล้วก็เสร็จสิ้นภารกิจการดูงานไปอีกหนึ่งโรงเรียน

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

การประชุม คกก.จัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 4/2560

เขียนโดย AdminSue

การประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 4/2560 ในวันพุธที่ 19 ก.ค.2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารแม่พระรับเกียรติฯ

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

การสัมมนา "บทบาทของศาสนาและการศึกษา ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและคุณธรรม"

เขียนโดย AdminSue

"คนเราต้องมีศาสนา คือ ความคิด หรือสิ่งที่คิดประจำใจ อันเป็นแนวทางปฏิบัติในใจประจำตัว และต้องมีการศึกษา คือ ความรู้ต่างๆ ทั้งในด้านจิตใจ ด้านวัตถุ เพื่อประกอบกับตัว เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ได้ ทั้ง 2 อย่างเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นสิ่งที่จะแยกกันไม่ได้" [พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>> ภาพ-ข่าวใน facebook

การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์

เขียนโดย Super User

            แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ตามโครงการพัฒนาสมรรถภาพครูด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เขตเป็นฐาน ให้แก่ครูในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Active Learning กับการสอนสังคมศึกษา”

เขียนโดย Super User

                  แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Active Learning กับการสอนสังคมศึกษา” ตามโครงการพัฒนาสมรรถภาพครูด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เขตเป็นฐาน ให้แก่ครูสอนวิชาสังคมฯ ในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

Black Ribbon