ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

การนิเทศระบบงานแนะแนว ภาคเรียนที่ 1/2561 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2561 แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ ได้ดำเนินการนิเทศระบบงานแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 37 โรงเรียน ในด้าน 1.สภาพทั่วไปของห้องแนะแนว 2. การดำเนินงานแนะแนว 3.ด้านการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน (3.1 บริการสำรวจนักเรียนเป็นรายบุคคล 3.2 บริการสนเทศ 3.3 บริการให้คำปรึกษา 3.4 บริการจัดวางตัวบุคคล 3.5 บริการติดตามผล ) 4.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้โรงเรียน เพื่อให้ความช่วยเหลือส่งเสริม ในการดำเนินงาน แนะแนวในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook

เขียนโดย Suratsvadii

18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ โรงเรียนในเขต 4 และเขต 5 ร่วมนิเทศกัลยณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์หนองรี ในครั้งนี้ได้เยียมชมกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ร่องรอยการเรียนรู้ กิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน ได้รับการต้อนรับจากเด็กๆ คุณครู และผู้บริหารเป็นอย่างดี

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook
เขียนโดย Suratsvadii

14 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ โรงเรียนในเขต 4 และเขต 5 ร่วมนิเทศกัลยณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนมารดานฤมล ในครั้งนี้ได้เยียมชมกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ร่องรอยการเรียนรู้ กิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน ได้รับการต้อนรับจากเด็กๆ คุณครู และผู้บริหารเป็นอย่างดี

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 18 กันยายน 2561 ประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ เพื่อ - สรุปงานของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 - เตรียมงานภาคเรียนที่ 2 - วางแผนงานสำหรับปีการศึกษา 2562

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook
เขียนโดย Suratsvadii

19 กันยายน 2561 แผนกจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุม คกก.จิตตาภิบาลฯ ครั้งที่ 3/2561 ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลาประมาณ 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook
เขียนโดย Suratsvadii

19 กันยายน 2561 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมกรรมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้แทนหัวหน้าเขตการศึกษา และผู้แทนคณะนักบวชมาร่วมประชุม จำนวน 17 คน ที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ เวลา 9.30 - 12.00 น.

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook

เขียนโดย Suratsvadii

13 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ โรงเรียนในเขต4 และเขต5 ร่วมนิเทศกัลยณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนมาเรียลัย ในครั้งนี้ได้เยียมชมกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ร่องรอยการเรียนรู้ กิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน ได้รับการต้อนรับจากเด็กๆ คุณครู และผู้บริหารเป็นอย่างดี

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook

เขียนโดย Suratsvadii

12 กันยายน 2561 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมนิเทศกัลยณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนในเขต4 และเขต5 ณโรงเรียนเซนต์แอนโทนี ในครั้งนี้ได้เยียมชมกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ร่องรอยการเรียนรู้ กิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน ได้รับการต้อนรับจากเด็กๆ คุณครู และผู้บริหารเป็นอย่างดี

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook
เขียนโดย Suratsvadii

11 กันยายน 2561 แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ และคณะครูปฐมวัย โรงเรียนในเขต 4 และเขต 5 ร่วมนิเทศกัลยาณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ณ โรงเรียนดาราสมุทร วันนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและครูปฐมวัยเป็นอย่างดี

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook