ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

0-2681-3840-4

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ "การสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21"

เขียนโดย Super User

          แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ "การสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21" ให้แก่ครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ฝ่าการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ห้องประชุมชั้น 8

การอบรม “เปลี่ยนเพื่อศิษย์ สอนคณิตขั้นเทพ” รอบที่ 2

เขียนโดย Super User

              แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการอบรม “เปลี่ยนเพื่อศิษย์ สอนคณิตขั้นเทพ” ในวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2560 ณ ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เป็นประธานการอบรม และทำวจนพิธีกรรมเปิด

              วิทยากรผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้คือ ดร.รัชนิกร ชลไชยะ ดร.วริน วิพิศมากูล และคณะ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “10 Techniques for Effective English Learning Activities in 21st Century” มํธยม

เขียนโดย Super User

                 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “10 Techniques for Effective English Learning Activities in 21st Century”  ให้แก่ครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ระดับมํธยมศึกษา  ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม โดยมีดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “10 Techniques for Effective English Learning Activities in 21st Century” ประถม

เขียนโดย Super User

                 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “10 Techniques for Effective English Learning Activities in 21st Century”  ให้แก่ครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ระดับประถมศึกษา  ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เป็นประธานการอบรม และทำวจนพิธีกรรมเปิด วิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ คือ ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ

การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มความเข้มแข็งการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21” : เจาะลึกการใช้นิทานเพื่อพัฒนา Executive Functions (EF) “ทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสำเร็จ” เขตการศึกษาที่ 3

เขียนโดย Super User

                    วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ จำกัด จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มความเข้มแข็งการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21” : เจาะลึกการใช้นิทานเพื่อพัฒนา Executive Functions (EF) “ทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสำเร็จ”

การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มความเข้มแข็งการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21” : เจาะลึกการใช้นิทานเพื่อพัฒนา Executive Functions (EF) “ทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสำเร็จ” เขตการศึกษาที่ 5

เขียนโดย Super User

                    วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ จำกัด จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มความเข้มแข็งการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21” : เจาะลึกการใช้นิทานเพื่อพัฒนา Executive Functions (EF) “ทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสำเร็จ”

Black Ribbon