ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย ADMINISTRATOR

25 กันยายน 2562 แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ นิเทศกัลยาณมิตร ส่งเสริมกำลังใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของครูปฐมวัย ที่โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง โดยมีครูปฐมวัยเขต3 กับ เขต6 ร่วมนิเทศ วันนี้ได้เห็นเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย การดูแลเอาใจใส่เด็กๆที่ครูมีใจ ที่ปฎิสัมพันธ์ที่อบอุ่น เด็กๆ กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัด เรียนรู้อย่างมีความสุข ขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหาร คุณครู และเด็กๆ ปฐมวัย เป็นอย่างดี

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

24 กันยายน 2562 แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ นิเทศกัลยาณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมกำลังใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของครูปฐมวัย ที่โรงเรียนมาเรียลัย โดยมีครูปฐมวัยเขต1 กับ เขต4 ร่วมนิเทศ วันนี้ได้เห็นเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การออกแบบกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ เด็กๆ กล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเียนรู้ที่ครูจัด เรียนรู้อย่างมีความสุข ขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหาร คุณครู และเด็กๆ ปฐมวัย เป็นอย่างดี

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

23 กันยายน 2562 แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ นิเทศกัลยาณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมกำลังใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของครูปฐมวัย ที่โรงเรียนเซนต์จอนห์ บัปติสต์ โดยมีครูปฐมวัยเขต3 กับ เขต6 ร่วมนิเทศในวันนี้ ได้เห็นการพัฒนางานของครูหลากหลายกิจกรรม เด็กๆ น่ารัก กล้าแสดงออก เรียนรู้อย่างมีความสุข ขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหาร คุณครู และเด็กๆ ปฐมวัย เป็นอย่างดี

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

20 กันยายน 2562 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ นิเทศกัลยาณมิตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมกำลังใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของครูปฐมวัย ที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง โดยมีครูปฐมวัยเขต3 กับ เขต6 ร่วมนิเทศในวันนี้ ได้เห็นการพัฒนางานของครูหลากหลายกิจกรรม เด็กๆ น่ารัก กล้าแสดงออก เรียนรู้อย่างมีความสุข ขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหาร คุณครู และเด็กๆ ปฐมวัย เป็นอย่างดี

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

19 กันยายน 2562 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ นิเทศกัลยาณมิตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมกำลังใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของครูปฐมวัย ที่โรงเรียนยอแซฟอยุธยา โดยมีครูปฐมวัยเขต3 กับ เขต6 ร่วมนิเทศในวันนี้ ได้เห็นการพัฒนางานของครูหลากหลายกิจกรรม เด็กๆ น่ารัก กล้าแสดงออก เรียนรู้อย่างมีความสุข ขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหาร คุณครู และเด็กๆ ปฐมวัย เป็นอย่างดี

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

การนิเทศระบบงานแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ ได้ดำเนินการนิเทศระบบงานแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562 ณ โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทั้ง 37 โรงเรียน เพื่อให้ความช่วยเหลือส่งเสริมในการดำเนินงานแนะแนวในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ เป็นผู้ให้การนิเทศ

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

การประชุมคณะกรรมการจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 3/2562 ในวันพุธที่ 18 ก.ย. 62 เวลา 13.30-15.30 น. ขอขอบพระคุณคุณพ่อที่ปรึกษา /คณะกรรมการ /และผู้แทนเข้าร่วมประชุมทุกท่าน รวมทั้ง คุณพ่อชลภัทร ศุขะเนตร จิตตาธิการองค์กรนักเรียนคาทอลิกฯ และฝ่ายสังคมฯ ที่เข้ามาร่วมกันปรึกษาหารือเป็นหนึ่งเดียวกันในการจัดแผนงาน /โครงการในโรงเรียน สำหรับปี 2563 (ค.ศ.2020)

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

สำนักอำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาประจำปี 2562 ครั้งที่ 5 ประธานโดย คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ (ผู้อำนวยการฝ่ายฯ) ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ หัวหน้าเขตการศึกษา ผู้แทนคณะนักบวช และเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ จำนวน ทั้งสิ้น 21 ท่าน ณห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ ตั้งแต่เวลา 9.30-12.00 น.

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

17 กันยายน 2562 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ นิเทศกัลยาณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมกำลังใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของครูปฐมวัย ที่โรงเรียนแม่พระประจักษ์สุพรรณบุรี โดยมีครูปฐมวัยเขต3 กับ เขต6 ร่วมนิเทศในวันนี้ ได้เห็นการพัฒนางานของครูหลากหลายกิจกรรม เด็กๆ น่ารัก กล้าแสดงออก เรียนรู้อย่างมีความสุข ขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหาร คุณครู และเด็กๆ ปฐมวัย เป็นอย่างดี