ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ - ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

0-2681-3840-4

เขียนโดย AdministratorSue

วันที่ 25 สิงหาคม เขตการศึกษาที่ 6 โดยซิสเตอร์วีรวรรณ กิจเจริญ อธิการโรงเรียนไตรราชวิทยา นำคณะครูจากโรงเรียนเซนต์เทเรซา แสงทอง โรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรีและโรงเรียนยอแซฟอยุธยา นิเทศการสอนแบบสะเต็มศึกษาที่โรงเรียนเซนต์จอห์นบัปติสต์ โดยมีซิสเตอร์อารี มั่นศิลป์ ให้การต้อนรับอย่างดีด้วยบรรยากาศของกัลยาณมิตร ครูทุกคนร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย AdministratorSue

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 กิจกรรมนิเทศกัลยาณมิตรที่โรงเรียนสมรรถภาพวิทยา โดยมีบาทหลวง ดร.ฉลองรัฐ สังขรัตน์ ให้การต้อนรับและรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะครู มีผู้นิเทศจากโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา และโรงเรียนในเขต 5 เราจะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย AdministratorSue

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 นิเทศกัลยาณมิตร ณ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์  โดยมีมาเซอร์อาลีน ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกปฐมวัยให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการแบ่งปัน มีโรงเรียนสมรรถภาพ และโรงเรียนในเขต 5 ทั้ง 5 โรงเรียนเข้าร่วม บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ทำให้ห้องประชุมแคบไปถนัดตา

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย Super User

วันที่ 28-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานสำหรับครู โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง”น้ำ”และ “อากาศ” ณ.ห้องประชุม โรงเรียน พระหฤทัยเชียงใหม่ (สังฆมณฑลเชียงใหม่) มีโรงเรียนที่เข้ารับการอบรม จำนวน 7 โรงเรียน ครูปฐมวัยเข้าอบรม จำนวน 66 คน

เขียนโดย Super User

วันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง”การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ณ บ้านชุมพาบาล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี มีโรงเรียนที่เข้ารับการอบรม จำนวน 15 โรงเรียน ครูปฐมวัยเข้าอบรม จำนวน 50 คน โดยมี บาทหลวงนที ธีรานุวรรตน์ เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิดการอบรม

เขียนโดย Super User

วันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง”การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม ในครั้งนี้ มีโรงเรียนที่เข้ารับการอบรม จำนวน 38 โรงเรียน ครูปฐมวัยเข้าอบรม จำนวน 90 คน โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิดการอบรม