ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

0-2681-3840-4

10-14 ตุลาคม 2560 ค่ายปฏิบัติการสร้างข้อสอบร่วม

เขียนโดย AdminSue

ค่ายปฏิบัติการสร้างข้อสอบร่วม ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล หวังพานิช ให้ความรู้เรื่องเทคนิคการเลือก ปรับปรุงข้อสอบให้มีคุณภาพ

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

10 ตุลาคม 2560 การประชุมชี้แจงการปรับเงินเดือน/อบรมบุคคลโรงเรียนประจำปี 2560

เขียนโดย AdminSue

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมชี้แจงการปรับเงินเดือน/อบรมบุคคลโรงเรียนประจำปี 2560 วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา9.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 3 ตึกนักบุญยอห์นปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญชาย โดยมีผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 106 คน

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

9-10 ตุลาคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา

เขียนโดย AdminSue

วันที่ 9-10 ตุลาคม 2560 แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยมี บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook(1)  facebook(2)

5-6 ตุลาคม 2560 อบรมคุณค่าพระวรสาร ระดับประถมปลาย ภาคเรียนที่ 2

เขียนโดย AdminSue

การอบรมเชิงปฎิบัติการปรับปรุงแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณค่าพระวรสาร ระดับประถมปลาย ภาคเรียนที่ 2 วิทยากรโดย คุณพ่อจรัล ทองปิยะภูมิ คุณครูเข้าอบรมจาก 18 โรงเรียน จำนวน 55 คน วันที่ 5-6 ต.ค.60 ณ บ้านผู้หว่าน 

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook(1)    >>facebook(2)

29 กันยายน 2560 การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดย สช.

เขียนโดย AdminSue

การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดย สช. วันที่ 29 กันยายน 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ วิภาวดี

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

28 กันยายน 2560 ประเมินวิทยฐานะชำนาญการ ครูโรงเรียนมาเรียลัย

เขียนโดย AdminSue

28 กันยายน 2560 ประเมินวิทยฐานะชำนาญการ ครูโรงเรียนมาเรียลัย ได้รับการต้อนรับจาก บาทหลวงเอกพร นิตตะโย ผู้อำนวยการ และนำทีมประเมิน โดย ผศ.ประเสริฐ วิเศษกิจ และคณะ

>> ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

Black Ribbon