ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

การประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 3 ของคุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ โรงเรียนนักบุญเปโตร กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ ได้วิเคราะห์แบบรายงานที่คุณครูได้นำเสนอตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูจิตตาภิบาลชำนาญการ 3 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เห็นว่า คุณครูมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และภาระงานที่ปฏิบัติ ในตำแหน่งที่สมควรได้รับการประเมินให้ดำรงตำแหน่งครูจิตตาภิบาล 3 ได้
จึงกำหนดให้มีการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งจิตตาภิบาลชำนาญการ 3 ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. ที่โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน จ.นครปฐม โดยคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณพ่อจิตตาภิบาล/หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต และคณะกรรมการจากฝ่ายการศึกษาฯ ขอขอบคุณ

   

เขียนโดย Suratsvadii

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 บุคลากรฝ่ายการศึกษาฯ รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ขอบคุณทีมแพทย์และพยาบาล จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ที่เข้ามาบริการฉีดวัคซีนให้ชาวเราฝ่ายการศึกษาฯ และรวมทั้งฝ่ายงานอภิบาลฯ ด้วย  ขอขอบพระคุณ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการ เป็นอย่างสูง สำหรับสวัสดิการด้านสุขภาพแก่พนักงานทุกคน 💉วัคซีน (vaccine) มีความสำคัญต่อการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อหลายชนิด วัคซีนจึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ไม่แพ้ยารักษาโรค

   

เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 4 มีนาคม 2563 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระดับปฐมวัยด้วย หนังสือนิทาน