ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ - ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

0-2681-3840-4

เขียนโดย AdministratorSue

แผนกงบประมาณ ฝ่ายการศึกษาฯ จัดประชุม การจัดทำงบประมาณโรงเรียน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2561 ให้กับครูและเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลรับผิดชอบการจัดทำงบฯของโรงเรียน ตั้งแต่เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมยวงนิตโย บ้านผู้หว่าน สามพราน

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย AdministratorSue

วันที่ 10 พฤศจิกายน นิเทศกัลยาณมิตรโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล มีโรงเรียนในเขต 1 ร่วมนิเทศ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนกุหลาบวิทยา และโรงเรียนในเขต 2 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ โรงเรียนแม่พระฟาติมา โรงเรียนโยนออฟอาร์ค และฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย AdministratorSue

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนเซนต์เทเรซา ร่วมกับ คณะผู้นิเทศในเขต 4 ซึ่งเป็นครูจากโรงเรียนมาเรียลัย และโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย AdministratorSue

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ภารกิจต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 2 ของแผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ และครูปฐมวัย ในเขต 1 และเขต 2 กับการนิเทศกัลยาณมิตร ที่โรงเรียนกุหลาบวิทยา : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุย ส่งเสริมกำลังใจซึ่งกันและกัน

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย AdministratorSue

วันที่ 30-31 ตุลาคม 2560  แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้อบรมให้ความรู้ครูปฐมวัย เรื่อง “ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา : ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560” ให้กับครูปฐมวัยโรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook