ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ ได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา สำหรับครูแนะแนวและครูที่ปรึกษา ในวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดการอบรม วิทยากรผู้ให้ความรู้ในการจัดอบรมในครั้งนี้ ผศ.สุนันทา พลับแดง อดีตผู้บริหารโรงเรียนสาธิต มศว. อาจารย์กฤษณ์ คงเปีย โรงเรียนเมืองหลังสวน อาจารย์ธนวรรณ วงษ์สวรรค์ โรงเรียนสิริรัตนาธร โดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 12 - 13 มี.ค. 62 ณ โรงเรียนแม่พระฟาติมา แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "นวัตกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษา" วันแรก ในช่วงเช้า การอบรมเรื่อง การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน โดย ดร.นฤมล เนียมหอม เป็นวิทยากร ช่วงบ่าย เรื่องการเรียนการสอนแบบโครงการ project approach โดย ดร.วรนาท รักสกุลไทย ชาวปฐมวัยไม่หยุดการเรียนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย วันที่ 2 ของการอบรมครูปฐมวัย การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "รู้จักและเสริมพลังการเรียนรู้แนวคิดไฮสโคป" วิทยากรโดย ดร.วรนาท รักสกุลไทย ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่พระฟาติมา 13 มี.ค. 62

>Read More    >Facebook

 

เขียนโดย Suratsvadii

ฝ่ายการศึกษาฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกบัญชีสินค้าสหการและต้นทุนขาย เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 แก่เจ้าหน้าที่ห้องสหการ ผู้ทำบัญชี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้ที่สนใจ ของกลุ่มโรงเรียนคาทอลิกมิสซังกรุงเทพ จำนวน 21 โรงเรียน เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าใจการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด (periodic inventory method) การคำนวณมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (weighted average method) การคำนวณและบันทึกบัญชีต้นทุนขาย

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วัคซีน (vaccine) มีความสำคัญต่อการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อหลายชนิด วัคซีนมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ไม่แพ้ยารักษาโรค ขอบคุณทีมแพทย์จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ที่เข้ามาฉีดวัคซีนให้ชาวเราฝ่ายการศึกษาฯ ในวันนี้ (11 มี.ค.62) ชาวเราลูกๆ ฝ่ายการศึกษาฯ ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นอย่างสูง สำหรับสวัสดิการด้านสุขภาพแก่พนักงานทุกคน

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

English Day Camp for Thai English Teachers "Enhancing English Teaching and Learning Activity-Based" on March 9, 2019 at Joseph Upatham School (Girl School) By Rev.Fr.Decha Arpornratana Director of The Education Department of Bangkok Archdiocese

>Read More    >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนกุหลาบวิทยา คณะครูและบุคลากรทางด้านลูกเสือจำนวนทั้งสิน 51 คนได้เข้ารับตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล โดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล แบ่งเป็นประเภทดังนี้

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

ชี้แจงและนำเสนองบประมาณ โรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขตการศึกษาที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ ขอขอบคุณ คุณพ่อ ซิสเตอร์ ผู้บริหาร และครูทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้ **หมายเหตุ : กำหนดส่งงบประมาณฉบับแก้ไข ภายในวันพุธที่ 6 มี.ค.2562

>Read More      >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

ชี้แจงและนำเสนองบประมาณ โรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขตการศึกษาที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ โรงเรียนเซนต์เทเรซา ขอขอบคุณ คุณพ่อ ซิสเตอร์ ผู้บริหาร และครูทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้ **หมายเหตุ : กำหนดส่งงบประมาณฉบับแก้ไข ภายในวันอังคารที่ 5 มี.ค.2562

> Read More
เขียนโดย Suratsvadii

ชี้แจงและนำเสนองบประมาณ โรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขตการศึกษาที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง ขอขอบคุณ คุณพ่อ ผู้บริหาร และครูทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้ **หมายเหตุ : กำหนดส่งงบประมาณฉบับแก้ไข ภายในวันจันทร์ที่ 4 มี.ค.2562

> Read More