ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ เข้าคำนับขอพรผู้มีคุณูปการแก่มิสซัง และสภาการศึกษาคาทอลิกฯ โอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ แด่ เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล ณ รร.เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และวันที่ 21 ธันวาคม 2561 คุณพอล แมรี่ สุวิช สุวรุจิพร เข้ามาส่งมอบความสุข โอกาสคริสต์มาสและปีใหม่แด่คุณพ่อและชาวเราฝ่ายการศึกษาฯ

>facebook     >อ่านเพิ่มเติม
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 คณะต่างๆ เข้ามาคำนับขอพรโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ จากคณะต่างๆ ได้แก่ คุณพ่อชนภัทร ศุขะเนตร สมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม โรงพิมพ์อัสสัมชัญ

>facebook     >อ่านเพิ่มเติม
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์เข้ามาคำนับขอพรโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ บรรดาเด็กๆ ร้อง เต้น เล่นดนตรี บรรยากาศวันนี้จึงเต็มไปด้วยพระพร

>facebook     >อ่านเพิ่มเติม
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 โรงเรียนมารดานฤมล เข้ามาคำนับขอพรโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ "มารดานฤมล เข้ามาอวยพรเราท่านเป็นสุขล้น เสียงเพลงดังก้องกล่อมดวงกมล ทุกแห่งหนทุกคนอิ่มเอมใจ"

>facebook     >อ่านเพิ่มเติม
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ เข้าคำนับขอพรผู้มีคุณูปการแก่มิสซังและสภาการศึกษาคาทอลิกฯ เซอร์เซเลสตินา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คุณแม่อรัญญา กิจบุญชู อารามพระหฤทัยฯ คลองเตย

>facebook     >อ่านเพิ่มเติม
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฯ และ อ.ประเสริฐ วิเศษกิจ เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าคำนับขอพรผู้ใหญ่ ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ และภราดาบัญชา แสงหิรัญ ผู้มีคุณูปการแก่มิสซังและสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

>facebook     >อ่านเพิ่มเติม
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาพระคาร์ดินัล สำหรับนักเรียนที่เรียนดีและประพฤติดี ของโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ พระคุณเจ้า พระคาร์ดินัล ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได้มอบ "ทุนการศึกษาพระคาร์ดินัล" ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 91 ทุน (มอบทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 27)

>facebook     >อ่านเพิ่มเติม
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน จากโรงเรียนเซนต์แม่รี่ และโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล เข้ามาคำนับขอพรโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ด้วยบรรยากาศแห่งความน่ารักและอบอุ่น

>facebook     >อ่านเพิ่มเติม
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 คุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา เข้ามาคำนับขอพรโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุ่น

>facebook     >อ่านเพิ่มเติม