ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย ADMINISTRATOR

การอบรมผู้บริหารและครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกสามัญชาย และสามัญหญิง) วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกสามัญชาย) อ.สามพราน จ.นครปฐม แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นผู้ประสานงานติดต่อวิทยากรสำหรับการอบรมให้กับผู้บริหาร และครูในโรงเรียน ในเรื่องปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อย และแนวทางการช่วยเหลือนักเรียน และเทคนิคการให้คำปรึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวปัญหาที่สำคัญของเด็กวัยเรียน และแนวทางให้ความช่วยเหลือ และมีความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะในการให้การปรึกษา ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหาร และครู จำนวน 400 คน

>Read More      >Facebook
เขียนโดย ADMINISTRATOR

วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2562 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคำนวณและการจัดทำโครงงาน” ให้กับครูแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ในสังกัด LN ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 41 โรงเรียน มีครูปฐมวัยเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 102 คน วจนพิธีกรรมเปิดโดยบาทหลวงวิชุกรณ์ เกตุภาพ

>Read More     >Facebook
เขียนโดย ADMINISTRATOR

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ค.62 ณ ฝ่ายการศึกษาฯ / ครูจิตตาภิบาล ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติอย่างเพียงพอ ทำงานเต็มเวลา อุทิศตนร่วมงานอภิบาลและประกาศข่าวดีทั้งในสถานศึกษาและชุมชนวัด การตระหนักถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างและพัฒนาครูจิตตาภิบาลให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะครูจิตตาภิบาลชำนาญการ และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ทุกปี เพื่อรักษาระดับคุณภาพและผลงาน ให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ส่งเสริมจิตตารมณ์แห่งคุณค่าพระวรสาร

>Read More     >Facebook
เขียนโดย ADMINISTRATOR

การฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือประเภท สำรอง และสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ณ โรงเรียนนักบุญเปโตร สังกัดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนักบุญเปโตร ซิสเตอร์ลำไพ เนื่องพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนนักบุญเปโตร เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี และเปิดการฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือ โดยมีทีมงานคณะวิทยากรจากสโมสรเสือป่าแลลูกเสือสยาม และสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครปฐม เป็นผู้ให้ความรู้ ในงานนี้มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 144 คน จาก 15 โรงเรียน เป็นระยะเวลา 7 วัน 6 คืน ผลการเข้ารับการอบรมครูผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในการอบรมทั้ง 144 คน

>Read More     >Facebook
เขียนโดย ADMINISTRATOR

วันที่ 27 - 28 เมษายน พ.ศ.2562 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา และประวัติศาสตร์" ให้กับคุณครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา วิทยากร อาจารย์ ดร.กนก จันทรา และอาจารย์กมลชนก สกนธวัฒน์ จากสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมศึกษา มีคุณครูเข้ารับการอบรมจำนวน 62 คน 29 โรงเรียน ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

>Read More     >Facebook
เขียนโดย ADMINISTRATOR

วันที่ 20 - 21 เมษายน พ.ศ.2562 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา และประวัติศาสตร์" ให้กับคุณครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯ ในระดับชั้นประถมศึกษา วิทยากร อาจารย์ ดร.กนก จันทรา และอาจารย์กมลชนก สกนธวัฒน์ จากสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมศึกษา มีคุณครูเข้ารับการอบรมจำนวน 102 คน 32 โรงเรียน ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

>Read More     >Facebook
เขียนโดย ADMINISTRATOR

การตรวจแแผนปฏิบัติการ ประจำปี ​2562​ ในวันที่ ​6 - 8​ เมษายน 2562​ ณ​ บ้านผู้หว่าน​ จ.นครปฐม​ นำทีมโดย​ บาทหลวงศักดิ์ชัย​ ทรัพย์​อัป​ระ​ไมย​ ประธานสำนักมาตรฐานฯ​ ฝ่ายการศึกษาฯ​ และ​ดร.อาทิพย์​ สอนสุจิตรา​ ขอขอบคุณ​กรรมการทุกท่านที่ได้ตรวจแผนปฏิบัติการ​ฯ 2562 ทุกท่าน

>Read More     >Facebook
เขียนโดย ADMINISTRATOR

วันที่ 6 - 7 เมษายน พ.ศ. 2562 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการการคำนวณ (Computational Science : CS)ให้กับคุณครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิทยากร รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีคุณครูเข้ารับการอบรมจำนวน 86 คน 30 โรงเรียน ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

>Read More      >Facebook