ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

0-2681-3840-4

การประเมินผู้ช่วยผู้บริหาร และครูดีเด่น ปีการศึกษา 2559 วันพุทธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

เขียนโดย Super User

แผนกพัฒนาวิชาชีพครูฯ จัดประเมินผู้ช่วยผู้บริหารและครูดีเด่น โดยแบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่เขต 1จำนวน 2 โรงเรียน เขต 2 จำนวน 1 โรงเรียน เขต 3 จำนวน 2 โรงเรียน เขต 4 จำนวน 2 โรงเรียน เขต 5 จำนวน 3 โรงเรียน เขต 6 จำนวน 2 โรงเรียน และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ เขต 2 จำนวน 1 โรงเรียน เขต 4 จำนวน 3 โรงเรียน เขต 5 จำนวน 3 โรงเรียน เวลา 7.30-16.00 น.ที่ห้องประชุมชั้น 6 และชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ

การประเมินผู้ช่วยผู้บริหาร และครูดีเด่น ปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560

เขียนโดย Super User

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (แผนกพัฒนาวิชาชีพครู) ได้จัดการประเมินผู้ช่วยผู้บริหาร และครูดีเด่น ปีการศึกษา 2559 (ระดับเขตการศึกษา) ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 7.30-16.00 น. ณ ฝ่ายการศึกษาฯ ซึ่งมีจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมรับการประเมินจำนวน 23 โรงเรียน ประกอบด้วย ระดับปฐมวัย จำนวน 12 โรงเรียน แบ่งเป็นเขต 1 จำนวน 1 โรงเรียน เขต 2 จำนวน 2 โรงเรียน เขต 3 จำนวน 2โรงเรียน เขต 4 จำนวน 1 โรงเรียน เขต 5 จำนวน 2 โรงเรียน เขต 6 จำนวน 4 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอีกจำนวน 11 โรงเรียน แบ่งเป็นเขต1 จำนวน 1 โรงเรียน เขต2 จำนวน 2 โรงเรียน เขต3 จำนวน 1 โรงเรียน เขต 4 จำนวน 2 โรงเรียน เขต 5 จำนวน 1 โรงเรียน เขต 6 จำนวน 4 โรงเรียน

การศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้และแนวทางทางการจัดกิจกรรมการส่งเสริมทักษะ Executive Functions (EF) ลงสู่ห้องเรียน ณ โรงเรียนเกษมพิทยา

เขียนโดย Super User

         วันอังคารที่  24 มกราคม  2560  ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ได้ศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้และแนวทางทางการจัดกิจกรรมการส่งเสริมทักษะ Executive Functions (EF) ลงสู่ห้องเรียน  ณ โรงเรียนเกษมพิทยา ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน  20  โรงเรียน จำนวน 75 คน

การประชุมผู้บริหารและผู้ช่วยระดับปฐมวัย

เขียนโดย Super User

วันอังคารที่  17  มกราคม  2560  ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ได้ประชุมผู้บริหารและผู้ช่วยระดับปฐมวัย เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนางานร่วมกัน ปีการศึกษา 2559 และวางแผนการพัฒนางานปฐมวัย โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ระดับโรงเรียนและระดับเขตการศึกษา ในปีการศึกษา 2560   ณ ห้องประชุมชั้น 6  ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ  เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิดการอบรม

การศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้และแนวทางทางการจัดกิจกรรมการส่งเสริมทักษะ Executive Functions (EF) ลงสู่ห้องเรียน ณ โรงเรียนจิตตเมตต์

เขียนโดย Super User

  วันอังคารที่  10 มกราคม  2560  ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้และแนวทางทางการจัดกิจกรรมการส่งเสริมทักษะ Executive Functions (EF) ลงสู่ห้องเรียน  ณ โรงเรียนจิตตเมตต์ ในครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน  14  โรงเรียน จำนวน 38 คน 

การอบรมบูรณาการคุณค่าพระวรสาร ระดับ ป.1-3 ภาคเรียนที่ 2

เขียนโดย Super User

ภาพ - ข่าวโดย สุรัสวดี หงษ์วงค์

วันเสาร์ที่ 5 และอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณค่าพระวรสาร ภาคเรียนที่ 2 โดยคุณพ่อจรัล ทองปิยะภูมิ เป็นวิทยากร ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยมีคุณครูจาก 15 โรงเรียน จำนวน 45 คน โดยฝ่ายการศึกษาฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม

Black Ribbon