ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

ดาวเรือง ดอกไม้ประจำพระองค์ในหลวงรัชกาลที่ ๙  บรรดาเหล่านางฟ้าดาวเรือง ณ ฝ่ายการศึกษาฯ กำลังออกดอกเหลืองบานสะพรั่ง พร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ ขอร่วมถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมงาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (ภาพถ่าย ณ วันที่ 19 ต.ค.2560)

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย Suratsvadii

ค่ายปฏิบัติการสร้างข้อสอบร่วม ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล หวังพานิช ให้ความรู้เรื่องเทคนิคการเลือก ปรับปรุงข้อสอบให้มีคุณภาพ

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม   >ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย Suratsvadii

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมชี้แจงการปรับเงินเดือน/อบรมบุคคลโรงเรียนประจำปี 2560 วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา9.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 3 ตึกนักบุญยอห์นปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญชาย โดยมีผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 106 คน

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 9-10 ตุลาคม 2560 แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยมี บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม   >ภาพ-ข่าวใน facebook(1)  facebook(2)

เขียนโดย Suratsvadii

การอบรมเชิงปฎิบัติการปรับปรุงแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณค่าพระวรสาร ระดับประถมปลาย ภาคเรียนที่ 2 วิทยากรโดย คุณพ่อจรัล ทองปิยะภูมิ คุณครูเข้าอบรมจาก 18 โรงเรียน จำนวน 55 คน วันที่ 5-6 ต.ค.60 ณ บ้านผู้หว่าน 

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook(1)    >>facebook(2)

เขียนโดย Suratsvadii

การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดย สช. วันที่ 29 กันยายน 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ วิภาวดี

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

วันที่ 28 กันยายน 2560 ประเมินวิทยฐานะชำนาญการ ครูโรงเรียนมาเรียลัย ได้รับการต้อนรับจาก บาทหลวงเอกพร นิตตะโย ผู้อำนวยการ และนำทีมประเมิน โดย ผศ.ประเสริฐ วิเศษกิจ และคณะ

> ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม     >ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย Suratsvadii

การประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษา วันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายการศึกษาฯ จัดประชุม คณะกรรมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 5/2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ โดยมีกรรมการที่เข้าประชุมในครั้งนี้จำนวน 15 ท่าน

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook