ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเซนต์แอนโทนีเข้ามาคำนับขอพรโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ ขอบคุณเสียงเพลงไพเราะที่นำมาขับกล่อม อีกทั้งคำกล่าวอวยพรจากใจเด็กๆ ทุกคน ท้ังภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ(เก่งมากๆ)

>facebook     >อ่านเพิ่มเติม
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 งานวันบุคลกรอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ หนึ่งปีครั้งสำหรับวันครอบครัวผู้ร่วมงาน เรามาพบกันเพื่อร่วมในกิจกรรมเป็นหนึ่งเดียว ร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ คำนับขอพรผู้ใหญ่ที่เรารัก "พระคุณเจ้า พระคาร์ดินัล ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช" ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

>facebook     >อ่านเพิ่มเติม
เขียนโดย Suratsvadii

ถ้ำพระกุมาร ณ ฝ่ายการศึกษาฯ เตรียมต้อนรับผู้บังเกิดมา องค์พระผู้ไถ่ เต็มด้วยความหวัง เปี่ยมพลังล้นใจ ชาวชนมุ่งหมาย ถวายพระสิริพระองค์ ผู้ทรงพระวิสุทธิ์ ประสูติเพราะทรงรัก อยู่ท่ามกลางผู้ทุกข์ยาก ผู้ลำบากได้พักใจ

>facebook     >อ่านเพิ่มเติม
เขียนโดย Suratsvadii

ชาวเราฝ่ายการศึกษาฯ ขอขอบคุณความสุขความยินดี จากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่เข้ามาส่งมอบบรรยากาศแห่งความสุข และคำอวยพรแก่คุณพ่อและฝ่ายการศึกษาฯ ขอให้พรอันดีนี้กลับไปยังทุกท่านเช่นเดียวกัน...

>facebook     >อ่านเพิ่มเติม
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 พี่น้องจากฝ่ายสังคมฯ เข้ามาแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนามฟรังซิส เซเวียร์ ของ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการ

>facebook     >อ่านเพิ่มเติม
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เซอร์มอนิกา ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ปอล ศรีราชา เข้ามาส่งมอบความสุขความยินดีโอกาสเทศกาลพระคริสตสมภพ (เทศกาลคริสต์มาส) และฉลองศาสนนามฟรังซิส เซเวียร์แด่คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการ

>facebook     >อ่านเพิ่มเติม
เขียนโดย Suratsvadii

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดฉลองศาสนนาม นักบุญฟรังซิส เซเวียร์ แด่ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการ พิธีมิสซา เวลา 11.00 น. ณ วัดน.โธมัสอัครสาวก ประธานโดยคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ร่วมกับ คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ และคุณพ่อสุขุม กิจสงวน

>facebook     >อ่านเพิ่มเติม
เขียนโดย Suratsvadii

สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4/2561(สัญจร) ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอาคารไมเคิ้ล ชั้น 1 โรงเรียนนิรมลชุมพร

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 แผนกปฐมวัยและโรงเรียนเขต 1 กับ เขต 6 นิเทศกัลยาณมิตรโรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ โรงเรียนมีกระบวนการสอนที่เด็กเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ครูมีการเตรียมการและวางแผนทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก ห้องเรียนมีร่องรอยการเรียนรู้ที่เด็กมีส่วนร่วมในการสรุปองค์ความรู้ต่างๆ เด็กน่ารัก เรียนรู้อย่างมีความสุข ขอบคุณครูปฐมวัยและโรงเรียนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

>อ่านเพิ่มเติม    >facebook