ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย ADMINISTRATOR

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายคณิตศาสตร์ "เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้" ให้กับคุณครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 วิทยากร อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีคุณครูเข้ารับการอบรมจำนวน 64 คน 27 โรงเรียน ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

>Read More     >Facebook
เขียนโดย ADMINISTRATOR

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายคณิตศาสตร์ "เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้" ให้กับคุณครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วิทยากร อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีคุณครูเข้ารับการอบรม 30 โรงเรียน จำนวน 73 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

>Read More    >Facebook
เขียนโดย ADMINISTRATOR

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายคณิตศาสตร์ "เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้" ให้กับคุณครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 วิทยากร อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีคุณครูเข้ารับการอบรม 29 โรงเรียน จำนวน 82 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

>Read More     >Facebook
เขียนโดย ADMINISTRATOR

การร่วมกันวางแผนงาน ปรึกษาหารือด้านจิตตาภิบาลครั้งแรกสำหรับปีนี้ นับเป็นการเริ่มต้นที่ดี ... ขอบคุณคุณพ่อและผู้แทน ทั้งในระดับฝ่ายงาน ระดับเขต ทุกท่าน ที่เข้ามาร่วมกันพูดคุยวางแนวทาง มุ่งให้งานทุกอย่างสอดรับลงตัว ไปด้วยกันได้ มองเป้าหมายเดียวกัน... และพิเศษในปีนี้ที่เราคริสตชนร่วมฉลองความเชื่อยิ่งใหญ่ 350 ปี มิสซังสยาม (การประชุมครั้งที่ 1/2562 คณะกรรมการจิตตาภิบาลฯ 27/3/62)

>Read More    >Facebook
เขียนโดย ADMINISTRATOR

การประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ขึ้น ประธานในการประชุมโดย คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ (ผู้อำนวยการฝ่ายฯ) พร้อมด้วยผู้แทนเขตการศึกษา 1-6 และผู้แทนคณะนักบวช จำนวน 20 ท่าน ตั้งแต่เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ

>Read More    >Facebook
เขียนโดย ADMINISTRATOR

การอบรมโปรแกรม School Web-based Information System (SWIS) กับระบบประกันคุณภาพ โดยความร่วมมือ ระหว่าง ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กับ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18 - 22​ มี.ค.2562​ ณ​ ศูนย์มิสซังคาทอลิก​ จ.เชียงใหม่ การลงโปรแกรม SWIS ของแต่ละโรงเรียน และการทดลองนำข้อมูลของแต่ละโรงเรียนเข้าในโปรแกรม ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน จำนวนครูและบุคลากร ข้อมูลนักเรียน โครงสร้างการบริหาร นโยบายการบริหาร แผนงาน โครงการ กิจกรรม มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ต้องทำความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนให้ชัดเจนเพื่อการทำงานอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพต่อไป

>Read More      >Facebook
เขียนโดย ADMINISTRATOR

ฝ่ายการศึกษาฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกบัญชีสินค้าสหการและต้นทุนขาย ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 แก่เจ้าหน้าที่ห้องสหการ ผู้ทำบัญชี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้ที่สนใจ ของกลุ่มโรงเรียนคาทอลิกมิสซังกรุงเทพ จำนวน 15 โรงเรียน เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าใจการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด (periodic inventory method) การคำนวณมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (weighted average method) การคำนวณและบันทึกบัญชีต้นทุนขาย

>Read More     >Facebook
เขียนโดย ADMINISTRATOR

การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายวิทยาศาสตร์ "กิจกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย" โดยทีมวิทยากรฝ่ายวิชาการฯ จาก สวทช. วันพฤหัสฯที่ 14 - วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม การอบรมแบ่งเป็นระดับชั้น ดังนี้ วันที่ 14 มีนาคม 2562 ระดับ ป.1 - 3  /  วันที่ 15 มีนาคม 2562 ระดับ ป.4 - 6  /  วันที่ 16 มีนาคม 2562 ระดับ ม.1 - 3

>Read More     >Facebook
เขียนโดย ADMINISTRATOR

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ ได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา สำหรับครูแนะแนวและครูที่ปรึกษา ในวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดการอบรม วิทยากรผู้ให้ความรู้ในการจัดอบรมในครั้งนี้ ผศ.สุนันทา พลับแดง อดีตผู้บริหารโรงเรียนสาธิต มศว. อาจารย์กฤษณ์ คงเปีย โรงเรียนเมืองหลังสวน อาจารย์ธนวรรณ วงษ์สวรรค์ โรงเรียนสิริรัตนาธร โดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้

>Read More     >Facebook