ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

แผนกงบประมาณ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดนำเสนอและชี้แจงงบประมาณ โรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ของเขตการศึกษาที่ 6 จำนวน 8 โรง โดยมีจำนวนผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารมานำเสนอ และคณะกรรมการฯ ทั้งสิ้น จำนวน 28 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ **หมายเหตุ : กำหนดส่งงบ ประมาณฉบับแก้ไข ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563

   

เขียนโดย Suratsvadii

แผนกงบประมาณ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดนำเสนอและชี้แจงงบประมาณ โรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ของเขตการศึกษาที่ 5 จำนวน 5 โรง โดยมีจำนวนผู้มานำเสนอ และคณะกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 20 คน ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญชาย **หมายเหตุ : กำหนดส่งงบ ประมาณฉบับแก้ไข ภายในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563

   

เขียนโดย Suratsvadii

แผนกงบประมาณ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดนำเสนอและชี้แจงงบประมาณ โรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2563 เขตการศึกษาที่ 4 จำนวน 9 โรง โดยมีจำนวนผู้มานำเสนอ และคณะกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 28 คน ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ อาคารดูรังค์ ห้องประชุมชั้น 3 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ **หมายเหตุ : กำหนดส่งงบ ประมาณฉบับแก้ไข ภายในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563