ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ นิเทศกัลยาณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ณ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ระหว่าง เขต 3 กับ เขต 6 ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหาร คุณครู และเด็กๆ ปฐมวัย เป็นอย่างดี

>Read More   >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชพระนางมารีย์พรหมจารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และฉลองฝ่ายการศึกษาฯ ในวันพฤหัสฯที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก สาธุประดิษฐ์ ประธานพิธีโดยคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

>Read More    >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562  แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย2560 เพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF โดยใช้ผังกราฟิก วิทยากรโดย ดร.วรนาท รักสกุลไทย โดยมีบาทหลวงสุชาติ สิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด  ครูปฐมวัยเข้าร่วมอบรม 108 คน จำนวน 35 โรงเรียน

>Read More
เขียนโดย Suratsvadii

พิธีเสกและขอพร โอกาสปรับปรุงห้องประชุม อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอบพระคุณคุณพ่อทุกท่าน และประธานพิธีโดยคุณพ่อศุภกิจ เลิศจิตรเลขา วันพฤหัสฯที่14/8/62 (ห้องประชุมชั้น 8)

>Read More    >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 แผนกปฐมวัยฝ่ายการศึกษาฯ นิเทศกัลยาณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพน ระหว่าง เขต 3 กับ เขต 6 ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พระประจักษ์กรุงเทพฯ  ขอขอบคุณ คุณพ่ออนุศักดิ์ กิจบำรุง สำหรับกำลังใจให้คุณครูที่รับการนิเทศและคุณครูที่ร่วมนิเทศในครั้งนี้

>Read More    >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 6 สิงหาคม 2562  แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษาฯ  จัดนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกัลยาณมิตร ณ โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์

>Read More
เขียนโดย Suratsvadii

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 (ภาคบ่าย)  แผนกจิตตาภิบาลฯ จัดประชุมคณะกรรมการจิตตาภิบาลฯ ครั้งที่ 2/2562  ณ อาคารแม่พระรับเกียรติฯ ฝ่ายการศึกษาฯ (ห้องประชุมชั้น 6) เวลา 14.00-16.00 น.

>Read More
เขียนโดย Suratsvadii

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 สำนักอำนวยการ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารแม่พระกับเกียรติฯ ฝ่ายการศึกษาฯ (ห้องประชุมชั้น 6)

>Read More
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562  คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ทีมงานจากสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย และฝ่ายการศึกษาฯ  ร่วมภาวนาอุทิศแด่ ลูซีอา วิไลวรรณ วังตาล มารดาของอาจารย์ลลิดา วังตาล นายกสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย  ณ วัดน้อยนักบุญโยเซฟ จ.ราชบุรี

>Read More