ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย ADMINISTRATOR

งานชุมนุมนักเรียนโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปี 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จ.นครปฐม (จัดสำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.3 - ม.6) เพื่อร่วมกันเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม และโอกาสครบรอบ 100 ปีสมณสาสน์ Maximum Illud ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนติกต์ที่ 15 โดยพร้อมเพรียงกันเป็นหนึ่งเดียวในหัวข้องาน “350 ปีศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต สู่การประกาศข่าวดี”  โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ นักเรียน (ป.3-ม.6) 1,107 คน คุณครู 85* คน จาก 38 โรงเรียน / นักบวชจากคณะต่างๆและผู้มาร่วมจัดกิจกรรมฐาน 135 คน / สามเณรและสามเณราลัยแสงธรรม 29 คน / นักศึกษาคริสตศาสนศึกษา 25 คน / เจ้าหน้าที่และคณะทำงาน 25 คน / พระสงฆ์จิตตาธิการองค์กร พระสงฆ์หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต และบรรดาพระสงฆ์ 29 องค์  / รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,428 คน โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ที่ www.catholic.or.th/live/liveedbastd23  รับชมทางยูทูป(Youtube) ที่ >วจนพิธีกรรมเปิด  >พิธีมิสซา

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

การประชุมคณะกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สภาการศึกษาคาทอลิกฯ

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

การจัดบริการคลินิกให้คำปรึกษาเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการแก้ไขตราสารจัดตั้ง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00-16..00 น. มีโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯที่เข้าร่วม จำนวน 14 โรงเรียน โรงเรียน เขต 1-3 โดยมี อ.ธีรพันธ์   ผศ.ประเสริฐ วิเศษกิจ และคุณบัณฑิต จาก บ.สันติพิทักษ์ มาให้คำแนะนำ

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

วันที่ 15 มกราคม 2563 ประชุมเตรียมการจัดบริการคลินิกให้คำปรึกษาเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการแก้ไขตราสารจัดตั้ง ให้ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารที่รับผิดชอบในเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นรายโรงเรียน วิทยากรให้คำปรึกษา ประกอบด้วย นายธีระพันธ์ พุทธิสวัสดิ์ อดีตรองเลขาธิการ สช. อาจารย์ประเสริฐ วิเศษกิจ  และนายบัณฑิต ศรีพิทักษ์  ที่จะจัดประชุมขึ้นในวันที่ 17 มกราคม 2563

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

ครอบครัวอาภรณ์รัตน์ ฉลองคริสต์มาส-ปีใหม่ 2020 ปีที่ 12 ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม ค.ศ.2020 ครอบครัวอาภรณ์รัตน์จัดวันครอบครัว พบปะ แบ่งปัน สังสรรค์ เป็นปีที่ 12 ด้วยบรรยากาศอันแสนอบอุ่น เวลา 11.00 น. ร่วมกันในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ณ วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก ประธานโดย พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ร่วมกับคุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ เดชา อาภรณ์รัตน์

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

ฝ่ายการศึกษาฯ สภาการศึกษาคาทอลิกฯ นำโดยคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการศึกษาฯ เดินทางไปร่วมงานวันบุคลกรอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ งานวันบุคลากร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของวัดและบุคลากรของฝ่ายต่างๆ ได้พบปะสังสรรค์ร่วมโมทนาคุณพระเป็นเจ้า ในพระพรต่างๆตลอดปีที่ผ่านมา และรับฟังข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงานในปีต่อๆไป เพื่อเป็นแนวทางและสร้างสรรค์จิตตารมณ์ที่ดีในการร่วมงานของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโดย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 08.30 -12.30 น. อาสนวิหารอัสสัมชัญ

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

การประชุม เตรียมการจัดงานชุมนุมนักเรียนโรงเรียนคาทอลิกฯ ประจำปี 2563 กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมนักเรียนโรงเรียนคาทอลิก ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จ.นครปฐม ภายใต้หัวข้อ "350 ปี ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต สู่การประกาศข่าวดี"

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ ประชุมผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับปฐมวัย โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ เพื่อวางแผนและรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนางานปฐมวัยร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับฝ่ายการศึกษาฯ วจนพิธีีกรรมเปิดโดย ซอร์มารีเปียร์ ปั้นเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนมารดานฤมล

   

เขียนโดย ADMINISTRATOR

พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรปีใหม่ ให้การเริ่มต้นปีใหม่อย่างดีและมีคุณค่า สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดให้มีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เพื่อเป็นการขอพระพรสำหรับการเริ่มต้นปีใหม่ ปี 2020 นี้ อย่างดี อย่างมีคุณค่า "เพราะมีพระเจ้า เพราะมีการภาวนา เพราะมีการไตร่ตรอง เราจึงมีพลังในแต่ละวัน และทำงานมากมายได้" คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการศึกษาฯ ประธานในพิธี ร่วมกับคุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ (M.I.) ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 10 มกราคม ค.ศ. 2020 เวลา 11.00 น. วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก