ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประสานวิทยากรอบรมให้กับผู้บริหาร และครูในโรงเรียน ในเรื่องพัฒนาการของเด็กปฐมวัย, ปัญหาสุขภาพจิตของเด็กปฐมวัย การส่งเสริมป้องกัน และการช่วยเหลือเบื้องต้น, โรค และความผิดปกติของพัฒนาการ, เทคนิคการให้คำปรึกษา การสื่อสารกับผู้ปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพัฒนาของเด็กปฐมวัย และการดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย และสื่อสารกับผู้ปกครองได้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหาร และครูผู้สอนในระดับปฐมวัย จำนวน 42 คน และครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา จำนวน 7 คน ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

สำนักอำนวยการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 ประธานนำการประชุมโดย คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ (ผู้อำนวยการฝ่ายฯ) พร้อมด้วยผู้แทนเขตการศึกษา 1-6 และผู้แทนคณะนักบวช จำนวน 19 ท่าน ตั้งแต่เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

ชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง(SAR)​ ประจำปี​2561 ​และการใช้มาตรฐาน​ สพฐ. ใน​วันอังคารที่​ 21​ พฤษภาคม​ 2562​ ​ณ​ ศูนย์​ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน​ จ.นครปฐม​ นำทีมโดย​ บาทหลวง​ศักดิ์ชัย​ ทรัพย์​อัป​ระ​ไมย​ และ​ดร.อาทิพย์​ สอนสุ​จิตรา​

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมเป็นหนึ่งในผู้นำความเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา ในงานแถลงข่าวโครงการ Early Childhood Teacher Training Program, In Collaboration With FROBEL Germany (พัฒนาศักยภาพครูระดับปฐมวัย ตามแนวทางมูลนิธิโฟรเบล ประเทศเยอรมนี) จัดโดย #NANMEEBOOKS ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันกอเธ่ ถ.สาทร ศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 - 15.00 น.

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

การอบรมผู้บริหารและครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกสามัญชาย และสามัญหญิง) วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกสามัญชาย) อ.สามพราน จ.นครปฐม แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นผู้ประสานงานติดต่อวิทยากรสำหรับการอบรมให้กับผู้บริหาร และครูในโรงเรียน ในเรื่องปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อย และแนวทางการช่วยเหลือนักเรียน และเทคนิคการให้คำปรึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวปัญหาที่สำคัญของเด็กวัยเรียน และแนวทางให้ความช่วยเหลือ และมีความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะในการให้การปรึกษา ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหาร และครู จำนวน 400 คน

>Read More      >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2562 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคำนวณและการจัดทำโครงงาน” ให้กับครูแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ในสังกัด LN ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 41 โรงเรียน มีครูปฐมวัยเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 102 คน วจนพิธีกรรมเปิดโดยบาทหลวงวิชุกรณ์ เกตุภาพ

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ค.62 ณ ฝ่ายการศึกษาฯ / ครูจิตตาภิบาล ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติอย่างเพียงพอ ทำงานเต็มเวลา อุทิศตนร่วมงานอภิบาลและประกาศข่าวดีทั้งในสถานศึกษาและชุมชนวัด การตระหนักถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างและพัฒนาครูจิตตาภิบาลให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะครูจิตตาภิบาลชำนาญการ และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ทุกปี เพื่อรักษาระดับคุณภาพและผลงาน ให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ส่งเสริมจิตตารมณ์แห่งคุณค่าพระวรสาร

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

การฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือประเภท สำรอง และสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ณ โรงเรียนนักบุญเปโตร สังกัดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนักบุญเปโตร ซิสเตอร์ลำไพ เนื่องพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนนักบุญเปโตร เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี และเปิดการฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือ โดยมีทีมงานคณะวิทยากรจากสโมสรเสือป่าแลลูกเสือสยาม และสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครปฐม เป็นผู้ให้ความรู้ ในงานนี้มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 144 คน จาก 15 โรงเรียน เป็นระยะเวลา 7 วัน 6 คืน ผลการเข้ารับการอบรมครูผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินในการอบรมทั้ง 144 คน

>Read More     >Facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 27 - 28 เมษายน พ.ศ.2562 แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนา และประวัติศาสตร์" ให้กับคุณครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา วิทยากร อาจารย์ ดร.กนก จันทรา และอาจารย์กมลชนก สกนธวัฒน์ จากสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมศึกษา มีคุณครูเข้ารับการอบรมจำนวน 62 คน 29 โรงเรียน ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

>Read More     >Facebook