ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย SueAdministrator

23 สิงหาคม 2562 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ นิเทศกัลยาณมิตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมกำลังใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของครูปฐมวัย ระหว่าง เขต 3 กับ เขต 6  ณ โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหาร คุณครู และเด็กๆ ปฐมวัย เป็นอย่างดี

   

เขียนโดย SueAdministrator

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส สมโภชพระนางมารีย์พรหมจารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ วันพฤหัสฯที่ 15 สิงหาคม 2562  ณ วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก สาธุประดิษฐ์ ประธานพิธีโดย คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม 

   

เขียนโดย SueAdministrator

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ นิเทศกัลยาณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ณ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ ระหว่าง เขต 3 กับ เขต 6 ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหาร คุณครู และเด็กๆ ปฐมวัย เป็นอย่างดี

>Read More   >Facebook
เขียนโดย SueAdministrator

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชพระนางมารีย์พรหมจารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และฉลองฝ่ายการศึกษาฯ ในวันพฤหัสฯที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก สาธุประดิษฐ์ ประธานพิธีโดยคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

>Read More    >Facebook
เขียนโดย SueAdministrator

วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562  แผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษาฯ  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย2560 เพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF โดยใช้ผังกราฟิก วิทยากรโดย ดร.วรนาท รักสกุลไทย โดยมีบาทหลวงสุชาติ สิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด  ครูปฐมวัยเข้าร่วมอบรม 108 คน จำนวน 35 โรงเรียน

>Read More