ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

"วันครอบครัวอาภรณ์รัตน์ ปีที่ 10" ในวันนี้ พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ และสมาชิกในครอบครัวร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่ 2018 โดยเริ่มด้วยพิธีมิสซา เวลา 11.00 น. ณ วัดนักบุญโทมัสอัครสาวก ด้วยบรรยากาศอบอุ่นเต็มด้วยพระพรและความรักของครอบครัว มอบของขวัญให้กันและกัน

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ได้จัดประชุมชี้แจง : ระบบการประเมินออนไลน์ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  ณ ห้องประชุมชั้น 8  ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

วันพฤหัสบดีที่  18  มกราคม  2561  ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ  ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ได้ประชุมผู้บริหารและผู้ช่วยระดับปฐมวัย เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนางานร่วมกันในเขต และนำเสนอโครงการและกิจกรรมปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6  ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ  เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิดการอบรม

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Super User

                           แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลหรุงเทพฯ ได้จัดการประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 น. – 12:00 น.

                           โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ประธานกลุ่มงานวิชาการ / รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด

เขียนโดย Super User

                       แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลหรุงเทพฯ ได้จัดการอบรมเชิงปปฏิบัติการ เรื่อง "สร้างพลังคิด เสริมพลังใจ" ให้แก่ครูในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลหรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมยวง นิตโย ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันศุกร์ที่ 5 – วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2561

เขียนโดย Super User

                 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลหรุงเทพฯ ได้จัดการประชุมหัวหน้างานลูกเสือในโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขึ้นในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกีรยติยกขึ้นสวรรค์ มีคุณครูหัวหน้างานลูกเสือและตัวแทนของโรงเรียนในอัครสังฆมณฑลหรุงเทพฯ แต่ละโรงเรีียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 25 ท่าน 

                 ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก บาทหลวงสุนัย สุขชัย เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด

เขียนโดย Suratsvadii

ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ นับเป็นตำแหน่งสำคัญสำหรับโรงเรียนคาทอลิก หากแต่ครูต้องใช้ความมุ่งมั่นมาก อดทน ด้วยใจรัก และพร้อมที่จะอุทิศตนรับใช้ เพื่องานจิตตาภิบาลในโรงเรียนและวัดจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ไม่สิ้นสุด...

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

งานวันบุคลากร อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ร.พ.เซนต์หลุยส์ อาคารรวมจิตเพียรธรรม ชั้น 11 เริ่มเวลา 8.30น. ภาวนาเปิดขอพรพระร่วมกันนำโดย คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย Super User

                       แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง “การใช้สื่อช่วยสอนแบบ Active Learning” เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม  2560 ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษา