ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ - ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

0-2681-3840-4

เขียนโดย Super User

วันอังคารที่  17  มกราคม  2560  ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ได้ประชุมผู้บริหารและผู้ช่วยระดับปฐมวัย เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนางานร่วมกัน ปีการศึกษา 2559 และวางแผนการพัฒนางานปฐมวัย โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ระดับโรงเรียนและระดับเขตการศึกษา ในปีการศึกษา 2560   ณ ห้องประชุมชั้น 6  ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ  เป็นประธาน วจนพิธีกรรมเปิดการอบรม

เขียนโดย Super User

  วันอังคารที่  10 มกราคม  2560  ที่ผ่านมา แผนกปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้และแนวทางทางการจัดกิจกรรมการส่งเสริมทักษะ Executive Functions (EF) ลงสู่ห้องเรียน  ณ โรงเรียนจิตตเมตต์ ในครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน  14  โรงเรียน จำนวน 38 คน 

เขียนโดย Super User

ภาพ - ข่าวโดย สุรัสวดี หงษ์วงค์

วันเสาร์ที่ 5 และอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณค่าพระวรสาร ภาคเรียนที่ 2 โดยคุณพ่อจรัล ทองปิยะภูมิ เป็นวิทยากร ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยมีคุณครูจาก 15 โรงเรียน จำนวน 45 คน โดยฝ่ายการศึกษาฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม

เขียนโดย Super User

ฝ่ายการศึกษามิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ โดยตัวแทนจิตอาสา จำนวน 9 คน ร่วมทำกิจกรรมเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. จำนวน 9 คน และจิตอาสาจาก รร.กุหลาบวิทยา จำนวน 19 คน ณ ท้องสนามหลวง เต้นท์ 35-36 โชนเหนือ วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016