ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ - ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

0-2681-3840-4

เขียนโดย Super User

                         วันที่ 2 - 3  พฤษภาคม 2560 กลุ่มงานวิชาการ แผนกการศึกษขั้นพื้นฐาน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำสื่อประกอบการสอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6” ให้แก่ครูในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษา ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

เขียนโดย Super User

วันที่ 21-22 เมษายน 2560 กลุ่มงานวิชาการ แผนกการศึกษขั้นพื้นฐาน ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการสอนทักษะสัมพันธ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา” ให้แก่ครูในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษา ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เป็นประธานการอบรม และทำวจนพิธีกรรมเปิด

เขียนโดย Super User

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2017 ณ ฝ่ายการศึกษาฯ จัดสัมมนาและประเมินผลงานฯ เพื่อให้ครูจิตตาภิบาลชำนาญการได้นำเสนอผลงานที่ได้ทำในรอบปีการศึกษา 2559 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานของครูจิตตาภิบาลชำนาญการร่วมกัน

เขียนโดย Super User

วันพุธที่  5 เมษายน  2560  ที่ผ่านมา  แผนกปฐมวัย กลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  มีกิจกรรม “ถอดบทเรียนการสร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาทักษะ EF Executive Functions (ทักษะสมอง ในการจัดการชีวิตสู่ความสำเร็จ)

เขียนโดย Super User

แผนกปฐมวัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ช่วยระดับปฐมวัยครูแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษาฯ ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 70 คน 

เขียนโดย Super User


  ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2560
ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

                                 กลุ่มงานวิชาการ แผนกการขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษาฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคและการผลิตสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย” ให้แก่ครูในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เป็นประธาน และทำวจนพิธีกรรมเปิด