ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ - ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

0-2681-3840-4

เขียนโดย Super User

ภาพ - ข่าวโดย สุรัสวดี หงษ์วงค์

วันเสาร์ที่ 5 และอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 แผนกจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษาฯ จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณค่าพระวรสาร ภาคเรียนที่ 2 โดยคุณพ่อจรัล ทองปิยะภูมิ เป็นวิทยากร ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยมีคุณครูจาก 15 โรงเรียน จำนวน 45 คน โดยฝ่ายการศึกษาฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม

เขียนโดย Super User

ฝ่ายการศึกษามิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ โดยตัวแทนจิตอาสา จำนวน 9 คน ร่วมทำกิจกรรมเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. จำนวน 9 คน และจิตอาสาจาก รร.กุหลาบวิทยา จำนวน 19 คน ณ ท้องสนามหลวง เต้นท์ 35-36 โชนเหนือ วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016