ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Suratsvadii

8 กันยายน 2560 นิเทศกัลยาณมิตร ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกหญิง มีโรงเรียนบอสโกพิทักษ์ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ โรงเรียนซางครู้สศึกษา โรงเรียนเซนต์แมรี่. โรงเรียนสมรรถภาพวิทยา โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ และฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีเซอร์ชองตาล ตรีว่าอุดม เซอร์ไอดา เซอร์เบดา ผู้บริหารโรงเรียนให้การต้อนรับ

> ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม     > ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย Suratsvadii

5 กันยายน 2560 นิเทศกัลยาณมิตร ณ โรงเรียนมาเรียลัย มีโรงเรียนเซนต์แอนโทนี โรงเรียนมารดานฤมล โรงเรียนดาราสมุทร โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ โรงเรียนยอแซฟอยุธยา และฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีนางชญาน์นัทช์ พึ่งบุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกปฐมวัย ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้มานิเทศกับผู้รับการนิเทศ

> ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม     > ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย Suratsvadii

5 กันยายน 2560 เขตการศึกษาที่ 3 จัดการนิเทศการสอนที่โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ โดยมีกรรมการนิเทศมาจากโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กทม.โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนเซนต์แมรี่และโรงเรียนสมรรถภาพ การแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ของคณะครูในเขตการศึกษาที่ 3ด้วยบรรยากาศของกัลยาณมิตร

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

เขียนโดย Suratsvadii

4 กันยายน 2560 นิเทศกัลยาณมิตร ณ โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ นครปฐม มีโรงเรียนสมรรถภาพวิทยา โรงเรียนแม่พระประจักษ์ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนนักบุญเปโตร และ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมนิเทศ โดยมีซิสเตอร์สุนีรัตน์ มิตรเจริญถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

> ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม     > ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย Suratsvadii

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560  คกก.จัดทำหลักสูตรคริสตศาสนาในระบบโรงเรียน ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการเขียนแผนฯ ดำเนินการเขียนและนำเสนอ(ตัวอย่าง) แผนฯทุกระดับชั้น(ป.1-ม.6) เพื่อจะได้มีหลักสูตรคริสต์ศาสนาในระบบโรงเรียนที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนในอัครสังฆมณฑลฯ ซึ่งจะเป็นแนวทางสำคัญให้กับโรงเรียนในการจัดให้มีการเรียนวิชาคริสต์ศาสนา 

>> ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 นิเทศกัลยาณมิตร ณ โรงเรียนอันนาลัย สมุทรสาคร มีคุณครูร่วมนิเทศจากโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซิสเตอร์สุนันทา สถาพรวลัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมรับฟังกระบวนการนิเทศกัลยาณมิตร ด้วยความขอบคุณอย่างยิ่ง

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม     >ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ซิสเตอร์จิตตาพร ณ ขอนแก่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์เทเรซา แสงทอง ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศของเขตการศึกษาที่ 6 อันมีโรงเรียนยอแซฟอยุธยา โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี เป็นผู้ให้การนิเทศเรื่องการสอนแบบสะเต็มศึกษา ด้วยบรรยากาศของกัลยาณมิตร

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม     >ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ซิสเตอร์วีรวรรณ กิจเจริญ นำคณะกรรมการนิเทศจากโรงเรียนไตรราชวิทยา โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง โรงเรียนยอแซฟอยุธยา นิเทศการสอนแบบสะเต็มศึกษา ที่โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพให้การต้อนรับ และเป็นประธานวจนพิธีกรรม

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม     >ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย Suratsvadii

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 นิเทศกัลยาณมิตร โรงเรียนแม่พระประจักษ์ โดยมีบาทหลวง อนุศักดิ์ กิจบำรุง ผู้บริหารให้การต้อนรับ และรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนที่มานิเทศได้แก่ เขต 5 เขต 3 เจ้าภาพ และแผนกปฐมวัย ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม     >ภาพ-ข่าวใน facebook