ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า (GOD) ความรัก (LOVE) การรับใช้ (SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย Super User

                 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลหรุงเทพฯ ได้จัดการประชุมหัวหน้างานลูกเสือในโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขึ้นในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกีรยติยกขึ้นสวรรค์ มีคุณครูหัวหน้างานลูกเสือและตัวแทนของโรงเรียนในอัครสังฆมณฑลหรุงเทพฯ แต่ละโรงเรีียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 25 ท่าน 

                 ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก บาทหลวงสุนัย สุขชัย เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด

เขียนโดย Suratsvadii

ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ นับเป็นตำแหน่งสำคัญสำหรับโรงเรียนคาทอลิก หากแต่ครูต้องใช้ความมุ่งมั่นมาก อดทน ด้วยใจรัก และพร้อมที่จะอุทิศตนรับใช้ เพื่องานจิตตาภิบาลในโรงเรียนและวัดจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ไม่สิ้นสุด...

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook
เขียนโดย Suratsvadii

งานวันบุคลากร อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ร.พ.เซนต์หลุยส์ อาคารรวมจิตเพียรธรรม ชั้น 11 เริ่มเวลา 8.30น. ภาวนาเปิดขอพรพระร่วมกันนำโดย คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช

>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม >ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย Super User

                       แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง “การใช้สื่อช่วยสอนแบบ Active Learning” เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม  2560 ณ ห้องประชุมชั้น 8 ฝ่ายการศึกษา

เขียนโดย Super User

               แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการอบรม เรื่อง "แนวทางเพื่อวางแผนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา" ให้แก่ครูในโรงเรียนของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมยวงนิตโย ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน โดยมีบาทหลวงวรัญญู นางาม เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด

เขียนโดย Suratsvadii

การประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาฯ ครั้งที่ 6/2560 ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 ฝ่ายการศึกษาฯ

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย Suratsvadii

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษาฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน  2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน  อ.สามพราน จ.นครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีเป้าหมายให้นักเรียน ทุกคนได้รับการดูแล ส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้พัฒนาตนเอง  และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยวิธีการประชุมปรึกษารายกรณี (Case  Conference)

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

เขียนโดย Suratsvadii

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ และนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙  ฝ่ายการศึกษาฯ ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณี

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม

>>ภาพ-ข่าวใน facebook

เขียนโดย Suratsvadii

การประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 15 พ.ย.2560 ณ รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ การประชุมเริ่มต้นด้วยหัวข้อ เป้าหมายในการจัดการศึกษาของฝ่ายการศึกษาฯ โดยคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายฯ

>>ภาพ-ข่าวเพิ่มเติม     >>ภาพ-ข่าวใน facebook