ปรัชญาการศึกษา

พระเจ้า(GOD) ความรัก(LOVE) การรับใช้(SERVICE) บนพื้นฐานอันดีงามแห่งชีวิต เมล็ดพันธุ์แห่งพระธรรมของพระเจ้า จะเติบโตเจริญงอกงามขึ้น และให้ผลอันล้ำค่าแก่แผ่นดิน

เขียนโดย SueAdministrator

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 สำนักอำนวยการ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารแม่พระกับเกียรติฯ ฝ่ายการศึกษาฯ (ห้องประชุมชั้น 6)

>Read More
เขียนโดย SueAdministrator

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562  คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ทีมงานจากสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย และฝ่ายการศึกษาฯ  ร่วมภาวนาอุทิศแด่ ลูซีอา วิไลวรรณ วังตาล มารดาของอาจารย์ลลิดา วังตาล นายกสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย  ณ วัดน้อยนักบุญโยเซฟ จ.ราชบุรี

>Read More

เขียนโดย SueAdministrator

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ครอบครัวอาภรณ์รัตน์ ภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ แด่ เชชีลีอา แน่งน้อย ครบ 33 ปี  ยอห์น บัปติสตา หวล ครบ 11 ปี  ยอแซฟ วิชัย / ยอห์น บัปติสตา เมธี /มัทธิว วรพล   และญาติพี่น้องของเราผู้ล่วงลับ  ณ วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก สาธุประดิษฐ์  เวลา 11.00 น.  และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน  ณ อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

>Read Moreเขียนโดย SueAdministrator

วันศุกร์ที่ 12 ก.ค. 62 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 9 จัดโดยแผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

>Read More
เขียนโดย SueAdministrator

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 การพบปะกันของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาฯ (KM Session) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

>Read More