ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenja

Jit1

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

กำหนดให้มีการประเมิน

การปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ ประจำปี 2564

เพื่อรักษาระดับคุณภาพและผลงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

โดยประเมินผลงานในรอบปีการศึกษา 2562-2563

รายละเอียด ตามหนังสือนี้

Jit2

- - -

<ดาวน์โหลด - แบบกรอกประวัติและผลงานเพื่อขอรับการประเมินครูจิตตาภิบาลชำนาญการ>

หมายเหตุ : กำหนดส่งผลงาน ภายในวันที่ 28 เมษายน 2564  การส่งผลงาน 2 รูปแบบ ได้แก่

1. จัดทำเป็นรูปเล่มเอกสารจำนวน 2 ชุด 

ส่งมาที่ น.ส.สุรัสวดี หงษ์วงค์  

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เลขที่ 122/9  อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์  

ซ.นาคสุวรรณ (นนทรี 14)  ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 (โทร.0948960666)

2. ส่งไฟล์เอกสาร 2 รูปแบบ ได้แก่ ไฟล์ .docx  และไฟล์ .pdf  ทางอีเมล  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                      <หมายเหตุ : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูจิตตาภิบาลชำนาญการ ประจำปี 2564>

- - - - - - -

ติดต่อประสานงาน :

กลุ่มงานจิตตาภิบาลฯ

โทรศัพท์  094 896 0666

น.ส.สุรัสวดี หงษ์วงค์ <LINE>