ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenja

1617966151576

ขอให้เปลี่ยนคำว่า ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

เป็น    ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

 

           เนื่องจาก ช่วงนี้มีการเเปลี่ยนแปลงผู้ทำหน้าที่ตามวัดและโรงเรียนทั้งของพระสงฆ์และนักบวชคณะต่าง ๆ  เป็นต้น“ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต” ซึ่งจากเอกสาร “คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน” ข้อ 4. คําจํากัดความ (หน้า 51) 4.1 ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  หมายถึง  ผู้ทําหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในกรณีนิติบุคคล

          ทาง สช. ขอให้เปลี่ยนจากคำว่า “ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต” มาเป็น “ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต” ฝ่ายการศึกษาฯ ได้แนบตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง “ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต” เพื่อช่วยให้โรงเรียนต่าง ๆ ยื่นเอกสารได้อย่างถูกต้องครับ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ - ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง

1. เอกสารแนะนำ.pdf

2. เอกสารประกอบ.pdf

 

- - -

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เมษายน 2564