The Education Department of Bangkok Archdiocese

อบรมเชิงปฏิบัติการ

“ห้องเรียนคณิตศาสตร์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้เชิงรุก

(Mathematics classrooms that encourage students' active learning)” 

ระดับมัธยมศึกษา

* * * * * * * * *

วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2566 

ณ หอประชุมยวง นิตโย ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

โดยมีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ

รองผู้อำนวยการและประธานกลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิด

* * * * * * * * *

60566 6

60566 7

* * * * * * * * *

วิทยากรในการอบรม 

อาจารย์ ศราวุธ จอมนำ 

รองผู้อํานวยการฝ่ายกระบวนการเรียนรู้

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และ

อาจารย์ศิริวรรณ บุญอนันต์

ครูกระบวนการ กลุ่มประสบการณ์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

* * * * * * * * *

60566 9

60566 10

* * * * * * * * *

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดอบรมมีกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้คือครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จาก 30 โรงเรียน จำนวน 67 คน

* * * * * * * * *

กิจกรรมวันที่ 6 พฤษภาคม 2566

- สำรวจและแบ่งปันประสบการณ์ในห้องเรียน

- กิจกรรมห้องเรียนเชิงรุก

- ถอดบทเรียนจากกิจกรรมห้องเรียนเชิงรุก

- หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมเชิงรุก

60566 14

 60566 1

60566 2

60566 3

60566 4

60566 26

60566 5

60566 8

60566 11

60566 12

60566 13

60566 15

60566 16

60566 17

60566 18

60566 19

60566 20

60566 21

60566 22

60566 23

60566 24

60566 25

* * * * * * * * * 

กิจกรรมวันที่ 7 พฤษภาคม 2566

- การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

- ความเป็นไปได้ในการออกแบบบทเรียนคณิตศาสตร์เชิงรุก

- Micro teaching

- ถอดบทเรียน การออกแบบห้องเรียนคณิตศาสตร์ที่เอื้อต่อการเรียนเชิงรุก

70566 1

70566 2

70566 3

70566 4

70566 5

70566 6

70566 7

70566 8

70566 9

70566 10

70566 11

70566 12

70566 13

70566 14

70566 15

70566 16

70566 17

70566 18

70566 19

70566 20

70566 21

70566 22

70566 23

70566 24

70566 25

70566 26

70566 27

70566 28

70566 29

* * * * * * * *

VIDEO การอบรม Part 1

Screenshot 49

VIDEO การอบรม Part 2

Screenshot 50

(ภาพ - ข่าว : กนกพร ชินนาทพงศ์)

👉🏻 ภาพทั้งหมด 👈🏻

👉🏻 Facebook 👈🏻

Link เพื่อแชร์ >> https://bit.ly/3HM6DSo

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Fr CECT

EDBA2

Form2556

BG 03

ปก1024

GCE Youtube2

prawaja

TimeTableTest1 66

RM070766

EduSetha

find us on youtubeunnamed

365days

liturgical calendar

BD2023ok

ordomissae

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

4.png4.png2.png0.png9.png7.png7.png
วันนี้3271
เมื่อวานนี้4114
อาทิตย์นี้17824
เดือนนี้128410
รวม4420977

Who Is Online

17
Online

วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566 15:14

วิชาการ - Video Content!

More Videos - วิชาการ