The Education Department of Bangkok Archdiocese

thzh-CNenitja

กองและกลุ่มลูกเสือ

ที่มา :  สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๑

 

2846501

รูปภาพจาก https://www.sesao1.go.th/activity/16474-sct21

 

ความหมาย

กองลูกเสือ ประกอบด้วย หมู่ของลูกเสือประเภทเดียวกันมารวมกันตั้งแต่ ๒ - ๖ หมู่

กลุ่มลูกเสือ ประกอบด้วยกองลูกเสือ ๔ ประเภท คือ กองลูกเสือสำรอง กองลูกเสือสามัญ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และกองลูกเสือวิสามัญ รวมกันประเภทละ ๑ กอง เป็นอย่างน้อย หรือประกอบด้วยลูกเสือประเภทเดียวตั้งแต่ ๔ กองขึ้นไป หรือถ้ามีลูกเสือ ๒ - ๓ ประเภท ต้องมีประเภทละ ๒ กองขึ้นไป กลุ่มลูกเสือที่ประกอบด้วยลูกเสือทั้ง ๔ ประเภท เรียกว่า “กลุ่มลูกเสือที่สมบูรณ์” การจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ เป็นไปตามพระราชบัญญัติลูกเสือ

2846502

ความเป็นมา

ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ากิจการลูกเสือก่อตั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว สำหรับกองลูกเสือนั้นพระองค์ท่านได้ทรงบัญญัติไว้ใน ข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือ ร.ศ. ๑๓๐ (พ.ศ. ๒๔๕๔) หมวดที่ ๔ การปกครองกองลูกเสือ ไว้ดังนี้

“ข้อ ๒๒ กองลูกเสือจัดให้ตั้งขึ้นที่ตามโรงเรียนฤๅสถานที่แห่งใดแห่ง ๑ ตามแต่สภากรรมการของมณฑลจะเห็นสมควร และด้วยความแนะนำของผู้ตรวจการประจำมณฑล เมื่อตกลงว่าจะตั้งกองขึ้นแห่งใดให้สภากรรมการมณฑลบอกมายังสภากรรมการกลาง เพื่อรับอนุญาตก่อนจึงตั้งขึ้นได้

ข้อ ๒๓ กองลูกเสือ กอง ๑ ให้มีผู้กำกับลูกเสือเป็นผู้บังคับบัญชา กับให้มีรองผู้กำกับอีก คน ๑ ฤๅ ๒ คน ตามแต่จะเหมาะแก่การ แต่อย่างไร ๆ ต้องมีรองผู้กำกับคน ๑ เป็นอย่างน้อย เพื่อจะได้ทำการผลัดเปลี่ยนกันได้

ข้อ ๒๔ กอง ๑ ให้แบ่งลูกเสือเป็นหมู่ตั้งแต่ ๓ หมู่ขึ้นไป และให้หมู่หนึ่งมีลูกเสือ ๖ ถึง ๘ คน ใน ๖ หรือ ๘ คนนั้นให้เป็นนายหมู่ ๑ รองนายหมู่ ๑ เพื่อจะได้ทำการผลัดเปลี่ยนกันได้”

 

การเรียกชื่อกองและกลุ่มลูกเสือ

กองและกลุ่มลูกเสือจัดแบ่งตามเหล่าและประเภทของลูกเสือ ดังนี้

กองลูกเสือสำรอง ประกอบด้วยหมู่ลูกเสือ ๒ หมู่ และไม่เกิน ๖ หมู่ หมู่หนึ่ง มีลูกเสือ ๔-๖ คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่

กองลูกเสือสามัญ ประกอบด้วยลูกเสือ ๒ – ๖ หมู่ หมู่หนึ่งมีลูกเสือ ๖ – ๘ คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่

กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประกอบด้วยลูกเสือ ๒ - ๖ หมู่ หมู่หนึ่งมีลูกเสือ ๖ - ๘ คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่

กองลูกเสือวิสามัญ ประกอบด้วยลูกเสือวิสามัญอย่างน้อย ๑๐ คนไม่เกิน ๔๐ คน กองลูกเสือวิสามัญจะแบ่งเป็นชุดหรือหมู่ ตามความต้องการก็ได้ และควรมีลูกเสือวิสามัญชุดหรือหมู่ละ ๔ - ๖ คน รวมทั้งนายหมู่ และรองนายหมู่ด้วย

การเรียกชื่อกองลูกเสือทุกเหล่าและประเภท ให้เรียกชื่อกองลูกเสือตามชื่อโรงเรียน หรือสถานศึกษา เช่น กองลูกเสือโรงเรียน... ลำดับของกองลูกเสือ เรียกตามลำดับหมายเลข เช่น กองลูกเสือโรงเรียน...ที่ ๑ เป็นต้น สำหรับเหล่าอื่น ๆ ให้ระบุเหล่า โรงเรียนใดมีจำนวนลูกเสือน้อยไม่สามารถตั้งเป็นกลุ่มลูกเสือได้ ให้ตั้งเป็นกองลูกเสือ เรียกตามประเภทของลูกเสือและหมายเลขประจำกอง ตั้งแต่หมายเลข ๑, ๒, ๓, ๔ เช่น “กองลูกเสือสามัญ......ที่ ๑ โรงเรียน..........”  เป็นต้น

 

เอกสารขั้นตอนการขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
และจัดตั้งกลุ่ม กองเนตรนารีและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาเนตรารีน

 Link Download https://www.scoutthailand.org/file-upload/pdf20200424090438-97F08.pdf

 

Link เพื่อแชร์ : https://bit.ly/3OKbWDs

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-ลูกเสือ

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

www.edbathai.com

สาระ - การศึกษา

ไปโรงเรียนครั้งแรก
ไปโรงเรียนครั้งแรก (ภาพ : https://navigate360.com) จะมีอะไรที่จะตื่นเต้นระทึกใจในชีวิตของเด็กปฐมวัยและคุณพ่อคุณแม่เท่ากับการไปโรงเรียนวันแรกของลูกเป็นไม่มีค่ะ สารพันคำถามจะผุดขึ้นมาในหัวสมองคุณพ่อคุณแม่ - ลูกเราจะร้องไห้ไหม? - ลูกเราจะอยู่ได้ไหม? - ลูกเราจะทำได้เหมือนเพื่อนไหม? - ลูกเราจะช่วยเหลือตัวเองได้หรือเปล่า?...

สำนักอำนวยการ

คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธานเปิดงาน ”Saint Theresa Innovation Fair 2022” (27 มิ.ย. 65)
Saint Theresa Innovation Fair 2022 วันที่ 27 มิถุนายน 2565 คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ”Saint Theresa Innovation Fair 2022” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดและสร้างสรรค์นวตกรรม เพื่อผลิตโครงงานทางวิทยาศาสตร์ และโอกาสนี้ได้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศจากผลงาน “ราวตากผ้าอัตโนมัติ” ที่จัดโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ฝ่ายการศึกษาฯ ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร...

กลุ่มงานจิตตาภิบาล

ความทุกข์ยากก่อให้เกิดความเพียร
ความทุกข์ยากก่อให้เกิดความเพียร ......................................... “ยิ่งกว่านั้น เรายังภูมิใจในความทุกข์ เพราะรู้ว่าความทุกข์ก่อให้เกิดความพากเพียร ความพากเพียรก่อให้เกิดคุณธรรมที่แท้จริง คุณธรรมที่แท้จริงก่อให้เกิดความหวัง” (โรม 5:3-4) เมื่อความทุกข์ทำให้เกิดความพากเพียร และความพากเพียรก็เป็นคุณธรรมที่ก่อให้เกิดความหวัง ดังนั้นแล้ว ความหวังตัวนี้แหละ ที่เป็นผลของความพากเพียรอันนำไปสู่ชัยชนะต่อความท้อแท้สิ้นหวัง ถ้าเราเข้าใจว่าทุกเหตุการณ์ ความรู้สึก และทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานั้น ในอดีตกับทุกผู้ทุกคน...

แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565...
จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565... ประกอบด้วย 5 รายวิชาหลัก 📚 วิชาภาษาไทย 📌 จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม 1/65 ระดับประถมศึกษา 1-6 👉 Download 📌 จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม 1/65 ระดับมัธยมศึกษา 1-3 👉 Download 📚 วิชาคณิตศาสตร์ 📌 จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม 1/65 ระดับประถมศึกษา 1-6 👉 Download 📌 จุดประสงค์ออกข้อสอบร่วม...

แผนกปฐมวัย

21 มิถุนายน 2565 ประชุม “ผู้บริหาร ผู้ช่วยระดับปฐมวัย โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ”
ประชุม “ผู้บริหาร ผู้ช่วยระดับปฐมวัย โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ประชุม “ผู้บริหาร ผู้ช่วยระดับปฐมวัย โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ โดยมีบาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ เป็นประธาน วจนพิธีกรรม มีครูเข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน วาระการประชุม ดังนี้ วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 2 นำเสนอโครงการและกิจกรรมปีการศึกษา 2565 วาระที่ 3 ปรึกษากระบวนการนิเทศกัลยาณมิตร...

กลุ่มงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

เจาะลึกการเขียน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom (15 มิ.ย. 65)
เจาะลึกการเขียน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. เจาะลึกการเขียน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ (SAR) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom คุณพ่อศักดิ์ชัย...

แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พิธีการลูกเสือสำรอง - พิธีการประดับดาวดวงที่ ๒
พิธีการลูกเสือสำรอง - พิธีการประดับดาวดวงที่ ๒ ความหมาย พิธีประดับดาวดวงที่ ๒ คือ เมื่อลูกเสือสำรองจะเข้าพิธีประดับดาวดวงที่ ๒ ลูกเสือจะต้องเรียนรู้ และฝึกอบรมตามหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือดาวดวงที่ ๒ รวมทั้งผ่านการทดสอบตามที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติ จึงจะสามารถเข้าพิธีประดับดาวดวงที่ ๒ ได้ ขั้นตอนและวิธีการ เมื่อลูกเสือสำรองผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร และรวมทั้งผ่านการทดสอบตามที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติ จึงจะสามารถเข้าพิธีประดับดาวดวงที่ ๒ ได้ โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้๑. กองลูกเสือสำรองทำเป็นวงกลมใหญ่๒....

Fr CECT

PREPARATORY DOCUMENT 7 SEPT 2021

prawaja

1605858507041

แบนเนอร์นิทาน

โลโก้จุลสารปี 2563 QRC

โลโก้ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

230665

ป้ายงานครูพร้อม

การจัดกิจกรรมแนะแนว

find us on youtubeunnamed

106705

ordomissae

ปกหน้า หลัง Page 1  

ปกหน้า หลัง Page 3

 

ปกหน้า หลัง Page 5 

ปกหน้า หลัง Page 1

Poster PR CHRISTIANITY BOOK resize

1649642956797

สถิติเว็บไซต์(เริ่ม 02-04-2564)

1.png3.png6.png9.png7.png3.png7.png
วันนี้130
เมื่อวานนี้2808
อาทิตย์นี้2938
เดือนนี้81870
รวม1369737

Who Is Online

1
Online

วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565 02:16